Lutje për të kërkuar mirësi dhe për t’u mbrojtur nga të këqijat
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të kërkuar mirësi dhe për t’u mbrojtur nga të këqijat

Vula e Profetëve dhe mëshirë për të gjithë botën
lutje miresi mbrojtje

Hazret Enes Ibni Maliku r.a. tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

lutje mirësi mbrojtje

O Allah! Të kërkoj çdo mirësi, edhe atë që e di, edhe atë që nuk e di dhe të kërkoj mbrojtje nga çdo e keqe, edhe nga ajo që e di, edhe nga ajo që nuk e di.[1]


[1] Ebul-Kasim et-Taberani, “Mu’xhemul-kebir”, vëll. II, botues “Mektebetu Ibni Tejmijje”, Kajro, pa vit botimi, fq. 252, hadithi nr. 2058.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp