Lutje për të hyrë në mbrojtjen e Zotit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të hyrë në mbrojtjen e Zotit

lutje mbrojtja Zoti

Hazret Ka’b El-Ahbari tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

lutje mbrojtja Zoti

Kërkoj mbrojtjen e Fytyrës së Allahut të Madhërishëm, nga i cili nuk ka asgjë të madhe dhe kërkoj mbrojtjen e fjalëve të përsosura të Allahut, të cilat nuk i tejkalon dot asnjë i mirë dhe asnjë i ligë dhe kërkoj mbrojtjen e emrave të bukur të Allahut, të emrave që i di dhe të emrave që nuk i di, nga e keqja e gjithçkaje që ka krijuar, ka përhapur dhe ka formuar Ai.[1]


[1] Malik ibn Enes, “El-Muvatta”, redaktor: Muhamed Fuad ‘Abdul-Baki, botues: “Ahjaut-Turath el-‘Arabij”, Bejrut 1406 h./1985, fq. 951-952, kitab “Esh-She‘ar”, bab “Ma je’muru bihi minet-te‘avvudh”, hadithi numër 1744.

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp