E mira dhe e keqja
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

E mira dhe e keqja

Fetë e botës

Fetë e botësE mira dhe e keqja nuk mund të barazohen. Kundërpërgjigju përmes asaj që është më e mira, atëherë ai që ka armiqësi mes tij dhe teje, papritmas do të të bëhet mik i ngushtë. Islami, Kurani Famëlartë,  41:35.

Fetë e botës

Bëni mirësi. Me të vërtetë, Allahu i do mirëbërësit.

Islami, Kurani Famëlartë,  2:196.

Fetë e botësJu jeni populli më i mirë që është nxjerrë për njerëzimin. Ju urdhëroni për të drejtën, ndaloni nga ligësia dhe besoni në Allahun.

Islami, Kurani Famëlartë,  3:111.

Fetë e botësI Dërguari i Allahut s.a.v.s. tha: “Turpi është prej besimit dhe besimi është në xhenet. Imoraliteti është vrazhdësia dhe vrazhdësia është në xhehenem”.

Islami,Profeti  Muhammed s.a.v.sXhami’ et-Tirmidhi, Kitab: “El-Birru ves-siletu ‘Arr-ResŪlillĀhi s.a.v.s.”, Bab: “ma xhĀ’E FIL-H’ajai” , Hadithi nr. 2009.

Fetë e botësDhjetë urdhëresat

Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje. Nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëlltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as nuk do t’i shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që dënon padrejtësinë e etërve mbi fëmijët e tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë, dhe unë përdor dashamirësi për mijëra, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhëresat e mia. Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit, të Perëndisë tënd, kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e tij. Mbaje mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. Do të punosh gjashtë ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde; por dita e shtatë është e shtuna, e shenjtë për Zotin, Perëndinë tënd; nuk do të bësh në atë ditë asnjë punë, as ti, as biri yt, as bija jote, as shërbëtori yt, as shërbëtorja jote, as kafshët e tua, as i huaji që ndodhet brenda portave të tua; sepse në gjashtë ditë Zoti krijoi qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e shtunë ai pushoi; prandaj Zoti e ka bekuar ditën e shabatit dhe e ka shenjtëruar atë. Do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti, Perëndia yt, po të jep. Nuk do të vrasësh. Nuk do të shkelësh besnikërinë bashkëshortore. Nuk do të vjedhësh. Nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. Nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd; nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as edhe një gjë tjetër që është e të afërmit tënd”.

JUDAIZMI, dhjata e vjetër, Eksodi 20:2-17

Fetë e botës Mos i shikoni me smirë cilësitë e mira të të tjerëve, por përvetësojini ato me admirim.

Budizmi, Atisha Dipamkara Srijnana

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp