Shpella Hira dhe shpallja e parë e Kuranit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e botuesit
 2. Ku dallojnë profetët nga filozofët?
 3. Arabia gjatë kohës së lindjes së Profetit Muhammed s.a.
 4. Lindja e Profetit Muhamed s.a.
 5. Martesa e Profetit me Hatixhen r.a.
 6. Shpella Hira dhe shpallja e parë e Kuranit
 7. Grupi i parë i besimtarëve
 8. Dhuna e mekasve ndaj muslimanëve
 9. Torturat ndaj Profetit Muhammed s.a.v.s.
 10. Mesazhi i Islamit
 11. Mërgimi në Abisini
 12. Ankesa e mohuesve tek Ebu Talibi dhe vendosmëria e Profetit s.a.v.s.
 13. Pranimi i Islamit nga Omeri r.a.
 14. Bojkotimi ndaj muslimanëve dhe vdekja e Hatixhes dhe e Ebu Talibit
 15. Udhëtimi i Profetit Muhamed s.a.v.s. drejt Taifit
 16. Zhvillime të rëndësishme dhe takime me medinasit përpara Hixhretit
 17. Hixhreti i Profetit s.a.v.s. nga Meka drejt Medinës
 18. Ardhja e Profetit Muhammed s.a.v.s. në Medinë
 19. Medinasit pranojnë Islamin, mekasit tërbohen
 20. Vëllazëria midis ensarëve dhe muhaxhirëve dhe marrëveshja me hebrenjtë
 21. Rifillimi i dhunës nga mekasit dhe masat mbrojtëse nga Profeti Muhammed s.a.v.s.
 22. Themelimi i qeverisë islame në Medinë
 23. Beteja e Bedrit – shkaqet dhe rezultatet
 24. Beteja e Uhudit
 25. Urdhri për ndalimin e pirjes së alkoolit dhe ndikimi i tij i jashtëzakonshëm
 26. Intrigat e fiseve mohuese pas betejës së Uhudit
 27. Beteja e Hendekut, mësymje kundër Medinës nga e gjithë Arabia
 28. Ndëshkimi i Benu Kurejdhëve për pabesinë e tyre
 29. Fillimi i triumfit të muslimanëve
 30. Mësimi i judaizmit, i krishterimit dhe i Islamit lidhur me luftën – Përqasje
 31. Sulmet pas betejës së Hendekut
 32. Marrëveshja e Hudejbijes
 33. Letrat drejt mbretërve
 34. Rrethimi i kështjellës së Khejberit dhe tri ngjarje të çuditshme
 35. Tavafi rreth Qabes, martesa e Profetit pas tavafit dhe një histori dashurie
 36. Beteja e Mu’tes
 37. Çlirimi i Mekës – Triumfi mbi Mekën
 38. Beteja e Hunejnit
 39. Pas çlirimit të Mekës dhe betejës së Hunejnit
 40. Beteja e Tebukut
 41. Haxhi i lamtumirës dhe një fjalim i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Vdekja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 43. Gjendja e sahabëve në kohën e vdekjes së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 44. PJESA II – Karakteri i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 45. Pastërtia e jashtme dhe e brendshme e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 46. Thjeshtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 47. Dashuria dhe adhurimi i Profetit ndaj Zotit
 48. Mbështetja te Zoti i Lartësuar
 49. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj njerëzve
 50. Virtytet e larta të Profetit s.a.v.s.
 51. Vetëpërmbajtja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 52. Drejtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 53. Kujdesi për të varfrit dhe respektimi i ndjenjave të tyre
 54. Mbrojtja e pasurive të të varfërve
 55. Mirësjellja e tij ndaj skllevërve dhe shërbëtorëve
 56. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj grave
 57. Praktika e Profetit s.a.v.s. në lidhje me të vdekurit
 58. Mirësjellja e tij ndaj fqinjëve
 59. Mirësjellja me prindërit dhe me të afërmit e tjerë
 60. Shoqëria e mirë dhe kujdesi për besimin e shokëve
 61. Mbulimi i gabimeve të të tjerëve
 62. Durimi, anashkalimi, bashkëpunimi
 63. Vërtetësia tek Profeti Muhammed s.a.v.s.
 64. Urrejtja për spiunazhin, mashtrimin dhe zhgënjimin
 65. Mëshira ndaj kafshëve
 66. Liria fetare, trimëria, dashuria për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe mbajtja e premtimit
shpella

Adhurimi i Zotit në shpellën Hira

Profeti Muhammed s.a.v.s. tani i kishte kaluar të tridhjetat. Dashuria ndaj Zotit në zemrën e tij i shtohej vrullshëm, aq sa e detyroi të largohej nga ligësitë, mëkatet dhe çoroditjet e shoqërisë mekase dhe të futej në një shpellë të vogël, që gjendej dy apo tri milje larg qytetit, midis shkëmbinjve, për të adhuruar Zotin e Lartësuar. Hatixhja r.a. i përgatiste ushqim për disa ditë,[1] të cilin ai e merrte me vete, dhe ditë e natë kalonte duke adhuruar Zotin e Lartësuar nën ata dy-tre gurë të shpellës Hira.

Shpallja e parë Kuranore

Profeti s.a.v.s. kishte mbushur moshën dyzet vjeç, kur një ditë po në atë shpellë përjetoi një vizion (keshf), në të cilin ai pa një njeri, që iu drejtua duke thënë: “Lexo!”. “Nuk di të lexoj”, iu përgjigj Profeti Muhammed s.a.v.s.. Ai e përsëriti për herë të dytë, për herë të tretë dhe më në fund e bëri t’i përsëriste këto vargje[2]:

Këto ishin pikërisht ajetet e para të Kuranit që përmes shpalljes i zbritën Profetit Muhammed s.a.v.s..

shpella shpallja shpella shpallja shpallja

Kuptimi i tyre është:

o Muhammed, lexoji gjithë botës mesazhin hyjnor në emrin e Zotit tënd që të krijoi ty dhe gjithë krijesat. Është Ai Zot që krijoi njeriun në atë mënyrë që zemra e tij mban farën e dashurisë ndaj Tij dhe ndaj krijesave të Tij. O Muhammed, lexoji gjithë botës që Zoti yt, i Cili është më i Nderuari, është me ty. Ai që krijoi penën për t’ia mësuar dijen njeriut dhe që ka vendosur t’ia mësojë gjërat që ai nuk i di.

Këto pak fjalë të Kuranit Famëlartë i përfshijnë të gjitha mësimet që do t’i zbrisnin Profetit Muhammed s.a.v.s. në të ardhmen. Në të vërtetë, ato mbanin bërthamën e reformimit botëror. Komentimi i tyre do të vijë gjatë komentimit të Kuranit Famëlartë, por këtu ato i kemi përmendur, sepse lidhen me një ngjarje shumë të rëndësishme të jetës së Profetit s.a.v.s., dhe po ashtu, edhe për Kuranin Famëlartë ato përbëjnë një gurthemel. Kur Profetit Muhammed s.a.v.s. iu zbritën këto ajete, ai u frikësua nga barra e rëndë me të cilën po ngarkohej prej Zotit të Lartësuar. Dikush tjetër po të kishte këtë rast, edhe mund të marrosej nga krenaria që Zoti i Plotfuqishëm i paska besuar një punë kaq të rëndësishme. Profeti Muhammed s.a.v.s. dinte të kryente punë, por nuk dinte të krenohej me të. Pas kësaj shpalljeje, i shqetësuar dhe i frikësuar, ai shkoi te Hatixhja r.a.. Kur ajo e pyeti se çfarë i kishte ndodhur, Profeti Muhammed s.a.v.s. ia rrëfeu gjithçka dhe tha: “Si mund ta mbajë këtë barrë një njeri kaq i dobët si unë?” Hatixhja r.a. iu përgjigj:

shpellaPasha Zotin jo! Këtë mesazh Ai nuk ta ka dërguar që të ngelesh i dështuar dhe që Ai të të lërë ty. Si është mundur që Ai të sillet me ty në këtë mënyrë?! Ti je ai që i bën mirësi farefisit, u ngre barrën të vetmuarve dhe të papërkrahurve, ti ripërtërin ato virtyte që ishin zhdukur nga ky vend, ti mirëpret mikun dhe ndihmon të tjerët në kauzat e tyre të drejta. Vallë, a mund ta sprovojë Zoti edhe një njeri të tillë?! [3]

Pastaj, ajo e çoi Profetin Muhammed s.a.v.s. te kushëriri i saj Uerka bin Neufeli, i cili ishte bërë i krishterë. Sa e dëgjoi ngjarjen, ai tha: “Ky është ai engjëll që i kishte zbritur edhe Musaitas”.[4] Ai i referohej paralajmërimit biblik që gjendet në librin Ligji i përtërirë, kapitulli 18, vargu 18.[5] Kur e morën vesh këtë lajm Zejdi, robi i liruar i Profetit Muhammed s.a.v.s., i cili ishte afërsisht tridhjetë vjeç, dhe Aliu, djali i xhaxhait të Profetit, që ishte njëmbëdhjetë vjeç, që të dy iu bindën Profetit s.a.v.s., menjëherë.


[1]  Buhariu, Kitab bed’il-uehi, bab kejfa kana bed’a el-uehju.
[2]  Kurani Famëlartë 96:2-6.
[3]  Buhariu, Kitab bed’il-uehi, bab kejfa kana bed’a el-uehju.
[4]  Po aty.
[5] “Unë do të nxjerr për ta një profet nga gjiri i vëllezërve të tyre dhe do të vë në gojën e tij fjalët e mia, dhe ai do t’u thotë atyre të gjitha ato që unë do t’i urdhëroj”. (Ligji i përtërirë 18:18) [Përkthyesi]

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp