Dy rrugë për të gjetur sukses
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
ftese rruga

Në çdo punë ka dy rrugë për të arritur sukses. E para është rruga e zakonshme. Për shembull për të fituar dijen nxënësi duhet të frekuentojë shkollën dhe duhet të ndjekë kursin e mësimeve që është i caktuar nga shkolla. E dyta është rruga e veçantë, të cilën duke e ndjekur për një kohë të shkurtër njeriu mund ta arrijë atë që kërkon. Për shembull, nëse i mëson formulat e algjebrës, mund të punosh mirë me atë lëndë. Ose si puna e shitësit që përvetëson disa taktika të shpejta për të bërë llogaritje dhe e mbaron punën shpejt. Pra, ka edhe mjete dhe rrugë të veçanta, përmes të cilave punët i përfundon më shpejt sesa me rrugët e zakonshme. Ky ligj ekziston edhe në sferën materiale, edhe në atë shpirtërore. Por një gjë duhet ta kemi parasysh se taktikat e veçanta mund t’ju hyjnë në punë vetëm atëherë kur t’i dini edhe rrugët e zakonshme, sepse taktikat janë vetëm për ta përfunduar punën sa më shpejt e jo për ta arritur qëllimin ashtu siç duhet.

Sot do t’ju tregoj vetëm rrugët e zakonshme e jo taktikat, pasi ajo është një temë më vete. Veç kësaj, nëse nuk i dini taktikat, nuk ju prish punë aspak. Edhe pse ato na mundësojnë të bëjmë punët më shpejt, por ato mund t’i shfrytëzojmë vetëm atëherë kur i dimë mirë metodat e zakonshme. Prandaj është e nevojshme që metodat e zakonshme t’i mësoni më së pari e të filloni t’i praktikoni e pastaj kur t’ju nevojitet të përfundoni punën më shpejt, mund t’i zbuloni edhe taktikat. Nëse Zoti do të më mundësojë, do t’i përmend edhe ato ndonjëherë tjetër.

Share via