Lutje për të pasur ushqim dhe për t’u mbrojtur nga uria
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të pasur ushqim dhe për t’u mbrojtur nga uria

Hafiz i Kuranit, teolog, haditholog
uria dhe ushqimi

Lutje për t’u mbrojtur nga uria dhe mashtrimi

Hazret Ebu Hurejre r.a. tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

uria dhe mashtrimi

All-llāhumme innī e‘ūdhu bike minel-xhū‘i, feinnehu bi’sed-daxhī‘u, ve e‘ūdhu bike minel-khijāneti, feinnehā bi’setil-bitānetu.

O Allah! Më mbro nga uria, sepse ajo është shoqja më e keqe dhe më mbro nga mashtrimi, sepse ai është më i keqi ndër shokët e ngushtë.[1]

Lutje për ushqimin e familjes së Profetit dhe të umetit

Hazret Ebu Hurejrah r.a. tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

ushqimi i Profetit, ummeti

All-llāhumme exh‘al rizka āli Muhammedin fid-dunjā kūtan.

O Allah! Popullit të Muhammedit në këtë botë, jepi risk sa për të mbijetuar.[2]


[1] Sunen Ebī Dāvud, kitāb: “El-Vitr”, bāb: “Fil-isti‘ādheti”, hadithi nr. 1547.
[2] Sunen Ebī Dāvud, kitāb: “El-Xhihād”, bāb: “Fil-ibtikeri fis-seferi”, hadithi nr. 2606.

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp