Lutje për të kërkuar rrugën e drejtë, qëndrueshmërinë dhe mbështetjen
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të kërkuar rrugën e drejtë, qëndrueshmërinë dhe mbështetjen

Vula e Profetëve dhe mëshirë për të gjithë botën
rruga e drejte dhe qendrueshmeria

Lutje për të kërkuar rrugën e drejtë

I Dërguari i Allahut s.a.v.s., duke i mësuar Hazret Aliut r.anhu lutjen që vijon, tha se me “rrugën e drejtë” duhet të kesh parasysh rrugën që është e drejtë si shtiza:

lutje rruga e drejte

All-llāhumme ihdinī ve seddidnī.

O Allah! Më udhëzo dhe më mbaj në rrugën e drejtë! [1]

Lutje për qëndrueshmërinë në zemër

Hazret Shehr Ibni Heusheb r.anhu pyeti Hazret Umi Selemen r.anha për lutjen që i Dërguari i Allahut s.a.v.s. e bënte më së shumti dhe ajo i tregoi lutjen që vijon. Hazret Umi Seleme një herë kur e kishte pyetur të Dërguarin e Allahut s.a.v.s. se përse e bënte kaq shumë këtë lutje, ai i qe përgjigjur: “Zemra e çdo njeriut gjendet midis dy gishtërinjve të Zotit, i cili mund ta ndryshojë kur të dojë”.

qendrueshmeria e zemres

Jā mukal-libel-kulūbi thebbit kalbī alā dīnike.

O Kontrolluesi i zemrave! Vendosma zemrën në besimin Tënd! [2]

Lutje për t’iu mbështetur tërësisht Zotit të Madhërishëm

Sipas Hazret Abdullah Ibni Abasit r.anhu, i Dërguari i Allahut s.a.v.s. shpesh bënte këtë lutje:

lutje per mbeshtetje

All-llāhumme leke eslemtu, ve bike āmentu, ve ‘alejke tevekkeltu, ve ilejke enebtu, ve bike khāsamtu, All-llāhumme innī e‘ūdhu bi‘izzetike, lā ilāhe il-lā ente, en tudil-lenī, ente el-hajju el-ledhī lā jemūtu, vel-xhinnu vel-insu jemūtūne.

O Allah! Ty t’u dorëzova, Ty të besova, te Ti u mbështeta, nga Ti anova dhe me ndihmën Tënde u përballa me armikun. O Allah! Kërkoj mbrojtjen e nderit Tënd, se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje, që të mos më devijosh. Ti je i Gjalli që nuk vdes, kurse xhindet dhe njerëzit vdesin. [3]

LEXONI:


[1] Sahīh Muslim, kitāb: “Edh-Dhikr ved-du‘ā’ vet-teubeh vel-istigfār”, bāb: “Et-Te‘avvudhu min sherri mā ‘amile ve min sherri mā lem ja‘mel”, hadithi nr. 6911.
[2] Xhāmi‘u et-Tirmidhī, kitāb: “Ed-Da’vāt”, bāb: “Et-Tis‘ūne (90)”, hadithi nr. 3522.
[3] Sahīh Muslim, kitāb: “Edh-Dhikr ved-du‘ā’ vet-teubeh vel-istigfār”, bāb: “Et-Te‘avvudhu min sherri mā ‘amile ve min sherri mā lem ja‘mel”, hadithi nr. 6899.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp