Lutje për t’u mbrojtur nga e keqja e kohës dhe nga e keqja e fqinjit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për t’u mbrojtur nga e keqja e kohës dhe nga e keqja e fqinjit

Vula e Profetëve dhe mëshirë për të gjithë botën
e keqja e fqinjit

Hazret ‘Ukba Ibni Amiri r.anhu ka përcjellë këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s., që ai bënte për t’u mbrojtur nga e keqja e ditës, e natës dhe e fqinjit:

mbrojtja nga e keqja

All-llāhumme innī e‘ūdhu bike min jeumis-sūi, ve min lejletis-sūi, ve min sā‘atis-sūi, ve min sāhibis-sūi, ve min xhāris-sūi fī dāril-mukāmeti.

O Allah! Më mbro nga dita e keqe, nga nata e keqe, nga ora e keqe, nga shoqëruesi i keq dhe nga fqinji i keq kudo që banoj.[1]


[1] Ebul-Kāsim et-Taberānī, “Mu’xhemul-kebīr”, vëll. XVII, botues “Mektebetu Ibni Tejmijje”, Kajro 1980, fq. 294, hadithi nr. 810.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp