Cilat janë frutat që janë përmendur në Kuranin e Shenjtë?
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Cilat janë frutat që janë përmendur në Kuranin e Shenjtë?

fruta perime

Frutat e përmendur në Kuranin e Shenjtë janë gjashtë. Ato janë:

1. Shega (رُمَّانٌ – Rummānun)[1];
2. Rrushi (عِنَبٌ – ‘Inebun)[2];
3. Fiku (التِّينُ – et-Tīnu)[3];
4. Banana (طَلْحٌ – Talhun)[4];
5. Ulliri (الزَّيْتُونُ – ez-Zejtūnu)[5];
6. Hurma (النَّخْلُ – en-Nakhlu)[6].

Lexoni:

Mjekësia profetike, dobitë e frutave që ka përmendur Profeti Muhammed s.a.v.s.


[1] El-En‘am 6:100; El-En‘am 6:142; Er-Rahman 55:69.
[2] El-Bekare 2:267; El-En‘am 6:100; Er-Ra‘ad 13:5; En-Nahl 16:12; En-Nahl 16:68; El-Isra 17:92; El-Kehf 18:33; El-Mu’minun 23:20; Ja-Sin 36:35; En-Nebe’ 78:33; ‘Abese 80:29.
[3] Et-Tin, 95:2.
[4] El-Vaki‘a 56:30.
[5] El-En‘am 6:100; El-En‘am 6:142; En-Nahl 16:12; En-Nur 24:36; ‘Abese 80:30; Et-Tin 95:2.
[6] El-Bekare 2:267; El-En‘am 6:100; El-En‘am 6:142; Er-Ra‘ad 13:5; En-Nahl 16:12; En-Nahl 16:68; El-Isra 17:92; El-Kehf 18:33; Merjem 19:24; Merjem 19:26; Ta-Ha 20:72; El-Mu’minun 23:20; Esh-Shu‘ara’ 26:149; Ja-Sin 36:35; Ja-Sin 36:40; Kaf 50:11; El-Kamer 54:21; Er-Rahman 55:12; Er-Rahman 55:69; El-Hashr 59:6; El-Hakka 69:8; ‘Abese 80:30.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp