Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Përqasje midis filozofive kryesore të sistemit ekonomik

Kalifi i Katërt i Mesihut të Premtuar r.a.

Shkalla e parë

Kapitalizmi

 • Lejon sipërmarrjet private dhe zotërimin e pasurisë
 • Sistemi i bazuar në interes (fajde)

Komunizmi

 • Nuk lejon sipërmarrjet private dhe as zotërimin e pasurisë
 • Vepron monopolizmi shtetëror

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • Lejon sipërmarrjet private dhe zotërimin e pasurisë
 • Nuk lejon fajdenë dhe interesin

 

Shkalla e dytë

Kapitalizmi  

 • Interesi është forca lëvizëse për investimin
 • Kapitali mund të shtohet edhe pa përpjekjet e pronarit
 • Pronari jo medoemos rrezikon – nxitja për investimin e paskrupullt

Komunizmi

 • Nuk ka opsion për investim individual
 • Mungon nxitja për të prodhuar

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • Kontrollon kapitalin jo produktiv me anë të zekatit –
 • forca lëvizëse për investimin
 • Pronari patjetër duhet të bëjë përpjekje për investime
 • Pronari rrezikon – rezulton në një planifikim të kujdesshëm

 

Shkalla e tretë

Kapitalizmi

 • Rritja mbikëqyret kundrejt faktorëve si inflacioni dhe interesi
 • Është e lejuar dhe e mundshme që të shfrytëzohen ata që janë nevojtarët për hua – i lejon të pasurit që të mund të përthithin pasuritë nga të varfrit

Komunizmi

 • Mungojnë faktorët përcaktues të rritjes
 • Mungesa e monitorimit dhe kontrollit – sjell edhe më shumë humbje

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • Parandalon përqendrimin e pasurisë në pak duar, duke e shpërndarë atë sipas sistemit të trashëgimisë dhe taksimit të kapitalit (zekatit)
 • Parandalon shfrytëzimin, pasi çdo hua është ose investim i përbashkët ose “ndihmë”

 

Shkalla e katërt

Kapitalizmi

 • Interesi i rritur ushtron presion të skajshëm ndaj bizneseve të vogla në periudha rënieje – shkakton falimentime
 • Lehtëson investimet e paskrupullta të ndërmarrjeve me financim të madh – investitorët janë larg investimit dhe të interesuar vetëm për fitimin, i cili fiksohet

Komunizmi

 • Nuk zbatohet

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • Nuk ka interes për të paguar, që do të thotë kapacitete për të përballuar rënien vetëm duke ndarë humbjen – një mënyrë natyrale për t’u mbrojtur nga “letargjia”
 • Investimi i ndershëm është më i mundshëm për t’u rritur sesa konkurrenca e pandershme
 • Pjekuria e investitorëve për të përzgjedhur me kujdes meqë ata do të ndajnë humbjen/fitimin – është mbështetje për bizneset e ndershme.

 

Shkalla e pestë

Kapitalizmi

 • Ngritja e interesit përdoret për të kontrolluar inflacionin
 • Interesi i lartë e ul fuqinë blerëse, gjithashtu e minon rritjen industriale
 • Shkalla e interesit si një mjet për të kontrolluar ekonominë kombëtare nga ndërhyrjet e qeverisë me ekonomi të lirë
 • Në periudha afatgjata, interesi i fituar është poshtë shkallës së inflacionit

Komunizmi

 • Nuk zbatohet

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • Inflacioni kontrollohet me rritjen e prodhimit të përgjithshëm –     oferta dhe kërkesa
 • Nuk i jepet fuqia qeverisë që të manipulojë ekonominë e lirë
 • Fitimi i realizuar në biznes/investimi tregtar është real

 

Shkalla e gjashtë

Kapitalizmi

 • Merr hua nga vetë e ardhmja jote
 • Të inkurajon të jetosh jashtë mundësive të tua
 • Marketingu luan me mendjet e njerëzve
 • Inkurajon ekstravagancën dhe lakminë
 • Konsumimi i tepruar i tillë shkakton rritjen e inflacionit

Komunizmi

 • Nuk zbatohet

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • Parandalon shfrytëzimin
 • Të Inkurajon të jetosh brenda mundësive të tua
 • Inkurajon modestinë, dekurajon konkurrencën materiale
 • Lejon ndërmarrjet private, por duke u dhënë një kod për mënyrën e të shpenzuarit

 

Shkalla e shtatë

Kapitalizmi

 • Rritja e inflacionit shkakton reçensionin (rënien)
 • Kur kemi rënie për disa shtete, kemi edhe rënie globale
 • Orvatje të dëshpëruara për ndreqjen
 • Traktate të padrejta tregtare shfrytëzojnë vendet nevojtare
 • Nganjëherë shkaktohen edhe luftëra
 • Allahu i Madhëruar thotë në Kuranin e Shenjtë: “O ju besimtarë, frikësohuni nga Allahu dhe hiqni dorë nga ajo që ka mbetur nga fajdeja, nëse jeni besimtarë të vërtetë. Nëse nuk e bëni këtë ju është shpallur luftë nga Allahu dhe i Dërguari i Tij. Nëse pendoheni, atëherë ju takon kapitali fillestar, në këtë mënyrë nuk do të bëni mizori e as nuk do t’ju bëhet mizori” (El-Bekare 2:270-280)

Komunizmi

 • Nuk zbatohet

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • I parandalon pasojat e tilla negative

 

Shënimet e mësipërme janë marrë nga libri i Hazret Mirza Tahir Ahmadit, Kalifit të Katërt të Mesihut të Premtuar, “Përgjigja e Islamit ndaj problemeve bashkëkohore” (“Islam’s Response to Contemporary Issues” botuar për herë të parë në vitin 1992). Për më shumë hollësi lexoni kapitullin “Economic Peace” (“Paqja ekonomike”) të këtij libri.