Cilat kafshë janë përmendur në Kuranin e Shenjtë?
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Cilat kafshë janë përmendur në Kuranin e Shenjtë?

kafshet e egra elefanti

Kafshët që janë përmendur në Kuranin e Shenjtë janë disa lloje. Ndër to janë: kafshë të egra, kafshë shtëpiake, insekte, shpezë, zvarranikë, insekte etj.. Kafshët sipas rendit alfabetik janë këto:

1. Balena (اَلنُّون – en-Nūn);[1]
2. Bagëti (نَعَمٌ / أَنْعَامٌ – Ne‘amun / En‘āmun);[2]
3. Bleta (نَحْلَةٌ – Nahletun);[3]
4. Bretkosa (ضِفْدَعٌ – Difda‘un);[4]
5. Delja (غَنَمٌ – Ganemun / نَعْجَةٌ – Na’xhetun);[5]
6. Derri (اَلْخِنْـزِیرُ – El-Khinzīru);[6]
7. Deveja (اَلْجَمَلُ – el-Xhemelu / نَاقَةٌ – Nākatun / بَعِيرٌ – Be‘īrun / اَلْإِبِلُ – el-Ibilu / اَلْعِشَارُ – el-‘Ishāru / رِكَابٌ – Rikābun);[7]
8. Dhia (مَعْزٌ – Ma’zun);[8]
9. Elefanti (اَلْفِیْلُ – el-Fīlu);[9]
10. Flutura (ذُبَابٌ – Dhubābun);[10]
11. Gomari (اَلْحِــمَارُ – el-Himāru);[11]
12. Gjarpri (ثُعْبَانٌ – Thu’bānun / جَانٌّ – Xhānnun / حَيَّةٌ – Hajjetun);[12]
13. Kali (اَلْخَیْلُ – el-Khajlu / اَلْجِيَادُ – El-Xhijādu);[13]
14. Karkaleci (اَلْجَرَادُ – el-Xherādu);[14]
15. Lopa (بَقَـرَۃٌ – Bekaretun);[15]
16. Luani (قَـسْوَرَۃٌ – Kasveretun);[16]
17. Majmuni (قِرْدٌ – Kirdun);[17]
18. Merimanga (اَلْعَنْكَبوُت – el-‘Ankebūt);[18]
19. Morri (اَلْقُمَّلُ – El-Kummelu);[19]
20. Mushka (اَلْبِـغَالُ – el-Bigālu);[20]
21. Mushkonja (بَعُوضَةٌ – Be‘ūdatun);[21]
22. Njëthundrak (ذِي ظُفُرٍ – Dhī dhufurin);[22]
23. Peshku (حُوتٌ – Hūtun);[23]
24. Qeni (اَلْکَلْبُ – el-Kelbu);[24]
25. Sorra (اَلْغُرَابُ – el-Gurābu);[25]
26. Tenja (فَرَاشٌ – Ferāshun);[26]
27. Thëllëza (اَلسَّلْوَى – es-Selvā);[27]
28. Ujku (ذِئْبٌ – Dhi’bun);[28]
29. Viçi (عِجْلٌ – ‘Ixhlun);[29]
30. Zogu; shpendi (طَائِرٌ – Tāirun).[30]

Përveç këtyre që janë përmendur sipër, ka edhe 2 emra të tjerë kafshësh që janë përmendur në suren En-Neml:
1. Milingona (نَمْلَةٌ – Nemletun)[31] dhe
2. Pupëza (هُدْهُد – Hud-hud)[32], që në fakt, në Kuranin e Shenjtë nuk u referohen kafshëve, por respektivisht njëri është toponim dhe tjetri emër njeriu.

Për më shumë, ndiqni komentim interesant të sures En-Neml:


[1] El-Enbijā’ 21:88.
[2] Āli ‘Imrān 3:15; En-Nisā’ 4:120; El- Māide 5:1, 96; El-En‘ām 6: 137, 139, 143; El-A’rāf 7:180; Jūnus 10:25; En-Nahl 16:6, 67, 81; Tā-Hā 20:55; El-Haxh-xh 22:29, 31, 35; El-Mu’minūn 23:22; El-Furkān 25:46, 50; Esh-Shu‘arā’ 26:134; Es-Sexhde 32:28; Fātir 35:29, Jā-Sin 36:72; Ez-Zumer 39:7; El-Mu’min 40:80; Esh-Shūrā 42:12; Ez-Zuhruf 43:13; Muhammed 47:12; En-Nāzi‘āt 79:34; ‘Abese 80:33.
[3] En-Nahl 16:69.
[4] El-A’rāf 7:134.
[5] El-En‘ām 6:137; Tā-Hā 20:19; El-Enbijā’ 21:79; Sād 38:24-25.
[6] El-Bekare 2:174; El-Māide 5:4, 61; El-En‘ām 6:146; En-Nahl 16:116.
[7] El-A’rāf 7:41; El-Murselāt 77:34 / El-A’rāf 7:74, 78; Hūd 11:65; El-Isrā’ 17:60; Esh-Shu‘arā’ 26:156; El-Kamer 54:28; Esh-Shems 91:14 / Jūsuf 12:66, 73 / El-A’rāf 6:145; El-Gāshije 88:18 / Et-Tekvīr 81:5 / El-Vāki‘a 56:56.
[8] El-En‘ām 6:144.
[9] El-Fīl 105:2.
[10] El-Haxh-xh 22:74.
[11] El-Bekare 2:260; En-Nahl 16:9; Lukmān 31:20; El-Xhumu‘a 62:6; El-Muddeth-thir 74:51.
[12] El-A’rāf 7:108; Esh-Shu‘arā’ 26:33 / En-Neml 27:11; El-Kasas 28:32 / Tā-Hā 20:21.
[13] Āli ‘Imrān 3:15; El-Enfāl 8:60; En-Nahl 16:9; El-Isrā’ 17:65; El-Hashr 59:7 / Sād 38:32.
[14] El-A’rāf 7:134; El-Kamer 54:8.
[15] El-Bekare 2:68-72; El-En‘ām 6:145, 147; Jūsuf 12:44, 47.
[16] El-Muddeth-thir 74:52.
[17] El-Bekare 2:66; El-Māide 5:61; El-A’rāf 7:167.
[18] El-‘Ankebūt 29:42.
[19] El-A’rāf 7:134.
[20] En-Nahl 16:9.
[21] El-Bekare 2:27.
[22] El-En‘ām 6:147.
[23] El-A’rāf 7:164; El-Kehf 18:62, 64; Es-Sāffāt 37:143; El-Kalem 68:49.
[24] El-A’rāf 7:177; El-Kehf 18:18, 23.
[25] El-Māide 5:32.
[26] El-Kāri‘a 101:5.
[27] El-Bekare 2:58; 7:161; Tā-Hā 20:81.
[28] Jusuf 12:14-15, 18.
[29] El-Bekare 2:52, 55, 93-94; En-Nisā’ 4:154; El-A’rāf 7:149, 153; Hūd 11:70; Tā-Hā 20:89; Edh-Dhārijāt 51:27.
[30] El-Bekare 2:261; Āli ‘Imrān 3:50; El-Maide 5:111; Jūsuf 12:37, 42; En-Nahl 16:80; En-Enbijā’ 21:80; El-Haxh-xh 22:32; En-Nūr 24:42; En-Neml 27:17-18, 20; Sebe’ 34:11; Sād 38:20; El-Mulk 67:20; El-Fīl 105:4.
[31] En-Neml 27:19.
[32] En-Neml 27:21.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp