Si duhet ta festojmë ditëlindjen e Profetit Muhammed s.a.v.s.?
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
ditelindja e profetit

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit

Xhelsa Siretun-Nebijj s.a.v.s.

Mbledhja e ditës së Profetit (Paqja qoftë mbi të), 08.11.2020, ora 14:30

Fjalimi përmbyllës (Fjalim i përkthyer në shqip nga gjermanishtja)

Hyrje

Dita e “Siretun-Nebij” është një ditë në të cilën ne e falënderojmë Allahun për hirin më të madh që ai na ka dhënë neve. Ai e dërgoi Profetin Muhammed s.a.v.s. si mëshirë për të gjithë botën dhe si një shembull i përsosur për të gjithë besimtarët. Profeti i Shenjtë s.a.v.s. hodhi themelet e paqes në shoqëri. Ai s.a.v.s. vendosi të drejtat e grave, udhëzoi që të jemi të sjellshëm me prindërit, të trajtojmë fëmijët me dashuri, të respektojmë fqinjët dhe të afërmit, të ndihmojmë të varfërit dhe nevojtarët dhe të tregojmë dhembshuri për të gjithë njerëzit, pavarësisht nga ngjyra e lëkurës, feja apo kombësia që i përkasim.

Si sillej Profeti Muhammed s.a.v.s. me ata që e fyenin?

Për këtë arsye muslimanët kanë një dashuri kaq të thellë për të Dërguarin e Allahut në zemrat e tyre saqë çdo nënçmim ose ofendim kundër tij shkakton dhimbje të thellë tek ne. Ekstremistët radikalë iu përgjigjën këtyre karikaturave me dhunë, edhe pse Profeti Muhammed s.a.v.s. kishte ndaluar shprehimisht dhunën. Shembulli i tij i përsosur na tregon se si ai reagoi vetë ndaj ofendimeve dhe kështu dha një shembull për muslimanët.

Ebu Lehebi, një armik i Profetit të Allahut s.a.v.s. së bashku me gruan e tij ishin të njohur për hedhjen e gurëve, talljeve ose plehrave mbi Profetin s.a.v.s.. Në një hadith, përgjigjja e vetme e Profetits.a.v.s. ishte një lutje, e cila është:

Lutje për fuqi

Lā havle ve lā kuvvete il-lā bil-lāh

“Askush nuk ka fuqi gjithëpërfshirëse përveç Allahut”.

Dhuna nuk ishte kurrë një zgjidhje për njerëzit që fyenin Profetin s.a.v.s.. Një shembull tjetër nga Ibn Seluli[1] e bën të qartë edhe një herë se sa e rëndësishme ishte një zgjidhje paqësore për Profetin s.a.v.s.. Kur Ibn Seluli hyri në një dialog me Profetin s.a.v.s., ai filloi ta fyejë atë, dhe disa shokë u ngritën për ta sulmuar atë. Profeti s.a.v.s. menjëherë i qetësoi shokët e tij dhe i udhëzoi të ishin paqësorë me njëri-tjetrin. Kjo ngjarje nuk ndodhi në Mekë, ku muslimanët ishin ende në pakicë, por në Medine, kur Profeti s.a.v.s. ishte zgjedhur tashmë në krye dhe ishte në një pozitë të pushtetit.

Hadithi i famshëm rreth epërsisë së kombësisë dhe ngjyrës

Në predikimin e tij të famshëm lamtumirës në malin Arafat, Profeti Muhammed s.a.v.s. tha:

Hadithi epërsia arabi i bardhi

Një arab nuk ka përparësi ndaj një joarabi. Një joarab nuk ka përparësi ndaj një arabi. Një i kuq nuk është më superior se një i zi, as një i zi nuk është më superior se një i kuq”.[2]

Në një transmetim tjetër, Profeti Muhammed s.a.v.s. tha:

hadithi pamja dhe zemra

Me të vërtetë, Allahu nuk shikon trupat tuaj ose pamjen tuaj, por Ai shikon zemrat tuaja”.[3]

Askujt nuk i është garantuar shpëtimi

Profeti Muhammed s.a.v.s. ua kishte bërë të qartë të gjithë shokëve, miqve dhe anëtarëve të familjes së tij se nuk kishte asnjë garanci të dhënë ndaj Allahut. Ai ia bëri të qartë vajzës së tij Hazret Fatimes r.anha:

O Fatime! Mos u mbështet në këtë marrëdhënie se je bijë e një profeti. Asnjë pyetje se kush është babai juaj nuk do të bëhet në Ditën e Gjykimit. Aty veprat do të llogariten!”[4]

Me mësimin e përsosur të Kuranit dhe praktikën e tij shembullore, Profeti i Shenjtë s.a.v.s. e ka shndërruar popullin arab të ndarë dhe barbar në një popull paqësor dhe besimtar dhe na ka lënë një shembull se si mund ta bëjmë botën një botë më të mirë dhe një kontakt të gjallë për të çmuar Zotin.

Ndjekja e Profetit Muhammed s.a.v.s. është e domosdoshme

Mesihu i Premtuar a.s. na sugjeroi rëndësinë e madhe të ndjekjes së Profetit të Shenjtë s.a.v.s. me gjithë forcën dhe tha:

Si t’i shprehim mirënjohje Zotit, i Cili na mundësoi ndjekjen e atij Profeti, që shërben si diell për shpirtrat fisnikë, ashtu sikur kemi diellin për trupat tonë. Ai u shfaq kur pushtonte errësira gjithkund, dhe me anë të dritës së tij, ndriçoi gjithë botën. Ai as nuk u lodh e as nuk u kapit derisa nuk e çliroi gjithë Arabinë nga shirku. Ai është vet argument për vërtetësinë e tij, sepse drita e tij është e pranishme në çdo kohë, bindja e nënshtrimi ndaj tij e dëlirëson njeriun ashtu sikur uji i pastër i lumit heq njollat e rrobës”.[5]

Mesihu i Premtuar, Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s., u shfaq në kohët e fundit si pasqyrimi i përsosur i Profetit tonë të dashur s.a.v.s. në mënyrë që të mbrojë virtytet dhe vlerat fisnike të Profetit të Shenjtë s.a.v.s. edhe një herë në epokën tonë, për të mbyllur hendekun që ka lindur midis njerëzve dhe Krijuesit të tyre dhe për t’i sjellë ata përsëri në afërsi të Zotit me të cilin Profeti i Shenjtë s.a.v.s. dikur bashkoi pasuesit e tij të përsosur. Lidhur me favorin dhe hirin që mori nga Allahu, ai një herë tha se ky nder i ishte dhënë vetëm përmes bindjes ndaj Profetit të Shenjtë, dhe nëse ai nuk do të kishte qenë ndër ndjekësit e tij dhe nuk do ta kishte ndjekur me të vërtetë, ai edhepse mund të kishte bërë vepra të mira sa malet në tokë, ato vepra kurrë nuk do t’ia jepnin këtë favor.

Mesihu i Premtuar a.s. tha:

Trajtojini të gjithë krijesat e Zotit me dashuri të thellë sikur të ishin anëtarë të ngushtë të familjes tuaj. Trajtojeni njerëzimin në të njëjtën mënyrë sikurse një nënë e trajton fëmijën e saj”.[6]

Xhemati Musliman Ahmedi – një komunitet multietnik

Xhemati Musliman Ahmedia nuk është komunitet i një populli ose e një vendi, është komunitet që e përfaqëson një fe universale me njerëz nga e gjithë bota. E vetmja gjë që ka rëndësi për Zotin është druajtja ndaj Zotit:

Takva ndaj Zotit

Tek Allahu, më i nderuari mes jush është ai që ka më shumë takva (druajtje). Sigurisht, Allahu është i Gjithëdijshëm, i Gjithinformuar”.[7]

Kjo gjithmonë duhet të merret parasysh brenda radhëve tona, në mënyrë që ne të mund të ofrojmë veten si një njësi e fortë përpara Kalifit të Mesihut të kohës tonë. Ne veçanërisht duhet t’i kushtojmë vëmendje këtij mendimi kur vendosim për një martesë. Hazreti Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Allahu e ndihmoftë fuqimisht) ua bëri të qartë prindërve të Xhematit Ahmedia të Gjermanisë në një mesazh të veçantë për çështjet e martesës:

Unë një herë citova Hazret Mesihun e Premtuar a.s. në një fjalim të së Premtes dhe deklarova se origjina e ndryshme familjare nuk ka arsye për madhështi. Allahu krijoi prejardhje të ndryshme në mënyrë që njerërit të njihen me njëri-tjetrin. Sot është e vështirë të gjesh se kush ishin paraardhësit e katër brezave më parë. Nuk është në dinjitetin e një personi besimtar të përfshihet në mosmarrëveshjet e prejardhjes. Allahu ka vendosur që prejardhja nuk ka rëndësi para Tij. Madhështia dhe nderi i vërtetë qëndron në druajtjen ndaj Zotit. Prandaj nuk duhet të përfshiheni në këto gjëra. Në dritën e këtyre deklaratave ju duhet të shihni vetëm nëse djali apo vajza janë ahmedianë dhe që të dy pajtohen për martesën. Ata nuk duhet të pengojnë pa nevojë martesën ose të provojnë fëmijët e tyre. Të druajtur ndaj Zotit dhe të shoqëruar me lutje, ata duhet të zgjidhin martesën”.[8]

Në çfarë duhet të fokusohemi gjatë gjithë kohës?

Me hirin e Zotit dhe bekimet e Kalifatit, Xhemati Musliman Ahmedia i Gjermanisë po përjeton rritje dhe përparim të qëndrueshëm në Xhemat. Nga ana tjetër, ne përjetojmë një mënyrë të shpejtë të të menduarit me një mbingarkesë të fortë informacioni të gjërave të panevojshme me rrezikun që të mos e shohim qëllimin tonë. Ne duhet të jemi vigjilentë dhe të punojmë shumë fort për veten tonë. Ne duhet të thellohemi, të reflektojmë dhe vazhdojmë të pyesim veten:

  • Çfarë kontributi mund të jap për Zotin?
  • Çfarë të bëj për madhështinë e Profetit Muhamed s.a.v.s.? A lexoj të paktën Durud Sherif (lutje bekimi dhe salavate)?
  • A gjej kohë për Xhematin dhe programet e Xhematit?
  • Kur pata kohë të mendoja vetëm për aspektet pozitive të jetës sime dhe ta falënderoja Zotin për të? Përmendet në hadith se kur bintee shi, Profeti i Shenjtë s.a.v.s. hyri në oborr dhe nxori gjuhën për të shijuar pikat e shiut dhe më pas tha:

Shiu bekim nga Zoti

Ky është një bekim i freskët nga Zoti im”.[9] Për Profetin e Shenjtë s.a.v.s. ishin nuk ishin pika shiu në gjuhë, por një bekim nga Zoti!

  • A e kam pyetur ndonjëherë fqinjin tim nëse ai ka nevojë për mbështetje për shkak të rrethanave të Koronavirusit?
  • A gjej kohë për prindërit dhe familjen time?
  • A më intereson martesa e fëmijëve të mi?
  • A lutem dhe a bëj Tehexhud (namaz nate) pesë herë në ditë?

Mesihu i Premtuar a.s. tha:

Për sa kohë që një person nuk merret me veten e tij, ai nuk mund të bëhet më i mirë”.[10]

Namazi dhe lutja sipas Profetit të Shenjtë s.a.v.s. dhe Mesihut të Premtuar a.s.

Vetëreflektimi më i madh është namazi! Profeti i Shenjtë s.a.v.s. tha:

Namazi freskim i syve

Kënaqësia dhe freskia e syve të mi gjendet në namaz”.[11]

Lutja është ajo që na jep forcë në jetën e përditshme dhe një ndryshim pozitiv tek ne!

Mesihu i Premtuar a.s. tha:

Lutja që sjell kënaqësi dhe zell për më shumë adhurim, komunikon me Zotin dhe ofrohet në të gjitha efektet e përulësisë sjell një ndryshim në jetën njerëzore. Dhe ai ndryshim ndjehet menjëherë nga ata që luten kështu. Ky ndryshim e bën atë të kuptojë se ai nuk është më ai që ishte më parë”.[12]

Çfarë thonë studimet e fundit shkencore në lidhje me lutjen?

Këto ndryshime që lutja mund të sjellë janë studiuar dhe studiuar shkencërisht në vitet e fundit. Studimet zbulojnë shumë përfitime të lutjes dhe meditimit për shëndetin mendor dhe fizik. Përfitimet e përmendura përfshijnë: lehtësimin e stresit dhe ankthit, promovimin e një opinioni më pozitiv[13], përmirësimin i aftësive për t’iu kushtuar vëmendje[14] dhe luftimin e depresionit[15]. Hulumtimi gjithashtu tregon një lidhje midis lutjes dhe zvogëlimit të zakoneve të dëmshme, të tilla si konsumimi i tepërt i alkoolit[16]. Një studim tjetër gjeti një lidhje të ngushtë midis lutjes dhe kënaqësisë në marrëdhënie.[17]

Na duhen të gjitha këto ndryshime pozitive tani më shumë se kurrë!

Rezultate të tilla të studimeve tregojnë se dobia e lutjes nuk është as hipotetike dhe as iluzive dhe se lutjet nuk janë thjesht përsëritje të fjalëve boshe. Përkundrazi, lutja ka efekte të prekshme. Ajo shkakton ndryshime të matshme tek ne. Ne mund të shikojmë efektet.

Nëse nuk e keni filluar rregullisht namazin, provojeni! Lutju Allahut në sexhde që të hap zemrën tënde!

Në cilën pozitë gjatë namazit jemi më afër Zotit të Madhëruar?

Profeti i Shenjtë, Muhammedi s.a.v.s. tha diçka shumë interesante e cila shpjegon se çfarë ndodh kur një musliman bën sexhde dhe lutet. Është përshkruar si momenti kur një person është më afër Zotit të tij. Thjesht kulmi i lutjes. Profeti i Shenjtë, Muhammedi s.a.v.s. la një trashëgimi të mrekullueshme të udhëzimit shpirtëror, e cila pasqyrohet në fjalët vijuese:

Sexhde Zoti afërsia

Gjatë sexhdes në lutje, njeriu është më afër Zotit të tij. Prandaj duhet të luteni intensivisht në sexhde”.[18]

Ky moment është gjithçka!

Kjo heshtje, me kokën në tokë, duke ditur që Zoti i Plotfuqishëm po ju dëgjon, ju turpëroheni dhe filloni të qani. Dikush pyet veten pse duhet të jem i denjë që Krijuesi i universit të më dëgjojë? Kur je si çdo shpirt tjetër, si çdo qenie njerëzore që përjeton lindjen dhe vdekjen. Por ai moment ekziston. Dhe mund të përjetohet nga çdokush, në çdo kohë, deri në atë pikë sa lutja të bëhet pjesë integrale e jetës. Në këtë pikë do të kuptoni pse lutja është thelbësore.

Lutja e përbashkët me anëtarët e familjes shton dashurinë

Sidomos tani për shkak të situatës aktuale, ne duhet të bëjmë më shumë namaz të përbashkët në shtëpi së bashku me familjen. Nuk ka asgjë më të mirë se në namaz kur burri lutet për gruan dhe fëmijët e tij dhe, në të njëjtën kohë, gruaja për burrin dhe fëmijët e saj dhe fëmijët për prindërit e tyre. Kjo jo vetëm që krijon një atmosferë shpirtërore brenda katër mureve tuaja, por gjithashtu lejon që një dimension i ri i dashurisë të lulëzojë në zemër. Mesihu i Premtuar a.s. përshkruan marrëdhënien e babait me fëmiun e tij si një ndërveprim. Ai përshkruan se lutja e babait për fëmijën e tij dhe lutja e fëmijës për babanë e tij kanë një ndikim shumë të madh në përgjigjen e lutjeve.[19]

Namazi i Profetit të Shenjtë s.a.v.s. gjatë sëmundjes së rëndë ose lodhjes së tepërt

Namazi gjatë sëmundjes

Profeti i Shenjtë s.a.v.s. ishte aq i etur për të marrë pjesë në lutjet e zakonshme, saqë edhe gjatë sëmundjes së rëndë, kur nuk lejohej vetëm të bëje lutjet në dhomën e vet, por edhe i shtrirë në shtrat, ai shkoi në xhami për të drejtuar lutjet. Në një rast kur ai nuk ishte në gjendje të shkonte në xhami, porositi Hazret Ebu Bekrin r.anhu të drejtojë namazin. Pas pak, megjithatë, ai ndjeu një përmirësim në shëndetin e tij dhe kërkoi ndihmë për të arritur në xhami. Ai vari krahët mbi supet e dy burrave, por ishte aq i dobët saqë, sipas Hazret Aishes r.anha, këmbët e tij zvarriteshin përgjatë dyshemesë.[20]

Namazi rehatia mbështetja

Pasi Profeti i Shenjtë s.a.v.s. erdhi në shtëpi, vuri re një litar të shtrirë midis dy shtyllave. Ai s.a.v.s. pyeti se çfarë do të thoshte kjo dhe mësoi se gruaja e tij, Hazret Zejnebja r.anha e përdorte litarin për t’u mbështetur kur ajo lodhej gjatë lutjeve të saj të gjata. Ai s.a.v.s. e hoqi litarin dhe tha që lutjet duhej të vazhdonin vetëm për sa kohë që dikush është rehat dhe i qetë, dhe nëse dikush është i lodhur, ai duhet të ulet. Lutja nuk është një ndëshkim dhe nëse njeriu vazhdon të lutet pasi trupi të lodhet, ai do të dështojë. [21]

Aq e vështirë ishte për gruan e Profetit të Shenjtë s.a.v.s. që të kërkonte bekimet e Allahut!

Përhumbja e njeriut në Qenien e Allahut (fena fil-lah)

Unë dëshiroj ta mbylli fjalimin tim me një citim nga Mesihu i Premtuar a.s. dhe themeluesi i Xhematit Musliman Ahmedia:

“Derisa njeriu nuk e konsideron veten asgjë ose të ngjashme me të dhe derisa nuk dorëzohet përpara Zotit, gjë që është e drejta e Krijuesit ndaj tij, ai nuk fiton bekimin dhe hirësinë e Tij. Por nëse ai e bën këtë, fiton atë lumturi, që nuk ka kënaqësi më të madhe se ajo.”[22]

Përfundim

Allahu na mundësoftë, nën udhëheqjen e bekuar të pasardhësve të Mesihut të Premtuar a.s., Kalifit të tij të udhëhequr nga Zoti – Hazret Mirza Masrur Ahmedi – Allahu e ndihmoftë fuqimisht, për të ndjekur gjurmët e këtij Profeti të nderuar dhe fisnik s.a.v.s., për të ndjekur shembullin e veprave të Profetit të Shenjtë s.a.v.s. dhe të ndriçojmë botën me dritën e tij [Amin].


Referencat

[1] Kryetar i fisit arab Benu Khazrexh dhe një nga njerëzit kryesorë të Medinës.
[2] Imam Ahmed Ibn Hanbel, “Musned”, hadithi nr. 23489.
[3] Imam Muslim, “Sahih”, kitab: “El-Birr ves-sileh vel-adeb”, hadithi nr. 6542.
[4] Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s., “Malfuzat”, vëllimi 4, fq. 145-146.
[5] Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s., “Çashmai Ma’rifet”, “Ruhani Khazain”, vëll. 23, Londër 2009, fq. 302-303.
[6] “A message for our time – on tolerance, public sevice, and the pursuit of peace”, a compilation of Speeches of His Holliness Mirza Masroor Ahmad, Islam International Publication LTD., Surrey, UK 2019, pg. 47.
[7] Kurani Famëlartë 49:14.
[8] Hazret Mirza Masrur Ahmedi a.b.a., “Mesazh prindërve”, 15 Mars 2016.
[9] Imam Ebu Davud, “Sunen”, kitab: “El-Edeb”, bab: “Ma xhae fil-Matar”, hadithi nr. 5100.
[10] Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s., “Malfuzat”, vëllimi 3, fq. 345.
[11] Imam En-Nesai, “Sunen”, kitab: “‘Ishretun-nisai”, bab: “Hubun-nisai”, hadithi nr. 3940.
[12] Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s., “Malfuzat”, vëllimi 6, fq. 378.
[13] Derrick Wong, M.D., “Mind and Spirit”, CentraState Healthcare System, UCSF Division of Hematology and Oncology, San Francisco, CA., June 2006.
[14] Julie (Athman) Ernst & Martha Monroe, “The effects of environmental- based education on students’ critical thinking skills and disposition toward critical thinking”, revista: “Environmental Education Research”, vëllimi 10, nr. 4, Londër 2004, fq. 507-522.
[15] John E. Pérez,Amy Rex Smith, Rebecca L. Norris, Katia M. Canenguez, Elizabeth F. Tracey, and Susan B. DeCristofaro, “Types of prayer and depressive symptoms among cancer patients: the mediating role of rumination and social support”, revista: “Journal of Behavioral Medicine”, vëllimi 34, nr. 6, Berlin 2011, fq. 519-530.
[16] Lambert, N. M., Fincham, F. D., Marks, L. D., & Stillman, T. F., “Invocations and intoxication: Does prayer decrease alcohol consumption?”, revista “Psychology of Addictive Behaviors”, vëllimi 24, nr. 2, Washington D.C., 2010, fq. 209-219.
[17] Nathaniel M. Lambert, Frank D. Fincham, Scott Stanley, “Prayer and satisfaction with sacrifice in close relationships”, revista “Journal of Social and Personal Relationships”, vëllimi 29, nr. 8, California 2012, fq. 1058-1070.
[18] Imam Muslim, “Sahih”, kitab: “Es-Salat”, bab: “Ma jukalu fir-ruku‘i ves-sexhdeti”, hadithi nr. 1083.
[19] Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s., “Malfuzat”, vëllimi 2, fq. 2.
[20] Imam Buhari, “Sahih”, kitab: “El-Edhan”, bab: “Haddul-meridi en jesh’hedel-xhema‘ati”, hadithi nr. 664, 665.
[21] Imam Buhari, “Sahih”, kitab: “Et-Tehexh-xhud”, bab: “Ma jukrehu minet-teshdidi fil-‘ibadeti”, hadithi nr. 1150.
[22] Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s., “Malfuzat – Saying and Discourses of the Promised Messiah”, vëllimi 1, Islam International Publications Ltd., Surrey UK, 2018, fq. 162.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp