U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kratki uvod o Časnom Kur'anu

Časni Kuran,O Časnom Kuranu,

Časni Kur'an (bukvalno: „ Često Čitani“) je sveta knjiga u islamu. On obuhvata govorne objave Allaha upućene poslaniku Muhammedu s.a.v.s., neka su mir i Allahov blagoslov na njemu, u kojima je Allah kako sopstveno ime Boga glasi (kojim se On Poslaniku s.a.v.s. Obratio) obznanio zakon za ljudsku psihu kao i za suživot ljudi medusobno.

Časni Kur'an sadrži 6.348 ajeta koji su razvrstani u 114 sura (poglavlja). Suprotno često zastupanom mišljenju, sure nisu razvrstane po dužini. One su rasporedene po jednom unutrašnjem odnosu kojeg je Allah saopštio Poslaniku s.a.v.s. Objava Časnog Kur'ana je počela u svetom mjesecu ramazanu, islamskom mjesecu posta, kada je jednom Božji tragač, Muhammed, kao i mnogo puta dotada, u jednoj zabačenoj pećini u okolici Meke, meditirao i razmišljao o Bogu. Odjednom je ugledao lik     koji mu je naredivao da čita (arapski: „Iqre“, znači: „ uči“, „čitaj“,„recitiraj“!).

Muhammed s.a.v.s. odgovori da ne zna da čita, ali ga je taj melek ponovo tjerao da čita. Naposljetku je melek objasnio da je on melek (andeo) Džibril (Gabriel) koji je od Boga poslan. On je Muhammedu s.a.v.s. takoder saopštio da je on (Muhammed) odabran za čovječanstvu kao Božiji poslanik, prenese zaključni Božiji zakon, Časni Kur'an. Poštovati ovaj zakon znači naći svoj mir, postati srećnim kao i postati stanovnikom Dženneta. Prvi ajeti koje je melek Džibril saopštio Poslaniku s.a.v.s. glase:

‘U ime Allaha, Milostivog, Darovaoca bez traženja, Samilosnog. Čitaj u ime Gospodara svoga koji je stvorio, On je stvorio čovjeka od ljepljivog ugruška. Čitaj! A Gospodar tvoj je najplemenitiji. Koji je poučio perom. Poučio je čovjeka onome što on nije znao’. (Časni Kur'an 96:1-6)

Ove je ajete Allah onda svrstao medu prve ajete 96. sure. U toku sljedećih 23 godine je Poslanik s.a.v.s. kontinuirano dobivao objave, u kojima je poruka „islama“ (značenje: Naći mir, tako što ćemo se pridržavati naredbi i zabrana koje je Allah uspostavio za dobro čovjeka) tragačima za istinom i pravednosti saopštena do u tančine. Prva sura Časnog Kur'ana je sura Al-Fatiha tj. „Nadajuća“ koja ujedno ispunjava jedno Jovanovo predskazanje iz Novog Zavjeta u kojem se spominje Knjiga sa sedam pečata. Sura Al-Fatiha sadrži u svojih sedam ajeta temeljnu molitvu za ljude koja uopšteno obuhvata sve ljudske potrebe i težnje ka nečemu. Ona na Bosanskom glasi:

‘U ime Allaha, Milostivog, Darovaoca bez traženja, Samilosnog. Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Darovaocu bez traženja, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana. Mi jedino Tebe obožavamo i jedino od Tebe pomoć tražimo. Uputi nas na Pravi put –  na put onih kojima si dao blagodati, na koje se nije srdžba izlila, i koji nisu zalutali’. (Časni Kur'an 1:1-7)

Druga sura Časnog Kur'ana počinje riječima:

‘U ime Allaha, Milostivog, Darovaoca bez traženja, Samilosnog. Elif Lam Mim. Anellahu A'lamu- Ja sam Allah, Sveznajući, Ovo je Knjiga u koju nema sumnje; upućuje bogobojazne, koji vjeruju u nevidljivo i obavljaju namaz, i udjeljuju od onoga što im Mi dajemo; i koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji čvrsto vjeruju u Ahiret. To su oni koji slijede uputu svoga Gospodara i oni će biti spašeni. Oni koji ne vjeruju – za njih je jednako bilo da ih ti upozoravaš ili ne upozoravaš – oni neće vjerovati’.(Časni Kur'an 2:1-7)

Časni Kur'an, dakle, potvrduje prijašnje Božje knjige u kojima je On odredenim narodima  slao uputu, kao što je Tora ( Tevrat ) ili Evandelje ( Indžil ). Kur'an upućuje na to da Bog nikada neće prestati da objavljuje ljudima ono što je za njih potrebno. Ali sve što je prije Kur'ana objavljeno i što će poslije njega biti objavljeno, je u Kur'anu u principu već sadržano. Tako jedna objava kojom je Bog udovoljio Obećanom Mesiji islama, glasi:

”Sve dobro leži u Kur'anu.”

U Časnom Kuranu nema ništa što proturiječi naučnim saznanjima. Bog kaže:

”Zar nećete razmisliti o Kur'anu, da je on od bilo koga drugog osim Allaha, našli biste u njemu neke poturiječnosti!”

U Časnom Kur'anu nam Allah saopštava kako je stvorio svijet i čovjeka i koje razvojne faze ljudi trebaju i moraju da produ da bi došli do Savršenstva. Tako Kur'an obavještava o ključnim situacijama koje su doživljavali Božiji poslanici od Musa a.s. (Mojsija) do Isaa a.s. (Isusa) i koje se takoder u životu svakog čovjeka pjedinačno mogu dogadati. Adem a.s., tako podučava Allah, nije prvi čovjek nego prvi poslanik. On se nije ogriješio nego je zaboravio i tako dospio na stranputicu. Ali mu je Bog oprostio i dao mu  riječi molitve kojima je on upućen.

U Časnom Kur'anu nailazimo na mnoštvo molitvi i objašnjenja kako za tjelesno  tako i za duhovno dobro čovjeka. O odnosu muškarca prema ženi ili djece prema roditeljima do odnosa naroda jednih prema drugim. Časni Kur'an sadrži bezbrojna predskazanja o sudbini čovječanstva. On opominje na Sudnji dan, dan kada će čovjek saznati koje grijehove i greške kao i koja dobra djela je počinio. Časni Kur'an obavještava u slikovitom jeziku o životu poslije smrti, kada će čovječija duša dalje živjeti u ahiretskim dimenzijama. Nema ništa malo ili veliko o čemu Allah u Kur'anu nije dao informaciju. Ali sve ovo se vjerniku otkriva samo kada se ovaj očisti od sebičnosti i samoljublja jer samo očišćeni smije dodirnuti Kur'an -”koju niko neće dotaći osim očćenih’”(Časni Kur'an 56:80), što znači da Allah svoje tajne otkriva samo onome ko je prevazišao svoj egoizam.

Časni Kur'an ne sadrži riječi poslanika Muhammeda s.a.v.s. već Allahove govorne upute poslaniku. Riječi Poslanika s.a.v.s. nalazimo u knjigama hadisa. Kur'an se u odnosu na sve ostale svete spise ističe time da je Allah obećao da će ga štititi. To znači da će Kur'anske riječi opstati zauvijek i da ih tako nijedan čovjek neće moći promjeniti. Tako Allah kaže:

”Zaista smo Mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je čuvati.”(Časni Kur'an 15:10).

Allah zahtjeva od nas da poštujemo neprolazne mudrosti i istine Kur'ana da bi postali sretnim jer se ljudska priroda na jedinstven način ogleda u njemu:

”I uči ono što ti je objavljeno od Knjige Gospodara tvoga. Ne može niko promijeniti Njegove riječi, i ti nećeš naći utočište mimo Njega.” (Časni Kur'an 18:28).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp