Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
kontrolli analiza zgjidhja

Një tjetër dobi shumë të madhe që do t’i sjellë njeriut kategorizimi i veprave është që ai do të fillojë të kuptojë rrënjët dhe degët e veprave. E kur sheh se ka pësuar të metë ndonjë vepër e caktuar, ai lehtësisht mund ta përmirësojë atë. Megjithatë, jo çdokush mund ta bëjë këtë metodë kontrollimi, prandaj do t’ju tregoj edhe një metodë të lehtë. Në vend që njeriu t’i kontrollojë veprat e tij pas një periudhe të caktuar kohore, për shembull pas një viti, gjashtë muajsh, katër muajsh ose pas një muaji, le ta bëjë këtë punë gjatë leximit të Kuranit Famëlartë. Të nënvizojë porositë dhe ndalimet që janë përmendur në Kuran e pastaj të premtojë që do ta lexojë Kuranin çdo ditë nga një ruku ose dy ose tre ose aq ruku sa mundet dhe gjatë leximit të ketë parasysh që të mos e përsërit ashtu si papagall, por ta studiojë e të thellohet në porositë dhe ndalimet e tij. Gjatë këtij studimi të përditshëm, të ndalet në çdo porosi e të reflektojë nëse e zbaton apo jo. Po ashtu, të qëndrojë edhe te çdo ndalim për të reflektuar nëse ai ndalet prej tij apo jo.

Në këtë mënyrë, kontrolli bëhet i lehtë. Shikoni. Kur njeriu dëshiron të ndërtojë shtëpi, pyet inxhinierin ose ndonjë që njeh, që të bëjë një projekt dhe preventivë, në mënyrë që të mos mbetet ndonjë gjë pa bërë dhe që shtëpia të mos i mbetet e pakompletuar. Në të njëjtën mënyrë, Kurani është inxhinier për të ndërtuar ngrehinën shpirtërore dhe atë duhet ta pyesni se çfarë gjërash ju duhen për ta kompletuar besimin tuaj. Pra, kjo metodë mund të praktikohet pikërisht gjatë leximit të Kuranit. Sa herë që të lexoni ndonjë porosi apo ndalim nga Kurani, të reflektoni se a jeni duke vepruar sipas tyre apo jo. Këtë metodë mund ta ndjekë kushdo, por një gjë duhet të keni parasysh: në këtë proces, nuk duhet të pranoni mendimin e nefsit që ju nxit për të keqen!

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp