Lutje për të shpëtuar nga veset e këqija
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
veset duhani

(1) Hazret Zijad Ibni ‘Ilaka r.a. na përcjell këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

lutje shpetim nga veset

O Allah! Më mbro nga të këqijat e veseve, të veprave dhe të dëshirave![1]

(2) Hazret Ebu Hurejre r.a. na tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

lutje shpetim veset

O Allah! Më mbro nga përçarja, nga hipokrizia dhe nga veset e këqija.[2]

(3) Hazret Abdullah Ibni Amri r.a. thotë se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. bënte këtë lutje:

ruhu nga vesetO Allah! Më mbro nga zemra që nuk përgjërohet, nga lutja që nuk dëgjohet, nga nefsi që nuk ngopet, nga dija që nuk më bën dobi! Mbromë nga këto të katërta![3]

(4) Hazret Umi Ma’bedi r.a. tregon se ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut s.a.v.s. duke bërë këtë lutje:

lutje mbrojtje vesetO Allah! Ma pastro zemrën nga hipokrizia, veprën nga dukja, gjuhën nga gënjeshtra, syrin nga tradhtia, sepse Ti e di tradhtinë e syve, si dhe atë që e fshehin zemrat.[4]


[1]. Xhami‘u et-Tirmidhi, kitab “Ed-Da’vat”, bab “Du‘ai Ummi Seleme”, hadithi nr. 3591.
[2]. Sunen Ebi Davud, kitab “El-Vitr”, bab “Fil-Isti‘adheti”, hadithi nr. 1546.
[3] Xhami‘u et-Tirmidhi, kitab “Ed-Da’vat”, hadithi nr. 3482.
[4] ‘Alauddin el-Mutteki el-Hindi, “Kenzul-‘Ummal”, vëll. II, botues: “Muessesetur-Risaleh”, Bejrut, 1405 h./ 1985, fq. 184, hadithi nr. 3660.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp