Komentim i Sures 27, En-Neml - Pjesa 1 | Komentim i Kuranit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Komentim i Sures 27, En-Neml – Pjesa 1 | Komentim i Kuranit

Teolog, gjuhëtar dhe përkthyes

Komentim i Kuranit, surja En-Neml. Në përgjithësi suren En-Neml e njohin me emërtimin “Milingona”. Një depertim i thellë në ajetet e kësaj sureje. Ju sjellim pjesën e parë të komentimit të sures En-Neml, në të cilën janë trajtuar ajetet nga 1 deri në 15. Disa nga tema që janë diskutuar në këtë komentim të Kuranit:

 • Lidhja me suren e mëparshme
 • Profecia në emrin Kuran
 • Krahasimi mes ajeteve
 • Zbritja e engjëjve dhe zbritja e djajve
 • A zbresin engjëjt edhe sot? Çfarë thotë Kurani për këtë?
 • Lartësimi i namazit
 • Zekati
 • Bindja në ahiret
 • Çfarë do të thotë “Ne ua zbukurojmë punët atyre”?
 • Shpjegimi i ngjarjes së Hazret Musait a.s.
 • Kush ishte në zjarrin që iu tregua Hazret Musait a.s.?
 • Cilat ishin 9 shenjat e që iu dhanë Hazret Musait a.s.?
 • Dhe shumë tema të tjera…
Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp