U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Pećina

Ispitivač: U kršćanstvu sve reference su napravljene prema Duhu Svetom i prema zakonu Deset za povjedi. Postoji li nešto slično ovom u islamu?

Hazreti Mirza Tahir Ahmad: Prije svega koncept svetoga duha nije nešto jedinstveno u kršćanstvu, iako se radi o tom da je posebno istaknuto u kršćanstvu gdje je govoreno o tom tako glasnim terminima da se čini da su krišćani u potpunosti prisvojili taj pojam.

Koncept svetog duha je ustvari pojam koji se nalazi u svakoj religiji pod istim ili drugačijim nazivom. Bez ovog pojma ni jedna religija ne može postojati kao takva. Časni osnivač Ahmadija zajednice hazreti Mirza Gulam Ahmad a.s. govorio je mnogo na ovu temu s obzirom na Kur'an i s obzirom na kršćanska iskustva prije toga i ja ću prije svega dati vam suštinu toga da bi vam pomogao da shvatite pojam svetog duha koji može biti podijeljen na dva dijela.

Jedan aspekt ovog razumijevanja odnosi se na ulogu svetoga duha kao onu kojom vlada, upravlja i nadzire sve poslove koji se odnose na predskazanja i objave, i ovaj duh se smatra svetim u smislu da nema ništa svoje pomiješano s objavom koja je spuštena od Boga, da bi bila isporučena nekim Njegovim robovima na Zemlji. Ova institucija prenošenja predskazanja ili objave uvijek je bila pod vođstvom svetoga duha.

Možda na ovaj način Sv.Ivan misli na Riječ i to je uvijek bilo sa njim i svetim duhom. On je to predstavio na zbunjujući način, ali u osnovi ja mislim ako je to ono na što je mislio Kur'anu podupire stajalište da je duh sveti biće koje ima ključni zadatak odgovornosti u vladanju pitanjima objave i to je anđeo (melek) koga nazivamo Džibril (Gabriel). To je jedno od značenja svetoga duha.

Drugo je značenje dao također jasno Časni osnivač Ahmadija džemata, koristeći kao izvore Časni Kur'an i hadis Časnog Poslanika Muhammeda (s.a.v.s.). Ova pitanja koja prvobitni muslimanski naučnici nisu bili u stanju shvatiti, objašnjava osnivač Ahmadija džemata u potpunosti. On govori o duhu svetom na način nečijeg odnosa sa Bogom što ga čini stalno svetim i vječnim i u bilo kojem području da ima iskustvo ta unutarnja revolucija u kojoj mnogo osoba dolazi u kontakt sa duhom svetim i vidite ljude kako se ponekad kaju za svoje grijehe ponekad su u agoniji radi svojih grešaka ali također dolazimo i do toga, da uprkos svemu što u tome prave ponekada se vraćaju na ista zlodjela.

Prema hazreti Mirza Gulam Ahmadu a.s. ovo je razlog što u ovim područjima još nisu napravili kontakt sa duhom svetim jer on ostaje – on vas nikada ne napušta, ali ovaj fenomen može biti korak po korak jer nije svako Božiji poslanik. Niko nije žaštićen od grijeha potpuno i zauvijek što pojam svetog duha zahtijeva. Tako da se dešava u običnim životima da bilo koji Božiji rob koji je pokajnik od nekih njegovih grijeha i koji je svjestan mnogih drugih, i koji se stalno nastoji odmaknuti od svojih grijeha radi dobra, takva osoba je potpomognuta ovim lukom anđela i odgovor na njegovu duboku želju da postane čist, jednom on biva očišćen uz pomoć ovog luka anđela, on ostaje čist.

On se nikada nevraća na te stvari. Ovaj proces se nastavlja do smrti i ukoliko nađemo dokaz ovoga događaja u životu osobe, čak iako ona nije dosegla konačni svoj put, smatra se svetim i njegov odnos sa svetim duhombit će uspostavljen od strane Boga.

Ovo je značenja svetoga duha koje mi razumijemo s obzirom ne samo na Kur'an nego i na Indžil (Evanđelje) i ranije knjige. Sada postoji druga stvar koju ste spomenuli u Vašem pitanju koja još nije pokrivena ovim odgovorom,ali direktno se odnosi na ovaj odgovor pa ću proširiti odgovor, a to je vezano za deset zapovijedi.

Sada, ako je Sveti Pavao bio u pravu po pitanju razumijevanja zakona u odnosu na tijelo onda ne bi trebalo biti nikakvih zapovijedi uopšte jer prema njegovom razumijevanju tijelo čini zakon. Prema Isusu,sinu Božijem, kako ga je on razumio da je bio, sticanje tijela za sebe i kažnjavanjem tijela, on sepraktično udaljio od zakona i od tada sve što trebate je sveti duh bez obzira na bilo koji zakon. Pa ako se on udaljio od bilo kojeg zakona i tijela zašto čuva da živim u ime deset zapovijedi. To dokazuje da njegovo razumijevanje zakona protiv kršćanstva nije bilo ispravno.

Ustvari ono što je Isus (Isa a.s.) naglašavao i ovdje se ja vraćam na pitanje svetoga duha da su raniji ljudi, narod Knjige Musa a.s. i previše naglašavali ljudska prava protiv duha. Zaglavili su se zakonima Starog Zavjeta bez da nastoje slijediti duh zakona. Tako da izvana veoma odani i čak ekstremni jevrejski fanatici i vođe koji su se pojavljivali kao živa slika Tore (Tevrata), a prema Isus (Isa a.s.) ukoliko biste zavirili u njihova srca našli biste ih prazna bez Božijeg duha.

Tako je on naglasio sveti duh , ustvari on je rekao da je sveti duh taj koji je veoma važan ali nikada to nije značilo udaljiti se sa zakonom u potpunosti pa to je razlog zašto nalazite deset zapovijedi koje su također bit jevrejskog učenja. Tako da nema suprotnosti u Isusu (Isa a.s.), nema suprotnosti u učenjima svetog duha i učenjima deset zapovijedi kakva god dasu – ona su jedna te ista stvar. Ali morate slijediti duh zakona, koji ne može preživjeti bez slova, bezljuske.

Jesam li odgovorio na Vaše pitanje ili postoji nešto što biste željeli da podrobnije objasnim?

Izvor: The Rewiew of Religions – maj/juni 1997. godine.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp