Lutje për t'i tejkaluar vështirësitë
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje e Profetit

Hazret Ebu Hurejre r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: “Pata një vështirësi dhe më erdhi Xhibraili a.s., i cili më mësoi këtë lutje:

lutje-tejkalim-veshtiresish

U mbështeta tek i Gjalli që nuk vdes. Lavdia është e Allahut që nuk ka bir. Askush nuk mund t’i bëhet ortak në sundim e as nuk mund t’i bëhet shok duke e gjetur të paaftë. Madhëroje Atë sa më shumë.[1]

[1]. El-Hakim en-Nisaburi, “El-Mustedrek ‘ala es-sahihajn”, vëll. 1, shtëpia botuese “El-kutub el-‘ilmijje”, Bejrut, 1422 h./ 2002, kitab “Ed-du‘a vet-tekbir vet-tehlil vet-tesbih vedh-dhikr”, hadithi nr. 1876, fq. 689.

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp