Lutje për t’u liruar nga borxhet
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje per borxhet

Hazret Ajshja r.a. rrëfen: “Më erdhi një ditë Ebu Bekri dhe më tha: A ke dëgjuar lutjen që më ka mësuar i Dërguari i Allahut s.a.v.s.?” “Cilën lutje?” – e pyeta. Më tha: “Është një lutje që Hazret Isai a.s. ua mësonte dishepujve të vet. Është një lutje që, edhe sikur t’i kesh borxh dikujt një mal me flori e t’i kërkosh Zotit me anë të saj, Ai do të të mundësojë larjen e tij”. Ajo lutje është:

O Allah, Larguesi i brengës dhe i shqetësimit, Pranuesi i lutjes së të përvuajturve, i Gjithëmëshirshmi i botës dhe i ahiretit dhe Mëshirëbërësi i të dyjave! Vetëm Ti më mëshiron. Më mëshiro me anë të mëshirës që më pavarëson nga çdo mëshirë tjetër, përveç mëshirës Sate![1]

[1]. El-Hakim en-Nisaburi, “El-Mustedrek ‘ala es-sahihajn”, vëll. 1, shtëpia botuese “El-kutub el-‘ilmijje”, Bejrut, 1422 h./ 2002, kitab “Ed-du‘a vet-tekbir vet-tehlil vet-tesbih vedh-dhikr”, hadithi nr. 1898, fq. 696.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp