Rëndësia e bismil-lahit - Komentim i sures El-Fatiha
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e Allahut
 2. Shqiptimi dhe përkthimi
 3. Përse kapitujt e Kuranit quhen sure?
 4. Nëntë emrat e sures El-Fatiha
 5. Bibla bën profeci suren e parë të Kuranit, El-Fatiha, deri në detaje
 6. Emrat e sures El-Fatiha tregojnë tema të ndryshme të saj
 7. Bekimet e sures El-Fatiha
 8. Shtatë parime të pranimit të lutjes, të përmendura në El-Fatiha
 9. Surja më e madhe e Kuranit për nga kuptimi
 10. Zbritja e sures El-Fatiha
 11. Surja El-Fatiha është pjesë e Kuranit
 12. Surja El-Fatiha të thuhet në çdo rekat të çdo namazi
 13. Përmbledhje e komentimit të Sures El-Fatiha
 14. Kuptime leksikore të ajetit Bismil-lāhirr-Rrahmānirr-Rrahīm
 15. Bismil-lahi në krye të çdo sureje është shpallje e Zotit
 16. Argumente që bismil-lahi është pjesë dhe ajet i çdo sureje
 17. Përse bismil-lahi vjen para çdo sureje? Ja, pesë arsye
 18. Rëndësia e bismil-lahit
 19. Rreth bismil-lahit në Librat e mëparshëm dhe përgjigjja e një akuze
 20. Emri Allah është i përveçëm
 21. Përse është shtuar fjala “emër” në ajetin bismil-lah “në emër të Allahut”?
 22. Kuptime leksikore të ajetit: El-Hamdulil-lāhi Rabbil-‘ālemīn
 23. Komentim i ajetit: El-hamdulil-lāhi rabbil-ālemīn
 24. Komentim i ajetit: Err-Rrahmānirr-Rrahīm
 25. Komentim mbresëlënës i ajetit: Māliki jeumid-dīn – Sunduesi i Ditës së Gjykimit
 26. Renditje kuptimplote e katër emrave të Zotit të përmendura në El-Fatiha
 27. Kuptime leksikore të ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 28. Komentim i ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 29. Kuptime leksikore të ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 30. Komentim i ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 31. Kuptime leksikore të ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim
 32. Komentim i ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim – Një synim madhor për muslimanët
 33. Renditje shumë e bukur e ajeteve të sures El-Fatiha
Related Contents from Topics
bismilahi rendesia el-Fatiha

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. i dha rëndësi të veçantë bismil-lahit. Ai thotë:

bismilahi puna bekimi

“Çdo punë e rëndësishme që nuk fillon me Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim, është e pabekuar”.[1]

Vetë praktika e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. na kërkon që të fillojmë çdo punë me bismil-lahin. Në një hadith përmendet:

bismilahi qdo pune

“Thuaj bismil-lah kur mbyll derën, sepse djalli nuk e hap një derë (të tillë) të mbyllur. Thuaj bismil-lah kur shuan llambën; kur i vë kapakun enës; kur i vë tapën shishes”.[2]

Gjithashtu, në hadithe të tjera thuhet që duhet të thuash bismil-lah duke shkuar te bashkëshortja, duke marrë abdes, duke ngrënë bukë, duke hyrë në banjë, duke u veshur etj.

Në Kuran flitet për një letër të Hazret Sulejmanit a.s., që ai e kishte shkruar me bismil-lah. Ajeti i Kuranit thotë:

اِنَّہٗ مِنۡ سُلَیۡمٰنَ وَ اِنَّہٗ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

Pa dyshim, ajo (letër) është prej Sulejmanit dhe ajo është me Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim”.[3]

Edhe për Hazret Nuhun a.s. përmendet në Kuranin Famëlartë që ai kishte porositur shokët e tij të anijes të luteshin duke thënë bismil-lahin:

بِسۡمِ اللّٰہِ مَ‍‍جۡؔرٖٮہَا وَ مُرۡسٰٮہَا ؕ اِنَّ رَبِّیۡ لَغَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

Hipni në të dhe thoni: me emrin e Allahut është nisja e saj dhe qëndrimi i saj”.[4]


[1] Xhelāluddīn es-Sujūtī, “Ed-durru menthūr fī tefsīri bil-me’thūr”, vëllimi I, redaktor: dr. ‘Abdullāh bin ‘Abdul-Muhsin et-Turkī, Kajro, 1424 h./ 2003, fq. 45; cituar nga: El-Hāfidh ‘Abdul-Kādir er-Ruhāvij, “El-Erba‘īn”, transmetim nga Hazret Ebu Hurejre r.anhu.
[2] Ahmed ibn Hanbel, “Musned”, vëllimi XXII, redaktor: Shu‘ajb el-Arnaut, botues “Muessesetur-Risāleh”, Bejrut 1417 h./ 1997, fq. 321, hadithi nr. 14434.
[3] En-Neml 27:31.
[4] Hud 11:42.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp