Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Të ngjashme rreth kësaj teme
lutja bekimi dua lutje

Në hadithe janë përmendur shumë bekime të kësaj sureje. Disa jua kam përmendur më sipër, duke iu referuar emrave të saj, kurse më kryesoret, do t’i përmend në vijim.

Imam Nisaiu në sunenin e tij sjell rrëfimin e Ubej Ibni Ka’bitra:

قال رسول اللہ ﷺ ما انزل اللہ فی التوراۃ والانجیل مثل ام القرآن وھی السبع المثانی و ھی مقسومۃ بینی و بین عبدی و لعبدی ما سٵل۔

I Dërguari i Allahutsavs tha: “Një sure të tillë si Ummul-Kur’an (Suren El-Fatiha) Zoti i Madhërishëm nuk e ka zbritur as në Tevrat e as në Ungjill. Ajo gjithashtu është shtatëvargëshi i përsëritur dhe rreth saj, Zoti më tha mua: Ajo është e ndarë në mënyrë të barabartë midis Meje dhe robit Tim dhe çfarëdo lutjeje që të bëjë robi Im përmes saj, do t’i pranohet”.[i]

Kjo epërsi e sures El-Fatiha është shumë e rëndësishme, sepse na tregon një sekret që na përmirëson besimin dhe botën dhe që është: lutja që bëhet përmes saj, do të pranohet.

Nuk do të thotë se do t’ju pranohet çfarëdo lutjeje që të bëni përmes sures El-Fatiha, kjo dihet. Por, nëse do të përdorni mjetet ose parimet që janë përmendur në këtë sure për pranimin e lutjes, lutja juaj do të pranohet patjetër.


[i] Sunen en-Nesāī, kitāb “El-Iftitāh”, bāb “Fadlu fātihatul-kitāb”, hadithi nr. 914.