Surja më e madhe e Kuranit për nga kuptimi - Një përvojë personale
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e Allahut
 2. Shqiptimi dhe përkthimi
 3. Përse kapitujt e Kuranit quhen sure?
 4. Nëntë emrat e sures El-Fatiha
 5. Bibla bën profeci suren e parë të Kuranit, El-Fatiha, deri në detaje
 6. Emrat e sures El-Fatiha tregojnë tema të ndryshme të saj
 7. Bekimet e sures El-Fatiha
 8. Shtatë parime të pranimit të lutjes, të përmendura në El-Fatiha
 9. Surja më e madhe e Kuranit për nga kuptimi
 10. Zbritja e sures El-Fatiha
 11. Surja El-Fatiha është pjesë e Kuranit
 12. Surja El-Fatiha të thuhet në çdo rekat të çdo namazi
 13. Përmbledhje e komentimit të Sures El-Fatiha
 14. Kuptime leksikore të ajetit Bismil-lāhirr-Rrahmānirr-Rrahīm
 15. Bismil-lahi në krye të çdo sureje është shpallje e Zotit
 16. Argumente që bismil-lahi është pjesë dhe ajet i çdo sureje
 17. Përse bismil-lahi vjen para çdo sureje? Ja, pesë arsye
 18. Rëndësia e bismil-lahit
 19. Rreth bismil-lahit në Librat e mëparshëm dhe përgjigjja e një akuze
 20. Emri Allah është i përveçëm
 21. Përse është shtuar fjala “emër” në ajetin bismil-lah “në emër të Allahut”?
 22. Kuptime leksikore të ajetit: El-Hamdulil-lāhi Rabbil-‘ālemīn
 23. Komentim i ajetit: El-hamdulil-lāhi rabbil-ālemīn
 24. Komentim i ajetit: Err-Rrahmānirr-Rrahīm
 25. Komentim mbresëlënës i ajetit: Māliki jeumid-dīn – Sunduesi i Ditës së Gjykimit
 26. Renditje kuptimplote e katër emrave të Zotit të përmendura në El-Fatiha
 27. Kuptime leksikore të ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 28. Komentim i ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 29. Kuptime leksikore të ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 30. Komentim i ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 31. Kuptime leksikore të ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim
 32. Komentim i ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim – Një synim madhor për muslimanët
 33. Renditje shumë e bukur e ajeteve të sures El-Fatiha
Related Contents from Topics
surja me e madhe

Imam Buhariu r.a. sjell një rrëfim të Seid Ibnul-Mu’al-la r.a., përmbledhja e të cilit është si vijon:

Profeti Muhammed s.a.v.s. tha:

“Ejani t’ju mësoj suren më të madhe të Kuranit Famëlartë”.

Më pas, Profeti s.a.v.s. u mësoi suren El-Fatiha.[1]

Pra, Profeti s.a.v.s. tha se El-Fatiha është “surja më e madhe” [اَعْظَمُ السُّوَر] dhe kjo do të thotë se kuptimet e saj janë më të shumta sesa ato të sureve të tjera më të gjata. Kështu do të ishte, përderisa ajo është pasqyrë e të gjithë Kuranit të Shenjtë.

Një përvojë personale

Do të doja t’ju tregoja këtu edhe përvojën time. Isha fëmijë kur pashë në ëndërr që po qëndroja në drejtim të Lindjes dhe përpara meje shtrihej një fushë e gjerë. Aty në fushë u përftua një tingull, si ai që bëhet kur përplas një enë. Tingulli filloi të ushtonte në hapësirë dhe m’u duk sikur e pushtoi gjithë atmosferën.

Më pas, epiqendra e zërit zuri të merrte formë. Aty u shfaq një kornizë, si korniza e një pikture, brenda së cilës filluan të përhapeshin ngjyra të lehta që vinin duke u theksuar. Përfundimisht, ato u shndërruan në një pikturë. Piktura bëri lëvizje dhe u bë një gjë e gjallë. M’u bë si të ishte engjëll. Engjëlli m’u drejtua dhe më tha:

“A të të mësoj komentimin e sures El-Fatiha?” “Patjetër”, i thashë.

Më pas, ai filloi të më mësonte komentimin e saj, derisa erdhi tek ajeti:

“Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë”.

Këtu më tha: “Të gjitha komentimet që janë shkruar deri më tani, kanë arritur deri te ky ajet dhe nuk është shkruar komentim për pjesën e mëtejshme”.

Pastaj më pyeti: “A dëshiron të të mësoj edhe komentimin e pjesës tjetër?” “Po”, iu përgjigja. Dhe vazhdoi të më tregonte komentimin e sures El-Fatiha dhe kur e përfundoi, më doli gjumi.

Kur u zgjova, mbaja mend vetëm një a dy pika të këtij komentimi. Fjeta përsëri dhe kur u rizgjova, nuk mbaja mend asnjë gjë nga fjalët e tij. Pas pak ditësh, m’u dha mundësia të flisja në një mbledhje rreth kësaj sureje. Ndjeva që duke folur për këtë temë më vinin në mendje kuptime të reja të El-Fatihasë. U binda që ishte ky kuptimi i ëndrrës.

Kështu, që prej asaj kohe e deri më sot, gjithmonë më janë zbuluar kuptime nga më të rejat të kësaj sureje. Qindra prej tyre i kam përmendur në libra dhe fjalime të mia të ndryshme, megjithatë, ky thesar nuk shterohet. Edhe parimet e pranimit të lutjes që i kam renditur pak më sipër, janë pjesë të kësaj përvoje. Sepse, teksa po shkruaja komentimin e kësaj sureje, më lindi dëshira që edhe në këtë rast, Zoti i Madhërishëm të më mësonte ndonjë kuptim të ri të saj. Menjëherë pas kësaj, më janë zbuluar shtatë parimet e pranimit të lutjes që tregon kjo sure.

surja më e madheLavdia është e Allahut për këtë!

Përveç kësaj, ajo që kam shkruar lart, është vetëm përmbledhje. Ka shumë tema të thella që fshihen në këto shtatë parime. ذٰلك فضل اللہ یٶتیہ من یشاء Ky është bekimi i Allahut, të cilin Ai ia jep kujt të dojë.


[1] Sahīh el-Bukhārī, kitāb “Fedāilul-Kurān”, bāb “Fadlu fātihatul-kitāb”, hadithi nr. 5006.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp