Duaja për të larguar pagjumësinë dhe duaja kur trembesh në ëndërr

Hazret Profeti Muhammed (s.a.)

Hazret Profeti Muhammed (s.a.)

Robi dhe i Dërguari i Allahut

Vula e Profetëve, krenaria e njerëzimit, mëshirë për botët, modeli më i përkryer, ndërmjetës mes Zotit dhe robërve, ai që i ka zbritur Libri i fundit të Allahut, Kurani Famëlartë, paqja dhe mëshira e Allahut gjithmonë qofshin mbi të.

Më shumë rreth autorit


Hazret Burejdah r.a. tregon se Hazret Halid Ibni Velidi r.a. i ishte ankuar të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. për pagjumësinë dhe Profeti s.a.v.s. i kishte mësuar këtë lutje, që ai ta bënte gjatë natës:

duaja per pagjumesineO Allah! O Zoti i shtatë qiejve dhe i gjithçkaje që qëndron nën hijen e tyre! O Zoti i Tokave dhe i gjithçkaje që mbajnë ato! O Zoti i djajve dhe i gjithçkaje që e devijojnë! Bëhu strehë për mua nga sherri i të gjitha krijesave të Tua, që askush të mos më cenojë mua e që askush të mos rebelohet me mua. Streha Jote është fisnike. Lavdia Jote është madhështore dhe nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje! (Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 91)

Duaja kur trembesh në ëndërr

Hazret Abdullah Ibni Amri tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: Nëse dikush trembet në gjumë, le të bëjë këtë lutje. Asgjë nuk do t’i bëjë dëm atij. Hazret Abdullahu r.a. ua mësonte fëmijëve të tij këtë lutje. Po ashtu edhe Malik Ibni Enesi r.a. rrëfen se Halid Ibni Uelidi r.a. trembej në gjumë dhe i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ia kishte mësuar këtë lutje:

duaja per pagjumesineKërkoj mbrojtjen e fjalëve të përsosura të Allahut nga zemërimi i Tij, nga sherri i robërve të Tij dhe nga nxitjet e djajve dhe nga prania e tyre. (Muata Imam Malik, Kitabul-xhami’, bab ma ju’maru minet-tehexhud)

Shpërndaje