Përse është shtuar fjala “emër” në ajetin bismil-lah?
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e Allahut
 2. Shqiptimi dhe përkthimi
 3. Përse kapitujt e Kuranit quhen sure?
 4. Nëntë emrat e sures El-Fatiha
 5. Bibla bën profeci suren e parë të Kuranit, El-Fatiha, deri në detaje
 6. Emrat e sures El-Fatiha tregojnë tema të ndryshme të saj
 7. Bekimet e sures El-Fatiha
 8. Shtatë parime të pranimit të lutjes, të përmendura në El-Fatiha
 9. Surja më e madhe e Kuranit për nga kuptimi
 10. Zbritja e sures El-Fatiha
 11. Surja El-Fatiha është pjesë e Kuranit
 12. Surja El-Fatiha të thuhet në çdo rekat të çdo namazi
 13. Përmbledhje e komentimit të Sures El-Fatiha
 14. Kuptime leksikore të ajetit Bismil-lāhirr-Rrahmānirr-Rrahīm
 15. Bismil-lahi në krye të çdo sureje është shpallje e Zotit
 16. Argumente që bismil-lahi është pjesë dhe ajet i çdo sureje
 17. Përse bismil-lahi vjen para çdo sureje? Ja, pesë arsye
 18. Rëndësia e bismil-lahit
 19. Rreth bismil-lahit në Librat e mëparshëm dhe përgjigjja e një akuze
 20. Emri Allah është i përveçëm
 21. Përse është shtuar fjala “emër” në ajetin bismil-lah “në emër të Allahut”?
 22. Kuptime leksikore të ajetit: El-Hamdulil-lāhi Rabbil-‘ālemīn
 23. Komentim i ajetit: El-hamdulil-lāhi rabbil-ālemīn
 24. Komentim i ajetit: Err-Rrahmānirr-Rrahīm
 25. Komentim mbresëlënës i ajetit: Māliki jeumid-dīn – Sunduesi i Ditës së Gjykimit
 26. Renditje kuptimplote e katër emrave të Zotit të përmendura në El-Fatiha
 27. Kuptime leksikore të ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 28. Komentim i ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 29. Kuptime leksikore të ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 30. Komentim i ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 31. Kuptime leksikore të ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim
 32. Komentim i ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim – Një synim madhor për muslimanët
 33. Renditje shumë e bukur e ajeteve të sures El-Fatiha
Related Contents from Topics
Allah bismilah el-Fatiha

Shtrohet edhe një pyetje tjetër: Bismil-lah si lutje duhet të ishte: “Lexoj Kuranin me ndihmën e Allahut…” por është: “Lexoj me ndihmën e emrit të Allahut”. Pra, pse i është shtuar fjala “emër”? Përgjigjet me hollësi vijojnë:

1) Në arabisht, parafjala bi, përveç kërkimit të ndihmës, përdoret edhe për t’u betuar.  Po të ishte vetëm باللہ bil-lahi, mund të lindte dyshim për lexuesin se kërkohet ose bëhet betimi me këto fjalë. Për ta larguar këtë dyshim, kësaj lutjeje i është shtuar edhe fjala ٳسم ism “emër”.

2) Zoti i Madhërishëm është i Padukshëm dhe Ai njihet vetëm përmes cilësive të Tij, ndaj është shtuar fjala “emër”. Edhe cilësitë Rrahman i Gjithëmëshirshëm dhe Rrahim Mëshirëbërës kanë të njëjtin funksion, pra të thuash: i kërkoj ndihmë Allahut në saje të cilësive të Tij Rrahman dhe Rrahim.

3) Na është tërhequr vëmendje se emrat e Allahut janë të bekuar dhe se ne duhet të thellohemi në ta.

4) Kurani Famëlartë është thesar i kyçur. Kur dikush hyn në një shtëpi a institucion, ku hyrja nuk është e lirë për çdokënd, ai duhet të paraqesë para personave të sigurisë një leje të lëshuar nga pronari ose shefi, ose t’u thotë se më kërkon shefi juaj. Edhe policia kur hyn për të kontrolluar ndonjë shtëpi, u thotë banorëve se po hyjnë në emër të shtetit dhe po u konfiskojnë këtë ose atë pasuri. Kështu që, me shtimin e fjalës “emër”, edhe në ajetin konkret është thënë se ai që lexon Kuranin, pasi të lexojë bismil-lahin, u kërkon engjëjve të përcaktuar për shërbimin e Kuranit: “Zoti i Madhërishëm Vetë më dha urdhër ta lexoj këtë sure, andaj më hapni derën e kuptimeve të saj”, dhe me fjalë të shkurtra, lexuesi bën dua duke thënë: “Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit, lutem që të më hapet ky thesar”. Dihet që ai që thellohet në Kuranin Famëlartë me këtë përkushtim, me këtë urdhër të Zotit të Madhërishëm, do të përfitojë nga dijet e tij. Por ai që nuk i kushton rëndësi emrit të Allahut dhe urdhrit të Tij, madje e lexon me inat për të krijuar akuza, nuk do t’i hapen thesaret e tij.

5) dhe 6) Fjala “emër” u referohet dy profecive të Biblës që janë përmendur në vargun 18 dhe 20 të kapitullit 18 të librit Ligji i Përtërirë, të cilat i kam shpjeguar nën pyetjen: Përse bismil-lahi vjen para çdo sureje? Dhe urtësia është që sipas këtyre dy profecive, Profeti i premtuar do t’u lexonte njerëzve Fjalën e Zotit me emrin e Tij. Pra, për të tërhequr vëmendjen e lexuesve te këto profeci, ishte e nevojshme që bismil-lahit t’i shtohej fjala “emër”.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp