Sahabët e Profetit - Lexoni jetën e sahabëve të Profetit Muhammed a.s.
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Sahabët e Profetit

Sahabët (arabisht:الصحابة‎ es-sahabah) shokët e Profetit Muhammed a.s., janë gjenerata e parë e muslimanëve, që jetuan me Profetin a.s.. Profeti tha:

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔

“Sahabët e mi janë si yje; cilindo prej tyre të ndiqni, do të udhëzoheni.”

Hazret Mirza Masrur Ahmed (a.b.a.)

Share via