U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Časni KUran

Riječ Kur'an jezički znači koji je čitan, objavljen, proglašen. To je skup govornih objava objavljenih Poslaniku s.a.v.s. tokom perioda od dvadeset tri godine i predstavlja riječ Boga. Prva objava koja sadrži samo nekoliko ajeta objavljena je Poslaniku s.a.v.s. u pećini Hira. Poslije toga objava je trajala sve do njegove smrti.Kada mu je bilo koji dio Kur'ana objavljivan, on je to pamtio.

Mnogi njegovi ashabi sučinili to isto nakon što su čuli. Neki od njih su čak zapisivali ajete na bilo čemu što imje bilo dostupno, kao što su komadići kože, kora drveta ili kamenje. Da bi to sačuvao,Poslanik s.a.v.s. je angažovao nekoliko osoba koje su zapisivale objavu kad god bibila spuštena.

Časni Kur'an je najčitanija knjiga širom cijelog svijeta. Obaveza je svakog muslimana da obavlja pet puta dnevno namaz. Najveći dio ovih namaza je napisan u dijelovimaČasnog Kur'ana. Muslimani uče dijelove ove Časne knjige svaki dan. Mnogi od njih počinju svoj dan učenjem Časnog Kur'ana.Tokom vremena hazreti Abu-Bekra r.a., prvog halife, odlučeno je da se sastavi Kur'an u formi jedne knjige. Zeid bin Sabit, istaknuti ashab Časnog Poslanikas.a.v.s., bio je zadužen za ovo. S velikom je pažnjom sakupio dijelove u jednu knjigu,dijelove koje je sastavio i sam Poslanik s.a.v.s.

Tokom vremena trećeg halife hazreti Osmana r.a. izdato je službeno izdanje Časnog Kur'ana. Napravljeno je sedam kopija, koje su potom poslate u različite dijelove islamskog svijeta. Ovih sedam su postali standardni tekstovi od kojih su napravljene druge kopije.

Svi muslimani uče da čitaju Kur'an na arapskom jeziku, iako to nije njihov maternjijezik. Skoro svaki musliman zna pojedine dijelove knjige iz srca, i u današnjim generacijama postoje stotine hiljada ljudi koji mogu učiti cijeli Kur'an od početka do kraja napamet (takvi ljudi se nazivaju hafizi).

Časni Kur'an je preveden na nekoliko najvažnijih jezika svijeta, i posao se dalje nastavlja. Kur'an ima 114 dijelova nazvanih sure. Svaki dio, osim devetog, počinje sa Bismilom: ”U ime Allaha Milostivog, Samilosnog.”

Časni Kur'an je jedina knjiga na svijetu koja svjedoči da je svaka riječ sadržana u njemu direktna riječ od Boga, i da je On lično, sačuvao čistoću teksta godinama. Tekst Kur'ana je ostao nepromijenjen, bez ikakvih izmjena i dodataka. Muslimani treba da vjeruju ne samo u Kur'an nego i druge knjige poslate od Boga poslanicima koji su vremenom dolazili. Nažalost, niti jedna knjiga ranije objavljena nije sačuvala originalni oblik.

U Časnom Kur'anu se spominju: Adem, Ibrahim, Jusuf, Davud, Sulejman, Isa inekoliko drugih biblijskih poslanika (neka je mir na sve njih). Stotine je istinitih poslanika poslato od Boga.

Merjema, majka Isaa a.s., opisana je kao model čednosti.Prema Časnom Kur'anu, Isa a.s. je Božiji poslanik, a ne sveto biće kao što vjerujukršćani.Časni Kur'an osuđuje spominjanje trojstva i pridruživanje bilo koga ili čega Bogu kao druga mu. Uči nas da je samo jedan Bog, čije je osnovno ime Allah, i teški je grijeh pridružiti mu bilo koje biće.

Časni Kur'an stavlja poseban naglasak na čovječanstvo. Priznaje podjelu ljudi naplemena i grupe, ali objašnjava da su ove podjele potrebne samo radi raspoznavanja. Jedina oznaka ljudske časti je pravednost. Svjedoči da nema nacionalne, plemenske ili rasne superiornosti jednih nad drugima.Časni Kur'an nas uči da vjerovanje u Boga ne znači samo da se čovjek treba i to usred otočiti na posvećenost samo Bogu, nego to podrazumijeva i služenje ljudskim bićima u ime Boga.

Traži da se jednako raspodjeljuju dobra kroz zekjat i milostinju.Određuje dužnosti i prava zajednice i njihovih članova. Raspravlja o ključnim detaljima upravljanja za vrijeme rata i mira, kao internacionalnim odrednicama i zakonima.Uči čovjeka da vodi jednostavan život, da bude častan, ljubazan, iskren udogovaranju sa drugima. Zabranjuje bilo šta što ima namjeru da ljude uvede u laž i neodgovorno ponašanje. Stoga, stavlja zabranu na uzimanje opijata, kockanje itd.

Časni Kur'an apsolutno odbija teoriju nasljeđivanja grijeha, uvedenu od strane Kršćana. Kaže se da je svako dijete rođeno bezgrješno. Časni Kur'an sadrži nekoliko predskazanja za budućnost, neka od njih su već ostvarena.

Naprimjer, predviđeno je da će doći vrijeme kada će biti korišten brzi način prijevoza.Također je spomenuto širenje Zemlje, predskazanje koje je obistinjeno kada je čovjek stao prvi put na Mjesec. Svjedoči da se svako nebesko tijelo kreće u različitim orbitama.

Sljedeće predskazanje sadržano u Časnom Kur'anu je o faraonu. Objavljeno je da je nakon što se faraon utopio, njegovo tijelo sačuvano i može poslužiti kao pouka sljedećim generacijama. Ovaj događaj je opisan samo u ČasnomKur'anu. Biblija i drugi autentični zapisi iz tog vremena ne spominju ovaj slučaj.Predskazanje je obistinjeno u ovom stoljeću kada je tijelo faraona otkriveno i identificirano. To objašnjava činjenicu i da je nakon utapanja njegovo mrtvo tijelo oporavljeno, mumificirano i sačuvano.

Časni Kur'an daje rješenje za svaki problem na svijetu. To je Knjiga vodilja za sve ljude, za svako doba.

Pitanja:

1. Kako je sačuvan tekst Časnog Kur'ana?

2. Kako se Kur'an razlikuje od ranijih objava?

3. Koliko dijelova ima Časni Kur'an?

4. Koji status Kur'an daje Isau a.s.?

5. Koji je, prema Časnom Kur'anu, najveći grijeh?

6. Nabroj neka od učenja u Časnom Kur'anu?

7. Nabroj neka od predskazanja spomenutih u Časnom Kur'anu?

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp