U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

Jasna je stvar da je za ovih pet ogranaka, da se prošire na najbolji način, potrebna pomoć svih musli- mana. Uzmite samo za primjer polje štampanja: koliko je mnogo sredstava potrebno ako ovaj posao preuzmemo u potpunosti na svoja ramena. Ako je objavljivanje i raspodjela knjiga naša želja, onda mi treba da obezbi- jedimo da naša vjerska izdanja, koja su ukrašena istraživačkim radovima i temeljitim ispitivanjem, i koja su kadra da privuku tragače za istinom, brzo i u velikom broju stignu do ljudi koji su pod utjecajem loših učenja i imaju duhovne bolesti i koji su na rubu smrti.

O ovome se stalno mora voditi briga. U ovoj državi čije je stanje opasno, i radi ubijanja otrova zablude, naše knjige treba da budu raširene bez odlaganja.One moraju da budu u rukama svakog ’tragača za istinom’. Jasna je stvar da ovaj cilj ne možemo ostvariti na pravi način ako smatramo da će naše knjige biti štampane u ponovnom izdanju tek poslije prodaje prethodnog izdanja. Samo uslovljavanje daljeg štampanja ovih knjiga prodajom je uplitanje materijalnih interesa u vjeru, i ovo je jedna vrsta nesreće jer mi tada ne bi mogli objaviti svoje knjige u tako velikom broju i širiti ih brzo među ljudima u svijetu.

Bez sumnje ova stvar je istina i potpuna je istina da je besplatno podijeljeno stotinu hiljada knjiga do svih udaljenih zemalja za samo dvadeset dana. Ove knjige tako treba da stignu do ljudi svih religija, do svakog mjesta i do svih onih u potrazi za istinskom vjerom. Možda ovako izvanredan rad na tako velikom nivou, ili još većem, ne bi mogao biti potpuno izveden za dvadeset godina da smo čekali prvo na prodaju svojih knjiga. Na ovaj način knjige bi bile nakamarane dok mi čekamo da neki kupac dođe ili pošalje pismo.
Vjerovatno je da u toku ovog dugog čekanja, mi možda odemo sa ovog svijeta, ostavljajući svoje knjige zatvorene u sanduke! Zato je metod oslanjanja samo na prodaju za kruženje knjiga, vrlo skučen. Ovakav metod je prepreka za naš cilj, i posao od par godina će biti produžen na stoljeća.

Među muslimanima, ni jedan bogati dobrotvor još se nije oglasio da snosi troškove za naša nova izdanja i učini ih dostupnim za besplatnu raspodjelu. Muslimani nemaju udruženja knjiga slična kršćanskim misijama, koje bi mogle pomoći u ovom poslu.

Život je nepredvidiv, i mi ne možemo sebi dopustiti da čekamo neograničeno vrijeme za izvršenje ovog posla. Zato sam ja od početka napravio obavezujućim da, koliko god je moguće, priličan dio mojih izdanja bude raspo- dijeljen besplatno. Tako se ove knjige, napunjene duhov- nim svjetlom istine, mogu brzo raširiti svuda po svijetu. No, kako moja oskudna novčana sredstva nisu bila takva da ovu uzvišenu odgovornost snosim sam, posebno u vrijeme kad se također treba brinuti o troškovima drugih važnih ogranaka, ovaj ogranak objavljivanja knjiga je postigao određeni stepen i do danas je zaustavljen.

U Božijim očima, svih ovih pet ogranaka je jednako važno. Njegova je želja da ovi ogranci budu u cijelosti provedeni i čvrsto utemeljeni. No, ogromni troškovi uključeni u istovremenu provedbu svih pet ogranaka traži zajedničke napore i pažnju istinskih pristalica. Uzet će prilično vremena ako budem pisao detalje ovih religijskih potreba. Ali, moja braćo, samo za neko vrijeme razmislite o rijeci gostiju i znatiželjnika, čiji je broj proteklih sedam godina možda iznosio blizu šezdeset hiljada ili više.
Možete izračunati iznos koji je morao biti potrošen na gostoprimstvo ovih uvaženih gostiju. Možete razmisliti o količini zimske i ljetne posteljine koja je trebala biti nabavljena za njihovu udobnost. Unatoč tome, razborita osoba će biti zapanjena kako je primanje i gostoprimstvo ovako velikog broja gostiju bilo moguće, i pod kakvim okolnostima se ovako ogromna usluga nastavlja.

Također je dvadeset hiljada lifleta bilo štampano na engleskom i urdu jeziku. Preko dvanaest hiljada je poslano preporučenom poštom do svih protivničkih vođa. Nema ni jednog kršćanskog sveštenika u Indiji kome nisu bili poslani ovi lifleti. Oni su također preporučenom poštom bili poslani u Evropu i Ameriku, zato da ne bude prigovora da nisu znali. Uzimajući u obzir ogroman trošak u ovom zadatku, i naša oskudna sredstva, zar nije stvar za čuđenje kako je moguće održati ovakav trošak?

Ovo su samo glavni izdaci. Ako se pomno ispita samo mjesečni trošak za slanje pisama, uvidjet ćete da će on biti veoma veliki i da ih je teško podmiriti. Zatim su tu oni koji, nakon što daju Zakletvu odanosti (Bai’ata), žele da ostanu u mom društvu, po uzoru ’Ashab-us-suffa’ iz doba Časnog Poslanika s.a.v.s. Za njihovo održavanje također, moje oči su okrenute prema nebesima.

Ja sam siguran da će Svemoćni Bog Sam pronaći neka sredstva za nastavak rada svih ovih pet ogranaka pošto je samo započinjanje ovog pokreta bio Njegov osobit plan. Ja sam samo bio obavezan da neprestano izvještavam narode o ovim predmetima.


Kažu da je Britansko strano biblijsko udruženje od svog početka, prije dvadeset jednu godinu, štampalo i dalo u promet u cijelom svijetu više od sedamdeset miliona knjiga u potporu kršćanske vjere. Bogati, pa ipak nezainteresovani današnji muslimani treba da se, sa osjećajem stida, ozbiljno zamisle nad ovim brojevima.
Ovaj novinski članak se pojavio u novinama oktobra i novembra 1890. Jesu li ova izdanja bila ovisna o prihodu od prodaje? Ili su oni djelo predane nacionalne organizacije koja je poduzela pro- gram besplatne raspodjele knjiga u interesu svoje vjere?

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp