Në hadithe nuk përmendet ndonjë hutbe e posaçme për kurorëzimin, por përmendet një hutbe e quajtur hutbeja për nevojë, e cila praktikohet edhe gjatë kurorëzimit.

Më shumë Hutbeja e nikahut (martesës)