El-Fatiha - Shqiptim dhe përkthim
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e Allahut
 2. Shqiptimi dhe përkthimi
 3. Përse kapitujt e Kuranit quhen sure?
 4. Nëntë emrat e sures El-Fatiha
 5. Bibla bën profeci suren e parë të Kuranit, El-Fatiha, deri në detaje
 6. Emrat e sures El-Fatiha tregojnë tema të ndryshme të saj
 7. Bekimet e sures El-Fatiha
 8. Shtatë parime të pranimit të lutjes, të përmendura në El-Fatiha
 9. Surja më e madhe e Kuranit për nga kuptimi
 10. Zbritja e sures El-Fatiha
 11. Surja El-Fatiha është pjesë e Kuranit
 12. Surja El-Fatiha të thuhet në çdo rekat të çdo namazi
 13. Përmbledhje e komentimit të Sures El-Fatiha
 14. Kuptime leksikore të ajetit Bismil-lāhirr-Rrahmānirr-Rrahīm
 15. Bismil-lahi në krye të çdo sureje është shpallje e Zotit
 16. Argumente që bismil-lahi është pjesë dhe ajet i çdo sureje
 17. Përse bismil-lahi vjen para çdo sureje? Ja, pesë arsye
 18. Rëndësia e bismil-lahit
 19. Rreth bismil-lahit në Librat e mëparshëm dhe përgjigjja e një akuze
 20. Emri Allah është i përveçëm
 21. Përse është shtuar fjala “emër” në ajetin bismil-lah “në emër të Allahut”?
 22. Kuptime leksikore të ajetit: El-Hamdulil-lāhi Rabbil-‘ālemīn
 23. Komentim i ajetit: El-hamdulil-lāhi rabbil-ālemīn
 24. Komentim i ajetit: Err-Rrahmānirr-Rrahīm
 25. Komentim mbresëlënës i ajetit: Māliki jeumid-dīn – Sunduesi i Ditës së Gjykimit
 26. Renditje kuptimplote e katër emrave të Zotit të përmendura në El-Fatiha
 27. Kuptime leksikore të ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 28. Komentim i ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 29. Kuptime leksikore të ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 30. Komentim i ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 31. Kuptime leksikore të ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim
 32. Komentim i ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim – Një synim madhor për muslimanët
 33. Renditje shumë e bukur e ajeteve të sures El-Fatiha
Related Contents from Topics

Kërkoj mbrojtjen e Allahut nga djalli i mallkuar
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit
Atë e lavdërojmë dhe të dërguarit të Tij fisnik i dërgojmë salavate!
Me bekimin dhe mëshirën e Zotit!
Ai është Ndihmësi!

Surja El-Fatiha

Surja El-Fatiha është mekase dhe bashkë me bismil-lahin, ajo ka 7 ajete.el-fatiha

Shqiptimi i El-Fatihasë

 1. Bismil-lāhirr-Rrahmānirr-Rrahīm
 2. El-Hamdulil-lāhi Rabbil-‘ālemīn
 3. Err-Rrahmānirr-Rrahīm
 4. Māliki jeumiddīn
 5. Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 6. Ihdinas-sirātal-mustekīm
 7. Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim gajril-magdūbi ‘alejhim ve led-dāl-līn. (Āmīn!)

Përkthim i El-Fatihasë

 1. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
 2. Lavdia është e Allahut, Zotit të botëve;
 3. të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit;
 4. Sunduesit të ditës së gjykimit.
 5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë.
 6. Na udhëzo në rrugën e drejtë.
 7. Në rrugën e atyre që i bekove, që nuk tërhoqën zemërim dhe që nuk devijuan. (Amin!)


Image: Courtesy of  فراس الكحيل ; Under the Creative Commons.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp