Përqasje midis filozofive kryesore të sistemit ekonomik
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Përqasje midis filozofive kryesore të sistemit ekonomik

Kalifi i Katërt i Mesihut të Premtuar r.a.

Shkalla e parë

Kapitalizmi

 • Lejon sipërmarrjet private dhe zotërimin e pasurisë
 • Sistemi i bazuar në interes (fajde)

Komunizmi

 • Nuk lejon sipërmarrjet private dhe as zotërimin e pasurisë
 • Vepron monopolizmi shtetëror

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • Lejon sipërmarrjet private dhe zotërimin e pasurisë
 • Nuk lejon fajdenë dhe interesin

 

Shkalla e dytë

Kapitalizmi  

 • Interesi është forca lëvizëse për investimin
 • Kapitali mund të shtohet edhe pa përpjekjet e pronarit
 • Pronari jo medoemos rrezikon – nxitja për investimin e paskrupullt

Komunizmi

 • Nuk ka opsion për investim individual
 • Mungon nxitja për të prodhuar

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • Kontrollon kapitalin jo produktiv me anë të zekatit –
 • forca lëvizëse për investimin
 • Pronari patjetër duhet të bëjë përpjekje për investime
 • Pronari rrezikon – rezulton në një planifikim të kujdesshëm

 

Shkalla e tretë

Kapitalizmi

 • Rritja mbikëqyret kundrejt faktorëve si inflacioni dhe interesi
 • Është e lejuar dhe e mundshme që të shfrytëzohen ata që janë nevojtarët për hua – i lejon të pasurit që të mund të përthithin pasuritë nga të varfrit

Komunizmi

 • Mungojnë faktorët përcaktues të rritjes
 • Mungesa e monitorimit dhe kontrollit – sjell edhe më shumë humbje

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • Parandalon përqendrimin e pasurisë në pak duar, duke e shpërndarë atë sipas sistemit të trashëgimisë dhe taksimit të kapitalit (zekatit)
 • Parandalon shfrytëzimin, pasi çdo hua është ose investim i përbashkët ose “ndihmë”

 

Shkalla e katërt

Kapitalizmi

 • Interesi i rritur ushtron presion të skajshëm ndaj bizneseve të vogla në periudha rënieje – shkakton falimentime
 • Lehtëson investimet e paskrupullta të ndërmarrjeve me financim të madh – investitorët janë larg investimit dhe të interesuar vetëm për fitimin, i cili fiksohet

Komunizmi

 • Nuk zbatohet

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • Nuk ka interes për të paguar, që do të thotë kapacitete për të përballuar rënien vetëm duke ndarë humbjen – një mënyrë natyrale për t’u mbrojtur nga “letargjia”
 • Investimi i ndershëm është më i mundshëm për t’u rritur sesa konkurrenca e pandershme
 • Pjekuria e investitorëve për të përzgjedhur me kujdes meqë ata do të ndajnë humbjen/fitimin – është mbështetje për bizneset e ndershme.

 

Shkalla e pestë

Kapitalizmi

 • Ngritja e interesit përdoret për të kontrolluar inflacionin
 • Interesi i lartë e ul fuqinë blerëse, gjithashtu e minon rritjen industriale
 • Shkalla e interesit si një mjet për të kontrolluar ekonominë kombëtare nga ndërhyrjet e qeverisë me ekonomi të lirë
 • Në periudha afatgjata, interesi i fituar është poshtë shkallës së inflacionit

Komunizmi

 • Nuk zbatohet

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • Inflacioni kontrollohet me rritjen e prodhimit të përgjithshëm –     oferta dhe kërkesa
 • Nuk i jepet fuqia qeverisë që të manipulojë ekonominë e lirë
 • Fitimi i realizuar në biznes/investimi tregtar është real

 

Shkalla e gjashtë

Kapitalizmi

 • Merr hua nga vetë e ardhmja jote
 • Të inkurajon të jetosh jashtë mundësive të tua
 • Marketingu luan me mendjet e njerëzve
 • Inkurajon ekstravagancën dhe lakminë
 • Konsumimi i tepruar i tillë shkakton rritjen e inflacionit

Komunizmi

 • Nuk zbatohet

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • Parandalon shfrytëzimin
 • Të Inkurajon të jetosh brenda mundësive të tua
 • Inkurajon modestinë, dekurajon konkurrencën materiale
 • Lejon ndërmarrjet private, por duke u dhënë një kod për mënyrën e të shpenzuarit

 

Shkalla e shtatë

Kapitalizmi

 • Rritja e inflacionit shkakton reçensionin (rënien)
 • Kur kemi rënie për disa shtete, kemi edhe rënie globale
 • Orvatje të dëshpëruara për ndreqjen
 • Traktate të padrejta tregtare shfrytëzojnë vendet nevojtare
 • Nganjëherë shkaktohen edhe luftëra
 • Allahu i Madhëruar thotë në Kuranin e Shenjtë: “O ju besimtarë, frikësohuni nga Allahu dhe hiqni dorë nga ajo që ka mbetur nga fajdeja, nëse jeni besimtarë të vërtetë. Nëse nuk e bëni këtë ju është shpallur luftë nga Allahu dhe i Dërguari i Tij. Nëse pendoheni, atëherë ju takon kapitali fillestar, në këtë mënyrë nuk do të bëni mizori e as nuk do t’ju bëhet mizori” (El-Bekare 2:270-280)

Komunizmi

 • Nuk zbatohet

Sistemi ekonomik i paraqitur nga Islami

 • I parandalon pasojat e tilla negative

 

Shënimet e mësipërme janë marrë nga libri i Hazret Mirza Tahir Ahmadit, Kalifit të Katërt të Mesihut të Premtuar, “Përgjigja e Islamit ndaj problemeve bashkëkohore” (“Islam’s Response to Contemporary Issues” botuar për herë të parë në vitin 1992). Për më shumë hollësi lexoni kapitullin “Economic Peace” (“Paqja ekonomike”) të këtij libri.

 

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp