U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Islam – njegova poruka u najkraćim crtama

Dova, Molitva, Islam,

Zlatni rudnik

‘Ja sam otkrio zlatni rudnik i bio sam upoznat sa riznicom dragog kamenja. Također sam bio izuzetno sretan da sam bio opskrbljen vrijednim dijamantom koji je tako dragocjen da kad bi ga razdijelio među svim mojim bližnjima, svaki od njih bi postao bogatiji od onog koji danas posjeduje najveću količinu zlata i srebra. Šta je taj dijamant? To je Jedan Istinski Bog.’

Ove riječi su bile izgovorene od hazreti Mirze Ghulam Ahmeda iz Kadiana, u Indiji, koji je 1889. godine tvrdio da su se u njegovoj osobi ličnosti ispunila  proročanstva koja su predviđala dolazak Obećanog Mesije ili drugi dolazak Isa a.s. (Isusa), kao i to da je on očekivani Mehdi na kojeg su muslimani čekali. On je svijetu predstavio ljepote vjere islama i ispravio pogrešno tumačenje Časnog Kur'ana. Tvrdio je da je njemu Bog  Sebe manifestovao i da mu je povremeno govorio.

Živi Bog

On je jasno spoznao Boga kroz svoje vlastito lično iskustvo i opažanja. Bio je tako neodoljivo povučen prema neuporedivoj ljepoti živog islama da je bio snažno potaknut da pozove sve ljude da traže ovu riznicu. On je ovako zapisao:

‘Naš Bog je naš Džennet. Naša najveća radost je u našem Bogu, jer smo Ga vidjeli i našli svaku ljepotu u Njemu. Ovo bogatstvo je vrijedno pribavljanja, premda možda budete trebali položiti svoj vlastiti život da ga pribavite. Rubin je vrijedan sticanja premda možda budete trebali da izgubite sebe da ga steknete. O, vi koji ste ga lišeni, požurite ovom izvoru i on će vas zadovoljiti. Šta treba da uradim, i kako da impresioniram srca ovim dobrim vijestima? U koji bubanj  da udaram da najavim da je ovo vaš Bog, da bi me ljudi čuli? Koji lijek da primijenim za ljudske uši da bi čule?’

Ovo je stvarna slika blagoslova islama predstavljenog od dugo očekivanog Mesije i Mahdija ovog doba, čije je lik odrazio svjetlo Živog Boga i potvrdio istinu da Bog još uvijek govori Svojim slugama, čuje njihove molitve i voli ih.

Muhammed s.a.v.s. – Časni Poslanik islama

Ovaj isti istinski Bog se ranije  predstavio i javio preko Poslanika Muhammeda s.a.v.s. četrnaest stotina godina unazad u Meki, Arabija, kao ispunjenje predviđanja datog od Musaa (Mojsija), Sulejmana (Solomona) i Isaa (Isusa) (mir na sve od njih).

Muhammed s.a.v.s. bio je rođen kao siroče i od ranih godina je bio inspirisan ljubavlju prema Bogu i čovječanstvu u cjelini. Živio je časnim životom. Njegova istinoljubivost, poštenje i pobožnost su bili tako upadljivi u toku njegove mladosti da su mu dali titulu El-Emin (Vjerni).

Ovaj pobožni i simpatični mladi čovjek je bio veoma zabrinut zbog mnogih zala koja su prevladavala među Arapima. Uobičavao je da se povuče u pećinu na brdu oko pet kilometara izvan Meke, gdje se u osamljenosti predavao klanjanju Bogu. Dok je bio u pećini, kad mu je bilo oko 40 godina, primio je prvu objavu od Svemogućeg Boga. Zapovjeđeno mu je da poziva čovječanstvo Bogu, da istrijebi zlo i da iskorijeni idolopoklonstvo. Bio je pozvan Poslanstvu i time je bilo ispunjeno predviđanje iz Biblije, u kojem je Bog navijestio da će između bratstva (Ishmaelites) od Izraelićana uzdići Poslanika kao što je Musa (Deut. 18:18).

Kad je proklamovao svoju Božansku poruku ljudima Meke, oni su se digli protiv njega. Prijatelji su od sebe napravili neprijatelje. Oni koji su ga prihvatili bili su proganjani na razne načine.

Jedanput, dok je bio zauzet molitvom, oko njegovog vrata je bila postavljena omča i zamalo da je bio zadavljen. On i njegovi odani sljedbenici su bili podvrgnuti svakoj vrsti maltretiranja.

Muhammed s.a.v.s. i njegovi vjerni sljedbenici su trinaest dugih godina, strpljivo i sa duhovnom snagom i odvažnošću, podnosili sva ova proganjanja dok, po Božijoj naredbi, Poslanik nije preselio u grad po imenu Medina, oko 300 kilometara sjeverno od Meke. Čak ni tamo nije bio ostavljen na miru. Mekelije su poslale vojsku protiv njega. Onda je njemu i njegovim sljedbenicima došao nalog od Boga kojim im je bilo odobreno da se bore u samoodbrani. Na kraju, u osmoj godini nakon napuštanja Meke, on je napravio miran, pobjedonosni povratak praćen sa deset hiljada sljedbenika, ispunjavajući time proročanstvo iz Biblije: ‘On je zasvijetlio sa planine Paran i došao sa deset hiljada svetih: od njegove desne ruke je otišao pravedni zakon za njih.’ (Deut. 32:2).

Dvije godine kasnije obavio je hodočašće u Meku. Tom prilikom je održao svoj historijski oproštajni govor u kojem je najavio uzvišeni princip ljudske jednakosti i, postavljajući osnove ljudskih prava, postavio je temelje univerzalnog mira. To je najveličanstvenija izdana povelja svjetskog mira. Do vremena njegove smrti, 636. godine idolopoklonici Meke i najveći broj Arapa su postali čvrsti vjernici Božijeg Jedinstva što je utvrdilo istinitost i veličanstvenost najuzvišenijeg od svih Poslanika.

Knjiga islama

Časni Kur'an je Knjiga islama. To je Božija Riječ koja je u dijelovima bila objavljena poslaniku Muhammedu s.a.v.s. u vremenskom razdoblju od dvadeset tri godine njegove poslanstva. Ovo je konačni Božiji zakon upute za čovječanstvo. Sam Bog je dao garanciju da će za sva vremena zaštititi čistoću njegovog teksta (Kur'an, 15:10). I zaista, kroz stoljeća on je ostao sačuvan od bilo kakvih izmjena i ubacivanja. On je živa knjiga i njena duhovna djelotvornost je i dalje valjana za sva doba. Oni koji žive po njenim učenjima uživaju Božije blagoslove na mnogo načina. Bog čuje njihove molitve i odgovara im s ljubavlju i samilošću. Ovo je veličanstveni znak istinitosti Časnog Kur'ana.

Oživljavanje islama

Onaj koji je u ovo doba pozivao čovječanstvo Živom Bogu, Živom Vjerovjesniku i Živoj Knjizi je bio hazteti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana, Indija. On je rođen 1835. godine, a umro je 1908. godine. Svrha njegovog dolaska je bila da čovječanstvo vrati Istini i da ukloni sva pogrešna učenja i vjerovanja. On je, naprimjer, opovrgao doktrinu iskupljenja kroz pretpostavljenu smrt Isa a.s. (Isusa) na križu: Zatim je, na temeljima pisane i istorijske evidencije, dokazao da je Isus preživio raspeće i da je proputovao Istok nastavljajući propovijedanje svoje poruke Izgubljenim Ovcama Kuće Izraela, i da je, na kraju, umro prirodnom smrću u Kashmiru, Indija, gdje se njegov grob može vidjeti u Khanyar ulici, Srinagar.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp