Gjendjet morale të njeriut
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
 2. PYETJA I – Cilat janë tri gjendjet e njeriut?
 3. Viti dyzet i jetës suaj mund të jetë shumë i bekuar
 4. Shpirti është krijesë
 5. Zhvillimi gradual i njeriut
 6. Kuptimi i vërtetë i Islamit
 7. Dallimi mes gjendjeve instinktive dhe morale
 8. Përgënjeshtrimi i doktrinës që ndalon therjen a mbytjen e kafshëve
 9. Tri stadet e reformimit
 10. Ardhja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në kohën më të nevojshme të reformimit
 11. Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
 12. Moralet e vërteta
 13. Reformimi i parë – gjendjet natyrore
 14. Ndalimi i mishit të derrit
 15. Gjendjet morale të njeriut
 16. Moralet që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga mëkatet
 17. Pesë ilaçe për të qenë i dëlirë
 18. Moralet lidhur me mirëbërësinë
 19. Trimëria e vërtetë
 20. Vërtetësia
 21. Durimi
 22. Dhembshuria
 23. Kërkimi i një qenieje më të lartë
 24. Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
 25. Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
 26. Argumente për ekzistencën e Zotit të Madhërishëm
 27. Cilësitë e Zotit të Madhërishëm
 28. Gjendjet shpirtërore
 29. Një lutje e bukur
 30. Kuptimi i pijeve me kamfur dhe xhenxhefil
 31. Mjeti për të krijuar lidhje të përsosur shpirtërore me Zotin e Madhërishëm
 32. PYETJA II – Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes?
 33. PYETJA III – Cilat janë qëllimet e jetës së kësaj bote dhe si mund të arrihen ato?
 34. PYETJA IV – Cili është zbatimi praktik i Sheriatit në këtë jetë dhe pas kësaj jete?
 35. Urtësia e betimeve të Allahut në gjëra të ndryshme
 36. PYETJA V – Cilat janë mjetet për të arritur dijen dhe njohjen ndaj Zotit?
 37. Natyra e ndërgjegjes njerëzore
 38. Çfarë është shpallja Hyjnore?
 39. Folësi është i nderuar me komunikimin dhe shpalljen Hyjnore
 40. Shpallja e Zotit të Madhërishëm është mjeti për të arritur dijen e përsosur
 41. Dy periudha të jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Qëllimi i luftërave të Profetit Muhammed s.a.v.s.
Related Contents from Topics
gjendja morale njeriu

Pjesa e dytë e reformës që sjell Kurani përbën përshtatjen e gjendjeve instinktive, për t’i shndërruar ato në virtyte të larta. Kjo është një pjesë shumë e gjerë dhe po ta shtjellojmë me të gjitha hollësitë e saj, domethënë po të tregojmë të gjitha moralet që Kurani Famëlartë i përmend, atëherë as një të dhjetën e temës nuk mund të mbarojmë brenda kohës që kemi në dispozicion. Prandaj, si shembull do të përmendim vetëm disa morale të larta.

Duhet ditur që moralet ndahen në dy kategori: së pari, ato morale që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga e keqja dhe, së dyti, ato morale me të cilat ai aftësohet për të bërë vepra të mira. Në heqjen dorë nga e keqja bëjnë pjesë ato morale, me të cilat njeriu përpiqet të mos i sjellë dëm pasurisë, nderit dhe jetës së tjetrit, as me gjuhë, as me dorë, as me sy e as me ndonjë pjesë tjetër të trupit të tij, madje as të mendojë t’i shkaktojë dëm atij apo nderit të tij.

Kurse në bërjen e mirësisë, përfshihen të gjitha ato morale, me të cilat, njeriu përpiqet t’i sjellë dobi e nder dikujt tjetër, qoftë me gjuhën e tij, qoftë me dorën e tij, qoftë me pasurinë e tij, qoftë me dijen e tij, apo qoftë me ndonjë mënyrë tjetër, ose të synojë t’i bëjë nder atij, ose nëse dikush i ka bërë ndonjë padrejtësi, t’ia falë dënimin e merituar duke e mbrojtur atë nga problemet, nga dëmet fizike apo financiare, ose t’i japë një ndëshkim të tillë, që në të vërtetë të jetë vetëm mëshirë për të.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp