Gjendjet morale të njeriut
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
 2. PYETJA I – Cilat janë tri gjendjet e njeriut?
 3. Viti dyzet i jetës suaj mund të jetë shumë i bekuar
 4. Shpirti është krijesë
 5. Zhvillimi gradual i njeriut
 6. Kuptimi i vërtetë i Islamit
 7. Dallimi mes gjendjeve instinktive dhe morale
 8. Përgënjeshtrimi i doktrinës që ndalon therjen a mbytjen e kafshëve
 9. Tri stadet e reformimit
 10. Ardhja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në kohën më të nevojshme të reformimit
 11. Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
 12. Moralet e vërteta
 13. Reformimi i parë – gjendjet natyrore
 14. Ndalimi i mishit të derrit
 15. Gjendjet morale të njeriut
 16. Moralet që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga mëkatet
 17. Pesë ilaçe për të qenë i dëlirë
 18. Moralet lidhur me mirëbërësinë
 19. Trimëria e vërtetë
 20. Vërtetësia
 21. Durimi
 22. Dhembshuria
 23. Kërkimi i një qenieje më të lartë
 24. Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
 25. Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
 26. Argumente për ekzistencën e Zotit të Madhërishëm
 27. Cilësitë e Zotit të Madhërishëm
 28. Gjendjet shpirtërore
 29. Një lutje e bukur
 30. Kuptimi i pijeve me kamfur dhe xhenxhefil
 31. Mjeti për të krijuar lidhje të përsosur shpirtërore me Zotin e Madhërishëm
 32. PYETJA II – Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes?
 33. PYETJA III – Cilat janë qëllimet e jetës së kësaj bote dhe si mund të arrihen ato?
 34. PYETJA IV – Cili është zbatimi praktik i Sheriatit në këtë jetë dhe pas kësaj jete?
 35. Urtësia e betimeve të Allahut në gjëra të ndryshme
 36. PYETJA V – Cilat janë mjetet për të arritur dijen dhe njohjen ndaj Zotit?
 37. Natyra e ndërgjegjes njerëzore
 38. Çfarë është shpallja Hyjnore?
 39. Folësi është i nderuar me komunikimin dhe shpalljen Hyjnore
 40. Shpallja e Zotit të Madhërishëm është mjeti për të arritur dijen e përsosur
 41. Dy periudha të jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Qëllimi i luftërave të Profetit Muhammed s.a.v.s.
Related Contents from Topics
gjendja morale njeriu

Pjesa e dytë e reformës që sjell Kurani përbën përshtatjen e gjendjeve instinktive, për t’i shndërruar ato në virtyte të larta. Kjo është një pjesë shumë e gjerë dhe po ta shtjellojmë me të gjitha hollësitë e saj, domethënë po të tregojmë të gjitha moralet që Kurani Famëlartë i përmend, atëherë as një të dhjetën e temës nuk mund të mbarojmë brenda kohës që kemi në dispozicion. Prandaj, si shembull do të përmendim vetëm disa morale të larta.

Duhet ditur që moralet ndahen në dy kategori: së pari, ato morale që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga e keqja dhe, së dyti, ato morale me të cilat ai aftësohet për të bërë vepra të mira. Në heqjen dorë nga e keqja bëjnë pjesë ato morale, me të cilat njeriu përpiqet të mos i sjellë dëm pasurisë, nderit dhe jetës së tjetrit, as me gjuhë, as me dorë, as me sy e as me ndonjë pjesë tjetër të trupit të tij, madje as të mendojë t’i shkaktojë dëm atij apo nderit të tij.

Kurse në bërjen e mirësisë, përfshihen të gjitha ato morale, me të cilat, njeriu përpiqet t’i sjellë dobi e nder dikujt tjetër, qoftë me gjuhën e tij, qoftë me dorën e tij, qoftë me pasurinë e tij, qoftë me dijen e tij, apo qoftë me ndonjë mënyrë tjetër, ose të synojë t’i bëjë nder atij, ose nëse dikush i ka bërë ndonjë padrejtësi, t’ia falë dënimin e merituar duke e mbrojtur atë nga problemet, nga dëmet fizike apo financiare, ose t’i japë një ndëshkim të tillë, që në të vërtetë të jetë vetëm mëshirë për të.

Share via