Si drejtohet falja e së premtes ose namazi i së xhumasë?
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Si drejtohet falja e së premtes ose namazi i së xhumasë?

xhumaja hutbja

Në Kuranin Famëlartë ka një sure (kapitull) që quhet El-Xhumu’a. Në këtë sure Allahu i Madhërishëm thotë:

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا نُوۡدِیَ لِلصَّلٰوۃِ مِنۡ یَّوۡمِ الۡجُمُعَۃِ فَاسۡعَوۡا اِلٰی ذِکۡرِ اللّٰہِ وَ ذَرُوا الۡبَیۡعَ ؕ ذٰلِکُمۡ خَیۡرٌ لَّکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۰﴾ فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوۃُ فَانۡتَشِرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ وَ ابۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِ اللّٰہِ وَ اذۡکُرُوا اللّٰہَ کَثِیۡرًا لَّعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ O ju që besuat! Kur ju bëhet thirrje për namazin e ditës së të xhumasë, nxitohuni drejt përmendjes së Allahut dhe lini shit-blerjen. Kjo është më e mirë për ju, nëse do të dinit. E kur të mbarojë namazi, atëherë shpërndahuni në tokë dhe kërkoni bekimin e Allahut. Kujtoni shpesh Allahun, në mënyrë që të keni sukses.[1]

Në zbatim të kësaj porosie të Zotit të Madhërishëm dhe duke ndjekur praktikën e Profetit Muhammed s.a.v.s., muslimanët në mbarë botën falin në xhami ose në një vend të përshtatshëm namazin e së xhumasë. Ditën e së xhumasë kjo është edhe namazi i drekës për muslimanët, pra, nuk ka nevojë të falet namazi i drekës siç falet ai çdo ditë tjetër.

Çfarë ka namazi i së xhumasë?

Namazi i së xhumasë së pari ka 4 rekate sunet, pastaj mbahet një hutbe ose predikim, në të cilin imami trejton çështje aktuale për edukimin e besimtarëve dhe të shoqërisë së gjerë, më pas udhëheq 2 rekate farz dhe në fund ka sërish 2 rekate sunet.

Si mbahet hutbja e së xhumasë dhe hutbja e Bajramit?

Hutbja e së xhumasë dhe ajo e Bajramit mbahet njësoj, vetëm se e para mbahet para namazit, kurse e fundit pas namazit.

Imami çohet në podium ose minber për ta drejtuar hutben. Në fillim ai reciton Shehadetin, Te’avvudh-in dhe suren El-Fatiha në arabisht.

Eshhedu en lā ilāhe il-lAllāhu wahdehū lā sherīke leh
We eshhedu en-ne Muham-meden ‘abduhū we resūluh, emmā ba‘ad:

Fe e‘ūdhu bil-lāhi minesh-shejtānirr-rraxhīm,
Bismil-lāhirr-rrahmānirr-rrahīm
El-hamdu lil-lāhi rabbil-‘ālemīn
Err-rrahmānirr-rrahīm
Māliki jewmid-dīn
Ij-jāke na’budu we ij-jāke nesteīn
Ihdinas-sirātal-mustekīm
Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim
Gajril-magdūbi ‘alejhim ve led-dāl-līn.

Më pas ligjëron në gjuhën vendase duke u bërë thirrje të pranishmëve për të bërë të mira dhe për t’u ndaluar nga të këqijat.

Pas kësaj, ai ulet për pak sekonda dhe çohet sërish për të recituar pyesën e dytë të hutbes, e cila gjithashtu quhet “Khutba Thanije” (Hutbja e Dytë) në gjuhën arabe. Fjalët e saj janë:

El-hamdu lil-lāhi nahmeduhū we nesteīnuhū we nestagfiruhū we nu’minu bihī we netevek-kelu ‘alejh,
We ne‘ūdhu bil-lāhi min shurūri enfusinā, we min sej-jiāti a’mālinā,
Men jehdihil-lāhu felā mudil-le leh,
we men judlilhu fel
ā hādije leh,
We neshhedu en lā ilāhe il-lAllāh,
we neshhedu en-ne Muham-meden ‘abduh
ū we resulūh,

‘IbādAllāh, rahimekumullāh,
In-nAll-llāhe je’muru bil-‘adli vel-ihsāni we ītāi dhil-kurbā
we jenh
ā ‘anil-fahshāi wel-munkeri wel-bag’j,
je’idhukum le‘al-lekum tedhek-kerun.
Udhkurull-llāhe jedhkurkum,
ved‘ūhu jestexhib lekum,
we le dhikrull-llāhi ekber.

Pas kësaj, imami udhëheq 2 rekate farz. Në fund, siç e thamë më herët, ka edhe 2 rekate sunetë dhe këtu mbaron falja e së premtes.


[1] Kurani Famëlartë 62:10-11.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp