Lutje në mbështetje të Kalifëve dhe udhëheqësve të umetit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje në mbështetje të Kalifëve dhe udhëheqësve të umetit

Hafiz i Kuranit, teolog, haditholog
bejti beselidhja

(1) Hazret Aliu r.a. rrëfen këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në mbështetje të kalifëve që do të vinin pas tij:

kalifët

All-llāhumme erham khulefāī, el-ledhīne je’tūne min ba’dī, el-ledhīne jervūne ehādīthī ve sunnetī ve ju‘al-limūnehan-nās.

O Allah! Mëshiroji kalifët (zëvendësit) e mi që do të vijnë pas meje, që do t’ua tregojnë e do t’ua mësojnë njerëzve fjalët dhe praktikën time.[1]

(2) Hazret Ajshja r.a. rrëfen këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në mbështetje të udhëheqësve të sinqertë të umetit:

udhëheqës

All-llāhumme men velije min emri ummetī shej’en feshekka ‘alejhim feshkuk ‘alejhi, ve men velije min emri ummetī shej’en ferefika bihim ferfuk bihi.

O Allah! Ai që bëhet udhëheqës në ndonjë çështje të umetit tim dhe i shtrëngon muslimanët, edhe Ti shtrëngoje atë dhe ai që bëhet udhëheqës në ndonjë çështje të umetit tim dhe tregohet i butë ndaj tyre, edhe Ti tregohu i butë ndaj tij.[2]

Referencat

[1] Xhelāluddīn es-Sujūtī, “El-Xhāmi‘us-Sagīr”, kapitulli: “Harful-Hemzeh”, hadithi nr. 1544.
[2] Sahīh Muslim, kitāb: “El-imāreh”, bāb: “Fadīletul-imāmil-‘ādil…”, hadithi nr. 4722.

LEXONI:

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp