Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
xhamia drita darul-arkam

Në një cep të xhamisë së Profetit s.a.v.s., ishte ndërtuar një hajat, që i thoshin “suffa”, për ata muhaxhirë të varfër, që nuk kishin asnjë shtëpi në Medinë. Ata u quajtën As’habus-suffa, banorët ose shokët e hajatit. Puna e tyre ishte që natë e ditë të rrinin pranë Profetit Muhammed s.a.v.s., të adhuronin Zotin e Madhërishëm dhe të recitonin Kuranin Famëlartë.

Shokët e hajatit nuk kishin asnjë mundësi të sigurt të ardhurash. I Dërguari i Allahut s.a.v.s. kujdesej për ta dhe sa herë që dikush i dërgonte ndonjë ushqim ose nëse ai vetë kishte diçka në shtëpi, një pjesë ua dërgonte edhe atyre. Madje, disa herë Profeti s.a.v.s. vetë rrinte pa bukë dhe ushqimin e shtëpisë ua dërgonte shokëve të hajatit. Edhe ensarët, sa të mundeshin, i ndihmonin. Nganjëherë sillnin bistakë hurmash dhe i varnin në xhami për ta.[1] Megjithatë, shpesh ata ishin të ngushtë. Disa herë kalonin ditë pa bukë.

Kështu vijoi për disa vjet, derisa disave u doli mundësi punësimi për shkak të popullimit gradual të Medinës, kurse disave të tjerë, arka e shtetit (Bejtul-Mal) u siguroi ndihmë ekonomike.


[1] Xhami‘u et-Tirmidhi, kitab “Et-Tefsir”, bab “Ve min suretul-bekare”, hadithi nr. 2987.

(Marrë nga libri “Siret Khatamun-Nebijjin s.a.v.s.”, vëll. 1, f. 270)

Related Questions by Topics
Të ngjashme rreth kësaj teme