Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për pëlqimin pa asnjë mospëlqim dhe për faljen pa asnjë dënim

lutje per faljen
Hazret Mirza Ghulam Ahmed (as)

Hazret Mirza Ghulam Ahmed (as)

Mesihu i Premtuar dhe Imam Mehdiu a.s.

Shërbëtori i vërtetë i Profetit Muhammed s.a.v.s., Imami i kohës, Mesihu i Premtuar dhe Imam Mehdiu, paqja qoftë mbi të. Gjatë periudhës në të cilën jetoi, Islami ishte nën shënjestër të sulmeve armiqësore nga të gjitha anët dhe muslimanët në përgjithësi ishin në rënie të skajshme shpirtërore, me një besim të dyshimtë dhe krejtësisht sipërfaqësor. Ai ndërmori një fushatë të jashtëzakonshme për t’i treguar botës fytyrën e bukur e të vërtetë të fesë Islame. Ai shkroi mbi 90 libra. Sot Xhemati i tij gjendet në më shumë se 210 vende të botës.

Më shumë rreth autorit

Në të dalë të muajit Rebiuth-thani 1307 hixhri (nëntor 1889) në një takim me sahabët, Hazret Mesihu i Premtuar a.s. tha:

“Shpesh bëj lutjen:

lutje per faljenO Allah! Qofsh i kënaqur me mua në atë mënyrë që të mos kesh asnjë pakënaqësi tjetër. Më falsh mua në atë mënyrë që të mos më dënosh asnjëherë tjetër!”.

(Marrë nga “Bejad” i Hazret Hafiz Hakim Nurudinit r.a. Kalif i Parë i Mesihut të Premtuar; Gazeta “El-Fazl”, 4 prill 1931, f. 1)

Send this to a friend