Kuptime leksikore të ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e Allahut
 2. Shqiptimi dhe përkthimi
 3. Përse kapitujt e Kuranit quhen sure?
 4. Nëntë emrat e sures El-Fatiha
 5. Bibla bën profeci suren e parë të Kuranit, El-Fatiha, deri në detaje
 6. Emrat e sures El-Fatiha tregojnë tema të ndryshme të saj
 7. Bekimet e sures El-Fatiha
 8. Shtatë parime të pranimit të lutjes, të përmendura në El-Fatiha
 9. Surja më e madhe e Kuranit për nga kuptimi
 10. Zbritja e sures El-Fatiha
 11. Surja El-Fatiha është pjesë e Kuranit
 12. Surja El-Fatiha të thuhet në çdo rekat të çdo namazi
 13. Përmbledhje e komentimit të Sures El-Fatiha
 14. Kuptime leksikore të ajetit Bismil-lāhirr-Rrahmānirr-Rrahīm
 15. Bismil-lahi në krye të çdo sureje është shpallje e Zotit
 16. Argumente që bismil-lahi është pjesë dhe ajet i çdo sureje
 17. Përse bismil-lahi vjen para çdo sureje? Ja, pesë arsye
 18. Rëndësia e bismil-lahit
 19. Rreth bismil-lahit në Librat e mëparshëm dhe përgjigjja e një akuze
 20. Emri Allah është i përveçëm
 21. Përse është shtuar fjala “emër” në ajetin bismil-lah “në emër të Allahut”?
 22. Kuptime leksikore të ajetit: El-Hamdulil-lāhi Rabbil-‘ālemīn
 23. Komentim i ajetit: El-hamdulil-lāhi rabbil-ālemīn
 24. Komentim i ajetit: Err-Rrahmānirr-Rrahīm
 25. Komentim mbresëlënës i ajetit: Māliki jeumid-dīn – Sunduesi i Ditës së Gjykimit
 26. Renditje kuptimplote e katër emrave të Zotit të përmendura në El-Fatiha
 27. Kuptime leksikore të ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 28. Komentim i ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 29. Kuptime leksikore të ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 30. Komentim i ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 31. Kuptime leksikore të ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim
 32. Komentim i ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim – Një synim madhor për muslimanët
 33. Renditje shumë e bukur e ajeteve të sures El-Fatiha
Related Contents from Topics
kuptimet leksikore - fjalori arabisht

صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۬ۙ
غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ
Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim
gajril-magdūbi ‘alejhim ve led-dāl-līn.

Në rrugën e atyre që i bekove, që nuk tërhoqën zemërimin dhe që nuk devijuan”. (El-Fatiha 1:7)

أَنْعَمْتَ en‘amte

Vjen nga ٳنعام in’am, që do të thotë të jap bekim dhe të jap diçka shtesë.[1]

Kjo fjalë përdoret atëherë kur marrës të bekimit janë njerëzit.[2] Për shembull, nuk thuhet që filan njeri bekoi kalin ose lopën, por thuhet se filan njeri bekoi filanin.

الْمَغْضُوب El-Magdūbi

Vjen nga ٵَلْغَضَبُ  el-gadabu që do të thotë:

gadab zemerimi El-Fatiha

“Furia e gjakut në zemër që shkaktohet nga mendimi për të ndëshkuar”.

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. tha:

gadab zemerimi El-Fatiha

Ruhuni nga zemërimi sepse ai është një shkëndijë që ndizet në zemrën e birit të Ademit. A nuk keni parë kur dikush zemërohet, i fryhen damarët dhe i skuqen sytë?”[3]

Dhe kur kjo fjalë i atribuohet Allahut të Madhërishëm, nënkupton vetëm ndëshkimin, pa vetitë e tjera”.[4]

Andaj, gajril-magdūbi ‘alejhim u referohet atyre, që Zoti i Madhërishëm ua cilësoi veprat të këqija dhe vendosi t’i ndëshkojë.

وَلَا الضَّآلِّیْن Ve led-dāl-līn: as të devijuarit,

Vjen nga ضَلَّ dal-le, që do të thotë devijoi nga rruga e drejtë dhe kjo folje përdoret si antonim i fjalës hidajet. ضَلَال Dalal përdoret për çdo veprim që bie ndesh me rrugën e drejtë, veprim i cili bëhet qoftë me vetëdije a pavetëdije, qoftë i vogël a i rëndë.[5]

Një kuptim tjetër i fjalës ضَلَّ dal-le është të përqendrohesh në një punë të caktuar. Në Kuranin Famëlartë thuhet:

اَلَّذِیۡنَ ضَلَّ سَعۡیُہُمۡ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا

Ata që përqendruan gjithë përpjekjen e tyre vetëm në jetën e kësaj bote”.[6]

Kuptimi i fjalës dal-le në ajetin e sures Ed-Duha

Po këtë kuptim e ka kjo fjalë në ajetin:

وَ وَجَدَکَ ضَآلًّا فَہَدٰی

Dhe ty të gjetëm të zhytur a të përqendruar (në dashurinë Tonë), andaj të udhëzuam (drejt Nesh)”.[7]

Edhe në gjuhën urdu përdoret në kuptimin “i përhumbur”. Për shembull, thuhet se filani këto ditë rri si i përhumbur, që do të thotë se rri i zhytur në një mendim të caktuar. Kjo si shprehje përdoret edhe në gjuhën angleze. Me këto referenca, dua t’ju them se kjo është si shprehje që reflekton një karakter të natyrës njerëzore dhe si e tillë shumë gjuhë e kanë pranuar atë. Në ajetin: “Ty të kemi gjetur të përhumbur dhe të udhëzuam” fjala ضَلَّ dal-le pikërisht këtë kuptim ka.

Pra, Profeti Muhammed s.a.v.s. ishte i zhytur në dashurinë ndaj Zotit dhe gjithnjë rrinte i përhumbur dhe këtë e pëlqeu Zoti i Madhërishëm. Dashuria e Profetit s.a.v.s. tërhoqi dashurinë e Zotit. Me një fjalë, i dashuruari nga përhumbja e vet e arriti dashurinë e Zotit. Por duhet ditur që fjala ضَلَّ dal-le, përgjithësisht përdoret në kuptimin negativ. Për të pasur kuptim pozitiv, ajo ka nevojë për një kontekst, sikundër në këtë ajet, ku thuhet:  فَھَدٰی “e udhëzoi ose e përudhi”.


[1] Sa‘īd el-Khūrī esh-Shertūnī, “Akrebul-Mevārid fī Fusahil-‘Arabijjeti vesh-Shevārid”, vëllimi i dytë, zëri: nūn-‘ajn-mīm (نعم), Kum 1403 h./ 1983, fq. 1321.
[2] Er-Rāgib el-Isfahānī, “Mufredāt Elfādhul-Kurān”, redaktor: Safvān Adnān Dāvūdī, botimi i katërt, boton: “Dārul-Kalem”, zëri: nūn-‘ajn-mīm (نعم), Damask, 1430 h./ 2009, fq. 815.
[3] Ibn Ebī Shejbeh, “Musannef”, vëllimi VIII, redaktor: Usāme bin Ibrāhim bin Muhamed, botues “El-Fārūk el-Hadītheh”, Kajro 1429 h./ 2007, kitāb “El-Edeb”, bab “Mā dhukire fil-gadabi mimma jekūluhu er-rexhul”, hadithi nr. 25788, fq. 387.
[4] Er-Rāgib el-Isfahānī, “Mufredāt Elfādhul-Kurān”, redaktor: Safvān Adnān Dāvūdī, botimi i katërt, boton: “Dārul-Kalem”, zëri: gajn-dād-bā (غضب), Damask, 1430 h./ 2009, fq. 608.
[5] Po aty, fq. 509.
[6] El-Kehf 18:105.
[7] Ed-Duha 93:8.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp