Fjala e Allahut
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e Allahut
 2. Shqiptimi dhe përkthimi
 3. Përse kapitujt e Kuranit quhen sure?
 4. Nëntë emrat e sures El-Fatiha
 5. Bibla bën profeci suren e parë të Kuranit, El-Fatiha, deri në detaje
 6. Emrat e sures El-Fatiha tregojnë tema të ndryshme të saj
 7. Bekimet e sures El-Fatiha
 8. Shtatë parime të pranimit të lutjes, të përmendura në El-Fatiha
 9. Surja më e madhe e Kuranit për nga kuptimi
 10. Zbritja e sures El-Fatiha
 11. Surja El-Fatiha është pjesë e Kuranit
 12. Surja El-Fatiha të thuhet në çdo rekat të çdo namazi
 13. Përmbledhje e komentimit të Sures El-Fatiha
 14. Kuptime leksikore të ajetit Bismil-lāhirr-Rrahmānirr-Rrahīm
 15. Bismil-lahi në krye të çdo sureje është shpallje e Zotit
 16. Argumente që bismil-lahi është pjesë dhe ajet i çdo sureje
 17. Përse bismil-lahi vjen para çdo sureje? Ja, pesë arsye
 18. Rëndësia e bismil-lahit
 19. Rreth bismil-lahit në Librat e mëparshëm dhe përgjigjja e një akuze
 20. Emri Allah është i përveçëm
 21. Përse është shtuar fjala “emër” në ajetin bismil-lah “në emër të Allahut”?
 22. Kuptime leksikore të ajetit: El-Hamdulil-lāhi Rabbil-‘ālemīn
 23. Komentim i ajetit: El-hamdulil-lāhi rabbil-ālemīn
 24. Komentim i ajetit: Err-Rrahmānirr-Rrahīm
 25. Komentim mbresëlënës i ajetit: Māliki jeumid-dīn – Sunduesi i Ditës së Gjykimit
 26. Renditje kuptimplote e katër emrave të Zotit të përmendura në El-Fatiha
 27. Kuptime leksikore të ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 28. Komentim i ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 29. Kuptime leksikore të ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 30. Komentim i ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 31. Kuptime leksikore të ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim
 32. Komentim i ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim – Një synim madhor për muslimanët
 33. Renditje shumë e bukur e ajeteve të sures El-Fatiha
Related Contents from Topics
komentimi i kuranit el-fatiha

Kurani Famëlartë është i vetmi libër që mund të quhet si Fjala e Zotit. Librat e tjerë, qofshin edhe të shpallur, nuk mund të quhen të tilla, sepse në ta është përzierë edhe fjala e njeriut. Fjala e Zotit pastër, nga a-ja te zh-ja, pra nga bismil-lah deri tek ven-nas, është vetëm Kurani Famëlartë.

Ky Libër që kur është zbritur e gjer më sot, është njësoj i pandryshuar. Nuk i është shtuar asnjë fjalë dhe as nuk i është pakësuar. Çdo bashkëtingëllore, çdo zanore dhe çdo presje e tij janë edhe sot njësoj siç kanë qenë në kohën e zbritjes. Gjithashtu, ky Libër nuk ka asnjë porosi të papraktikueshme dhe asnjë ajet të shfuqizuar. Prandaj, nuk ka libër tjetër përveç Kuranit, të cilin njeriu mund ta përcaktojë për vete si një udhërrëfim, duke besuar se aty nuk ka asgjë të dyshimtë. Por mjerisht, muslimanët e lanë pas dore këtë Libër të çmuar dhe në vend të tij, po merren me libra të tjerë. Në vend të Zotit, ata po ndjekin liderë të sajuar.

Kam shkruar komentimin e Fjalës së Allahut me shpresën se ata që nuk dinë arabisht, ose që fatkeqësisht nuk gjejnë kohë për t’u thelluar në të, ose atyre që nuk u lind dëshira për këtë punë, t’u krijohet rasti për ta kuptuar Fjalën e Allahut në mënyrë që edhe ata të njihen me bukuritë e saj të brendshme e të jashtme.

Kjo parathënie i kushtohet vëllimit të parë. Tri vëllimet që janë për disa nga suret e mesme dhe të fundit të Kuranit, janë botuar më përpara. Allahu i Madhërishëm më pranoftë këtë përpjekje shumë të vogël dhe përmes këtij komentimi, u dhëntë jetë edhe një herë, së brendshmi dhe së jashtmi, kuptimeve të Kuranit Famëlartë, dhe gjithashtu, më dhëntë edhe mua mundësinë për ta përfunduar këtë komentim! (Amin!)

Mirza Mahmud Ahmed
Raten Bag, Lahor
Data: 23.05.1948

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp