Pastërtia e jashtme dhe e brendshme e Profetit Muhammed s.a.
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e botuesit
 2. Ku dallojnë profetët nga filozofët?
 3. Arabia gjatë kohës së lindjes së Profetit Muhammed s.a.
 4. Lindja e Profetit Muhamed s.a.
 5. Martesa e Profetit me Hatixhen r.a.
 6. Shpella Hira dhe shpallja e parë e Kuranit
 7. Grupi i parë i besimtarëve
 8. Dhuna e mekasve ndaj muslimanëve
 9. Torturat ndaj Profetit Muhammed s.a.v.s.
 10. Mesazhi i Islamit
 11. Mërgimi në Abisini
 12. Ankesa e mohuesve tek Ebu Talibi dhe vendosmëria e Profetit s.a.v.s.
 13. Pranimi i Islamit nga Omeri r.a.
 14. Bojkotimi ndaj muslimanëve dhe vdekja e Hatixhes dhe e Ebu Talibit
 15. Udhëtimi i Profetit Muhamed s.a.v.s. drejt Taifit
 16. Zhvillime të rëndësishme dhe takime me medinasit përpara Hixhretit
 17. Hixhreti i Profetit s.a.v.s. nga Meka drejt Medinës
 18. Ardhja e Profetit Muhammed s.a.v.s. në Medinë
 19. Medinasit pranojnë Islamin, mekasit tërbohen
 20. Vëllazëria midis ensarëve dhe muhaxhirëve dhe marrëveshja me hebrenjtë
 21. Rifillimi i dhunës nga mekasit dhe masat mbrojtëse nga Profeti Muhammed s.a.v.s.
 22. Themelimi i qeverisë islame në Medinë
 23. Beteja e Bedrit – shkaqet dhe rezultatet
 24. Beteja e Uhudit
 25. Urdhri për ndalimin e pirjes së alkoolit dhe ndikimi i tij i jashtëzakonshëm
 26. Intrigat e fiseve mohuese pas betejës së Uhudit
 27. Beteja e Hendekut, mësymje kundër Medinës nga e gjithë Arabia
 28. Ndëshkimi i Benu Kurejdhëve për pabesinë e tyre
 29. Fillimi i triumfit të muslimanëve
 30. Mësimi i judaizmit, i krishterimit dhe i Islamit lidhur me luftën – Përqasje
 31. Sulmet pas betejës së Hendekut
 32. Marrëveshja e Hudejbijes
 33. Letrat drejt mbretërve
 34. Rrethimi i kështjellës së Khejberit dhe tri ngjarje të çuditshme
 35. Tavafi rreth Qabes, martesa e Profetit pas tavafit dhe një histori dashurie
 36. Beteja e Mu’tes
 37. Çlirimi i Mekës – Triumfi mbi Mekën
 38. Beteja e Hunejnit
 39. Pas çlirimit të Mekës dhe betejës së Hunejnit
 40. Beteja e Tebukut
 41. Haxhi i lamtumirës dhe një fjalim i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Vdekja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 43. Gjendja e sahabëve në kohën e vdekjes së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 44. PJESA II – Karakteri i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 45. Pastërtia e jashtme dhe e brendshme e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 46. Thjeshtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 47. Dashuria dhe adhurimi i Profetit ndaj Zotit
 48. Mbështetja te Zoti i Lartësuar
 49. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj njerëzve
 50. Virtytet e larta të Profetit s.a.v.s.
 51. Vetëpërmbajtja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 52. Drejtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 53. Kujdesi për të varfrit dhe respektimi i ndjenjave të tyre
 54. Mbrojtja e pasurive të të varfërve
 55. Mirësjellja e tij ndaj skllevërve dhe shërbëtorëve
 56. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj grave
 57. Praktika e Profetit s.a.v.s. në lidhje me të vdekurit
 58. Mirësjellja e tij ndaj fqinjëve
 59. Mirësjellja me prindërit dhe me të afërmit e tjerë
 60. Shoqëria e mirë dhe kujdesi për besimin e shokëve
 61. Mbulimi i gabimeve të të tjerëve
 62. Durimi, anashkalimi, bashkëpunimi
 63. Vërtetësia tek Profeti Muhammed s.a.v.s.
 64. Urrejtja për spiunazhin, mashtrimin dhe zhgënjimin
 65. Mëshira ndaj kafshëve
 66. Liria fetare, trimëria, dashuria për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe mbajtja e premtimit
Related Contents from Topics
pastertia dëlirësia ujë

Për të Dërguarin e Allahut s.a.v.s. përmendet që ai kurrë nuk fliste fjalë të rënda, as nuk bënte betime të kota.[1] Kjo me të vërtetë ishte e jashtëzakonshme për sa kohë që ai jetonte me arabët. Nuk mund të themi se arabët e kishin shprehi komunikimin me fjalë të këqija, por nuk ka dyshim në faktin se ata betoheshin rëndom, madje edhe sot, ata i kanë shprehi betimet. Por, i Dërguari i Allahut s.a.v.s. i kishte kaq shumë respekt Zotit të Lartësuar, saqë nuk e pëlqente përmendjen e emrit të Tij vend e pa vend.

Për pastërtinë, sidomos, ai kujdesej shumë. Rregullisht pastronte dhëmbët me misvak dhe kaq shumë i jepte rëndësi kësaj pune, saqë nganjëherë thoshte:

“Nëse nuk do të druaja që muslimanët do të futeshin në vështirësi, do t’u jepja urdhër për pastrimin e dhëmbëve me misvak para çdo namazi”.[2]

Ai lante duart edhe para buke, edhe pas saj dhe shpërlante gojën, madje, e shpërlante çdo herë kur hante ndonjë gjë të gatuar. Ai nuk pëlqente faljen e namazit pa shpërlarë gojën pas ushqimit.[3]

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. i kushtonte vëmendje të veçantë pastërtisë së xhamive, të vendeve ku mblidhen muslimanët. Ai vazhdimisht u bënte thirrje muslimanëve që xhamitë t’i mbanin të pastra, sidomos gjatë ditëve kur zhvilloheshin mbledhjet, dhe t’i parfumonin, që ato të bëheshin të këndshme.[4] Po ashtu, ai gjithmonë i këshillonte, që, gjatë mbledhjeve të mos vinin në xhami pas konsumimit të ushqimeve me aromë të rëndë.[5]

Shpesh këshillonte edhe për pastrimin e rrugëve. Nëse shikonte shkurre, gurë apo diçka të pistë në rrugë, vetë i largonte dhe thoshte:

“Zoti gëzohet nga ai që interesohet për pastrimin e rrugëve dhe e shpërblen atë”.[6]

Po ashtu, ai thoshte:

“Nuk duhet të bllokoni rrugët. Zotit nuk i pëlqen të uleni rrugëve ose të hidhni në rrugë gjërat që pengojnë udhëtarët a të kryeni jashtëqitje në të”.[7]

Ai kujdesej shumë edhe për pastërtinë e ujit. Gjithmonë i këshillonte sahabët që të mos hidhnin mbeturina në ujë të palëvizshëm dhe rreptësisht e ndalonte urinimin apo kryerjen e nevojës në të.[8]


[1]  Buhariu, Kitabul-edeb, bab ma jenha mines-sebabi uel-le’en; Buhariu, Kitabul-edeb, bab lem jekunin-Nebiju s.a.v.s. fahishaten.
[2]  Buhariu, Kitabul-xhumua, bab es-sivaki jeumal-xhumua.
[3]  Buhariu, Kitabul-at’imah, bab el-medmedati ba’det-ta’am.
[4]  Mishkat, Kitabus-salah, bab el-masaxhid.
[5]  Buhariu, Kitabul-at’imah, bab ma jekrehu mineth-theumi uel-bekul.
[6]  Muslimi, Kitabul-birri ues-silah, bab fedli izaletil-edha.
[7]  Mishkati, Kitabut-taharah, bab adabul-khala’.
[8]  Buhariu, Kitabul-vudu, bab el-beuli fil-maid-daim.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp