Jeta e sahabëve të betejës së Bedrit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Jeta e sahabëve të betejës së Bedrit

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 23.11.2018.

Hazret Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoi fuqimisht, në këtë hutbe përmendi 30 sahabët e radhës, që morën pjesë në betejën e Bedrit bashkë me Profetin Muhammed s.a.v.s. Ai gjithashtu tregoi ngjarje shumë interesante nga jeta e tyre. Sahabët që u përmendën janë:

1. Hazret Sinan bin Ebi Sinan r.a.
2. Hazret Mahxhe r.a.
3. Hazret Amir bin Mukhalid r.a.
4. Hazret Hatib bin Amr bin Abdi Kajs Abdi Shems r.a.
5. Hazret Ebu Huzejme bin Evs r.a.
6. Hazret Temim Meula Khurash r.a.
7. Hazret Mundhir bin Kedame r.a.
8. Hazret Harith bin Hatib r.a.
9. Hazret Tha’lebe bin Zejd r.a.
10. Hazret Ukbe bin Vehb r.a.
11. Hazret Habib bin Esved r.a.
12. Hazret Huthejme Ensari r.a.
13. Hazret Rafi bin Harith r.a.
14. Hazret Zuhajle bin Tha’lebe Ensari r.a.
15. Hazret Xhabir bin Abdilah (Abdullah) bin Rijab r.a.
16. Hazret Thabit bin Ekrem bin Tha’lebe r.a.
17. Hazret Selma bin Selame r.a.
18. Hazret Xheber bin Atik r.a.
19. Hazret Thabit bin Tha’lebe r.a.
20. Hazret Suhejl bin Vehb r.a.
21. Hazret Tufejl bin Harith r.a.
22. Hazret Ebu Sulejd Esire ibn Amr r.a.
23. Hazret Tha’lebe bin Hatib Ensari r.a.
24. Hazret Uthman bin Khulde Ensari r.a.
25. Hazret Amir bin Umejje r.a.
26. Hazret Amr bin Ebi Serh r.a.
27. Hazret Esma’ bin Husejn r.a.
28. Hazret Khulejfa bin Adij r.a.
29. Hazret Muadh bin Muiz r.a.
30. Hazret Sa’ad bin Zejd el-Esh’ari r.a.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp