Kuptime leksikore të ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e Allahut
 2. Shqiptimi dhe përkthimi
 3. Përse kapitujt e Kuranit quhen sure?
 4. Nëntë emrat e sures El-Fatiha
 5. Bibla bën profeci suren e parë të Kuranit, El-Fatiha, deri në detaje
 6. Emrat e sures El-Fatiha tregojnë tema të ndryshme të saj
 7. Bekimet e sures El-Fatiha
 8. Shtatë parime të pranimit të lutjes, të përmendura në El-Fatiha
 9. Surja më e madhe e Kuranit për nga kuptimi
 10. Zbritja e sures El-Fatiha
 11. Surja El-Fatiha është pjesë e Kuranit
 12. Surja El-Fatiha të thuhet në çdo rekat të çdo namazi
 13. Përmbledhje e komentimit të Sures El-Fatiha
 14. Kuptime leksikore të ajetit Bismil-lāhirr-Rrahmānirr-Rrahīm
 15. Bismil-lahi në krye të çdo sureje është shpallje e Zotit
 16. Argumente që bismil-lahi është pjesë dhe ajet i çdo sureje
 17. Përse bismil-lahi vjen para çdo sureje? Ja, pesë arsye
 18. Rëndësia e bismil-lahit
 19. Rreth bismil-lahit në Librat e mëparshëm dhe përgjigjja e një akuze
 20. Emri Allah është i përveçëm
 21. Përse është shtuar fjala “emër” në ajetin bismil-lah “në emër të Allahut”?
 22. Kuptime leksikore të ajetit: El-Hamdulil-lāhi Rabbil-‘ālemīn
 23. Komentim i ajetit: El-hamdulil-lāhi rabbil-ālemīn
 24. Komentim i ajetit: Err-Rrahmānirr-Rrahīm
 25. Komentim mbresëlënës i ajetit: Māliki jeumid-dīn – Sunduesi i Ditës së Gjykimit
 26. Renditje kuptimplote e katër emrave të Zotit të përmendura në El-Fatiha
 27. Kuptime leksikore të ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 28. Komentim i ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 29. Kuptime leksikore të ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 30. Komentim i ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 31. Kuptime leksikore të ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim
 32. Komentim i ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim – Një synim madhor për muslimanët
 33. Renditje shumë e bukur e ajeteve të sures El-Fatiha
Related Contents from Topics
ajeti El-Fatiha leksiku ijjake

اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُIjjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn

Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë”. (El-Fatiha 1:5)

إِيَّاكَ Ijjake vetëm Ty

Si ligjërim i thjeshtë duhet të ishte نَعْبُدُكَ Të adhurojmë Ty, por për të theksuar, k-ja është vendosur përpara foljes, dhe k-ja “ty” nuk mund të vendosej, po shtuar ijja që i referohet përemrit. Andaj, kuptimi i fjalisë ijjake na’budu është “vetëm Ty të adhurojmë” ose “Ty të veçojmë për adhurimin”.

نَعْبُدُ Na’budu adhurojmë

Forma e kohës së kryer të thjeshtë është عَبَدَ ‘abede adhuroi dhe ajo ka kuptimet si më poshtë:

abede El-Fatiha leksiku

‘Abede Allahe do të thotë iu nënshtrua Atij, uli kokën përpara Tij, i shërbeu, zbatoi me rregullsi porositë e fesë së Tij dhe pranoi njëshmërinë e Tij”.[1]

Një kuptim tjetër i fjalës ‘abd është të ndjekësh gjurmët e tjetrit. Kështu që, thuhet طَرِیقٌ مُعَبّدٌ që do të thotë مُذَلَّلٌ, pra një rrugë është shkelur kaq shumë saqë ka pranuar në vete gjurmët e këmbëve.

Kjo tregon që عِبَادَۃ ‘ibadet (adhurim) mund t’i bësh atij që është i vetëm në cilësitë e tij, që është i pashoq dhe të cilit ke mundësi t’i nënshtrohesh. Sepse nëse nuk bëhet dot nënshtrimi ndaj tij, adhurimi është i pakuptimtë.

Dihet që një qenie e tillë është vetëm e Zotit të Madhërishëm, sepse nuk ka asnjë tjetër përveç Tij, që njeriu në kuptimin e plotë të mund t’i nënshtrohet, ta zgjedhë atë dhe të bëhet i atij. Çdo nënshtrim tjetër që i bën njeriu ndokujt tjetër përveç Zotit, mbetet i kufizuar dhe ai detyrohet të shoqërojë edhe persona të tjerë ose ligje të tjera në nënshtrimin e tij.

نَسْتَعِیْنُ Neste’in ndihmë kërkojmë

Vjen nga fjala isti’aneh që do të thotë “të kërkuarit ndihmë”. Kështu që, ijjake neste’in do të thotë: Ty të veçojmë për të kërkuar ndihmë dhe askënd tjetër nuk e quajmë të denjë për këtë.


[1] Sa‘īd el-Khūrī esh-Shertūnī, “Akrebul-Mevārid fī Fusahil-‘Arabijjeti vesh-Shevārid”, vëllimi i dytë, zëri: ‘ajn-bā-dāl (عبد), Kum 1403 h./ 1983, fq. 736.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp