Argumente që bismil-lahi është pjesë dhe ajet i çdo sureje
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e Allahut
 2. Shqiptimi dhe përkthimi
 3. Përse kapitujt e Kuranit quhen sure?
 4. Nëntë emrat e sures El-Fatiha
 5. Bibla bën profeci suren e parë të Kuranit, El-Fatiha, deri në detaje
 6. Emrat e sures El-Fatiha tregojnë tema të ndryshme të saj
 7. Bekimet e sures El-Fatiha
 8. Shtatë parime të pranimit të lutjes, të përmendura në El-Fatiha
 9. Surja më e madhe e Kuranit për nga kuptimi
 10. Zbritja e sures El-Fatiha
 11. Surja El-Fatiha është pjesë e Kuranit
 12. Surja El-Fatiha të thuhet në çdo rekat të çdo namazi
 13. Përmbledhje e komentimit të Sures El-Fatiha
 14. Kuptime leksikore të ajetit Bismil-lāhirr-Rrahmānirr-Rrahīm
 15. Bismil-lahi në krye të çdo sureje është shpallje e Zotit
 16. Argumente që bismil-lahi është pjesë dhe ajet i çdo sureje
 17. Përse bismil-lahi vjen para çdo sureje? Ja, pesë arsye
 18. Rëndësia e bismil-lahit
 19. Rreth bismil-lahit në Librat e mëparshëm dhe përgjigjja e një akuze
 20. Emri Allah është i përveçëm
 21. Përse është shtuar fjala “emër” në ajetin bismil-lah “në emër të Allahut”?
 22. Kuptime leksikore të ajetit: El-Hamdulil-lāhi Rabbil-‘ālemīn
 23. Komentim i ajetit: El-hamdulil-lāhi rabbil-ālemīn
 24. Komentim i ajetit: Err-Rrahmānirr-Rrahīm
 25. Komentim mbresëlënës i ajetit: Māliki jeumid-dīn – Sunduesi i Ditës së Gjykimit
 26. Renditje kuptimplote e katër emrave të Zotit të përmendura në El-Fatiha
 27. Kuptime leksikore të ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 28. Komentim i ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 29. Kuptime leksikore të ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 30. Komentim i ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 31. Kuptime leksikore të ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim
 32. Komentim i ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim – Një synim madhor për muslimanët
 33. Renditje shumë e bukur e ajeteve të sures El-Fatiha
Related Contents from Topics
bismilahi el-hamdulil-lahi ajet Kurani el-Fatiha

Ky hadith tregon se Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim është pjesë jo vetëm e sures El-Fatiha, por edhe e sureve të tjera, sepse i Dërguari i Allahut s.a.v.s. nuk tha vetëm se Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim është pjesë e El-Fatihasë, por dha argumentin se përse ai është pjesë e saj, duke thënë se El-Fatiha është nëna e Kuranit. Ky argument vlen edhe për të provuar se bismil-lahi është pjesë e sureve të tjera gjithashtu. Me fjalë të tjera, pohimi i të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. nënkupton se kur bismil-lahi është pjesë e sureve të tjera, përse nuk mund të jetë edhe pjesë e El-Fatihasë, e cila është nëna e Kuranit.

Ka edhe argumente të tjera që e provojnë këtë fakt. Për shembull, në Sahihun e Imam Muslimit përmendet:

bismilahi ajet keuther

Enesi r.a. rrëfen: I Dërguari i Allahut s.a.v.s. tha: Sapo më zbriti një sure e re e cila është “Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. In-na a’tajnakel-keuther”.[1]

Pra, i Dërguari i Allahut s.a.v.s. e cilësoi ajetin Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim si pjesë të sures El-Keuther. Rrëfime të ngjashme ka edhe për disa sure të tjera.

Dikush mund ta kundërshtojë këtë rrëfim duke thënë se kjo sure është mekase, ndërsa Enesi r.a. është medinas dhe ishte 8 ose 9 vjeç. Ndërkohë, fjalët e hadithit të japin përshtypje sikur i Dërguari i Allahut s.a.v.s. t’i ketë thënë këto fjalë menjëherë pas zbritjes së sures. E nëse kjo është e vërtetë, si ka mundësi që Enesi r.a. t’i ketë dëgjuar këto fjalë?

Po të mos kishim prova të tjera mbështetëse të këtij hadithi, akuza e mësipërme pa dyshim që do ta dobësonte autenticitetin e tij. Por prania e provave të tjera e zhvlerëson akuzën. Në fakt, sahabët rrëfenin ngjarje të caktuara, nganjëherë, duke i dëgjuar edhe nga sahabët e tjerë. Të gjithë dijetarët e pranojnë që një hadith i caktuar, kur rrëfehet nga ndonjë sahab quhet i saktë, sepse për asnjë sahab të Profetit s.a.v.s. nuk provohet që ai të ketë gënjyer. Nëse Enesi r.a. ia referon këtë thënie Profetit Muhammed s.a.v.s., me siguri ai duhet ta ketë dëgjuar nga ndonjë sahab muhaxhir. Andaj, mëdyshja në këtë hadith nuk qëndron.

Disa njerëz mendojnë se hanefitë (ndjekësit e Imam Ebu Hanifes) besojnë se bismil-lahi nuk është pjesë e Kuranit Famëlartë. Por, kjo është e pavërtetë. Imam Ebu Hanife nuk besonte kështu, përkundrazi, besonte që bismil-lahi është një ajet i mirëfilltë, por nuk është pjesë e sures.

Imam Ebu Bekr Razi që është njëri prej imamëve të hanefive, në pjesën e parë të librit të tij “Ahkamul-Kuran”, shkruan:

bismilahi ajet hanefi

“Ngaqë u provua se ky ajet nuk është pjesë e ndonjë sureje, por është ajet i mirëfilltë që tregon ndarjen e dy sureve, jemi porositur ta themi për bekim përpara se të fillojmë namazin”.[2]

Andaj, është vetëm padituri e atyre që thonë se hanefitë nuk e cilësojnë ajetin bismil-lah si pjesë të Kuranit. Pa dyshim që ata nuk e cilësojnë atë si pjesë të ndonjë sureje, por si pjesë të Kuranit patjetër që e cilësojnë. Megjithatë, sipas meje, edhe ky besim i tyre nuk është i saktë, sepse e vërteta është që Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim është pjesë e çdo sureje të Kuranit dhe, siç do të provohet në vazhdim, vendosja e këtij ajeti përpara çdo sureje është bërë me shumë urtësi.


[1] Sahīh Muslim, kitāb “Es-Salāt”, bāb “Huxhxheti men kāle el-besmeletu ājetun min evveli kul-li sūretin sivā berāete”, hadithi nr. 894.
[2] Ebu Bekr er-Rāzī el-Xhessās, “Ahkāmul-Kurān”, bāb “El-Kavlu fil-besmeleti hel hije min evāilis-suver”, fasl “Fī kirāetil-besmeleti fis-salāt”, vëllimi i parë, redaktor: Muhammed es-Sādik el-Kamhāvī, botues “Ihjāut-Turath el-‘Arabij”, Bejrut 1412 h./ 1992, fq. 15.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp