Lutje që bëhet në momentin kur pranohet lutja
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje që bëhet në momentin kur pranohet lutja

lutja bekimi dua lutje

Lutje që bëhet në momentin kur pranohet lutja

Hazret Ajshja r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: “Kur të shihni se lutja juaj është pranuar, domethënë kur shëroheni, kur ktheheni shëndoshë nga udhëtimi etj., çfarë ju ndalon ta bëni këtë lutje?

lutja duaja

El-hamdulil-lāhil-ledhī bi-‘izzetihī ve xhelālihī tetimmus-sālihātu.

Lavdia është e Allahut, që me nderin e Tij dhe me madhështinë e Tij kryhen me sukses të gjitha punët e mira.[1]

Lutje për të pasur përfundim të mirë

Hazret Busr bin Ebi Ertat r.a. ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut s.a.v.s. duke bërë këtë lutje:

lutja për përfundim të mirë

All-llāhumme ahsin ‘ākibetenā fil-umūri kul-lihā ve exhirnā min khizjid-dunjā ve ‘adhābil-ākhireti.

O Allah! Në të gjitha çështjet na mundëso përfundime të mira dhe na shpëto nga turpërimi në këtë botë dhe nga ndëshkimi në ahiret.[2]

Referencat

[1] El-Hākim en-Nīsābūrī, “El-Mustedrek ‘alā es-sahīhajn”, kitāb: “Ed-Du‘ā vet-tekbīr vet-tehlīl vet-tesbīh vedh-dhikr”, hadithi nr. 1999.
[2] El-Hākim en-Nīsābūrī, “El-Mustedrek ‘alā es-sahīhajn”, kitāb: “Ma’rifetus-sahābeh radijAll-llāhu ‘anhu”, kapitulli: “Dhikr Busr bin Ebī Ertat radijAll-llāhu ‘anhu”, hadithi nr. 6508.

LEXONI:

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp