Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
veset duhani

(1) Hazret Zijad Ibni ‘Ilaka r.a. na përcjell këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

lutje shpetim nga veset

O Allah! Më mbro nga të këqijat e veseve, të veprave dhe të dëshirave![1]

(2) Hazret Ebu Hurejre r.a. na tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

lutje shpetim veset

O Allah! Më mbro nga përçarja, nga hipokrizia dhe nga veset e këqija.[2]


[1]. Xhami‘u et-Tirmidhi, kitab “Ed-Da’vat”, bab “Du‘ai Ummi Seleme”, hadithi nr. 3591.
[2]. Sunen Ebi Davud, kitab “El-Vitr”, bab “Fil-Isti‘adheti”, hadithi nr. 1546.