Duaja para marrëdhënieve bashkëshortore

Hazret Profeti Muhammed (s.a.)

Hazret Profeti Muhammed (s.a.)

Robi dhe i Dërguari i Allahut

Vula e Profetëve, krenaria e njerëzimit, mëshirë për botët, modeli më i përkryer, ndërmjetës mes Zotit dhe robërve, ai që i ka zbritur Libri i fundit të Allahut, Kurani Famëlartë, paqja dhe mëshira e Allahut gjithmonë qofshin mbi të.

Më shumë rreth autorit

Duaja për çiftin e sapomartuar

Hazret Amr Ibni Shuejbi r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: “Kur të martoheni ose të merrni ndonjë shërbëtor në shtëpi, bëni këtë lutje:

duaja para marredhenieve bashkeshortoreO Allah! Të kërkoj të mirën e saj dhe të mirën që ke lënë në natyrën e saj dhe më mbro nga e keqja e saj dhe nga e keqja që e ke lënë në natyrën e saj.” (Ebu Daud, Kitabun-nikah, bab fi xhami’in-nikah)

Shënim: Për martesë, nëse lutjen e bën një femër, le ta zëvendësojë gjininë e përemrit nga femërore në mashkullore (në arabisht duke e zëvendësuar përemrin “ha”“hu”).

Duaja para se të kryhen marrëdhëniet bashkëshortore

Duaja para marrëdhënieve bashkëshortore. Hazret Abdullah Ibni Abasi r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. thoshte se, kur ndokush nga ju i afrohet bashkëshortes dhe bën këtë lutje, Zoti i Madhërishëm i dhuron fëmijë të mbrojtur nga e keqja e shejtanit:

duaja para marredhenieve bashkeshortoreMe emrin e Allahut! O Allah! Mbrona nga shejtani dhe mbroje nga shejtani edhe atë që do të na dhurosh. (Buhariu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha ata ahluhu)

 

Shpërndaje

Send this to a friend