Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Të ngjashme rreth kësaj teme

ٵَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

Kërkoj mbrojtjen e Allahut nga djalli i mallkuar
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit
Atë e lavdërojmë dhe të dërguarit të Tij fisnik i dërgojmë salavate!
Me bekimin dhe mëshirën e Zotit!
Ai është Ndihmësi!

Surja El-Fatiha

Surja El-Fatiha është mekase dhe bashkë me bismil-lahin, ajo ka 7 ajete.el-fatiha

Shqiptimi i El-Fatihasë

 1. Bismil-lāhirr-Rrahmānirr-Rrahīm
 2. El-Hamdulil-lāhi Rabbil-‘ālemīn
 3. Err-Rrahmānirr-Rrahīm
 4. Māliki jeumiddīn
 5. Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 6. Ihdinas-sirātal-mustekīm
 7. Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim gajril-magdūbi ‘alejhim ve led-dāl-līn. (Āmīn!)

Përkthim i El-Fatihasë

 1. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
 2. Lavdia është e Allahut, Zotit të botëve;
 3. të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit;
 4. Sunduesit të ditës së gjykimit.
 5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë.
 6. Na udhëzo në rrugën e drejtë.
 7. Në rrugën e atyre që i bekove, që nuk tërhoqën zemërim dhe që nuk devijuan. (Amin!)

Image: Courtesy of  فراس الكحيل ; Under the Creative Commons.