Emrat e Allahut, atributet e Tij
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
allahu emrat e allahut zoti

Emrat e Allahut: Njëherë i Dërguari i Allahut s.a.v.s. i tha Hazret Ajshes r.a.:

“Unë di një emër të Allahut, të cilin duke e përmendur, nëse i lutesh, lutja do të të pranohet patjetër”.

Hazret Ajshja shumë e ngazëllyer e pyeti Profetin s.a.v.s.: “Ma trego, të lutem, atë emër”. I Dërguari i Allahut s.a.v.s. tha: “Mendoj se nuk është mirë ta zbuloj atë”. Hazret Ajshja ashtu qejfmbetur iu largua paksa dhe u ul, që Profeti t’ia tregonte. Por kur kaloi pak kohë dhe Profeti s.a.v.s. nuk ia tregoi atë atribut, ajo nuk qëndroi në vend. U çua dhe me një dashuri të veçantë erdhi tek i Dërguari i Allahut s.a.v.s., e puthi në ballë dhe iu lut: “O i Dërguari i Allahut! Ma trego patjetër atë atribut”. I Dërguari i Allahut s.a.v.s. iu përgjigj:

“O Ajshe! Nuk është mirë që me këtë atribut t’i kërkosh Zotit diçka që i përket kësaj bote, prandaj nuk dua ta tregoj”.

Atëherë Hazret Ajshja u mërzit paksa, u çua që aty, mori abdes, shtroi sexhaden dhe filloi t’i lutej me zë Zotit, në mënyrë që edhe i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ta dëgjonte:

O Allah! Në saje të të gjithë emrave dhe atributeve të Tua të pastra e të bukura, edhe të atyre atributeve që unë i di, edhe të atyre atributeve që nuk i di, të kërkoj të më falësh!

I Dërguari i Allahut s.a.v.s., që ishte i ulur aty pranë, po buzëqeshte. I tha:

Ajshe! Pa dyshim që ai emër përfshihet në emrat që ti i ke numëruar”.

[Sunen Ibni Maxheh, Kitab ‘Ed-dua’, Bab “Ismullahi el’A’dham”, hadithi nr. 3859]

Kështu që, emrat e Zotit kanë lidhje të ngushtë me pranimin e lutjes. Zoti i Madhërishëm thotë:

Allahu ka emra të bukur! Lutuni përmes tyre! (Kurani Famëlartë 7:181)

Hazret Ebu Hurejrah r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. tha:

“Allahu i Madhërishëm ka 99 emra. Ai që i mëson mirë ato, do të jetë në xhenet”.

[Xhamiu et-Tirmidhi, Kitab “Ed-da’vat”, hadithi nr. 3506; Sunen Ibni Maxheh, Kitab “Ed-dua”,Bab “Esmaullahi ‘azze ve xhel”, hadithi nr. 3860)

Emrat e Zotit janë:


Emrat e Allahut
Allahu
Përmbledhësi i të gjitha vetive të mira


Emrat e Allahut

Er-Rab
Zoti


Emrat e Allahut

Er-Rahman
I Gjithëmëshirshmi


Emrat e AllahutEr-Rahim
Mëshirëbërësi


Emrat e AllahutEl-Melik
Sunduesi


Emrat e AllahutEl-Kud-dus
I Shenjti


Emrat e AllahutEs-Selam
Paqja


Emrat e AllahutEl-Mu’min
Paqedhënësi


Emrat e AllahutEl-Muhejmin
Strehuesi


Emrat e AllahutEl-Aziz
Triumfuesi


Emrat e AllahutEl-Xheb-bar
Ndreqësi


Emrat e AllahutEl-Mutekeb-bir
Krenari


Emrat e AllahutEl-Khalik
Krijuesi


Emrat e AllahutEl-Bari’
Filluesi


Emrat e AllahutEl-Musav-vir
Formuesi


Emrat e AllahutEl-Ghaf-far
Gjithëfalësi


Emrat e AllahutEl-Kah-har
I Ashpëri


Emrat e AllahutEl-Veh-hab
Dhuruesi


Emrat e AllahutEr-Rezak
Furnizuesi


Emrat e AllahutEl-Fet-tah
Hapësi


Emrat e AllahutEl-Alim
I Gjithëdijshmi


Emrat e AllahutEl-Kabid
Shtrënguesi


Emrat e AllahutEl-Basit
Dhënësi


Emrat e AllahutEl-Khafid
Mposhtësi


Emrat e AllahutEr-Rafi’
Lartësuesi


Emrat e AllahutEl-Muiz
Nderuesi


Emrat e AllahutEl-Mudhil
Nënshtruesi


Emrat e AllahutEs-Semi’
Dëgjuesi


Emrat e AllahutEl-Basir
Vështruesi


Emrat e AllahutEl-Hakem
Gjykatësi


Emrat e AllahutEl-Adl
I Drejti


Emrat e AllahutEl-Latif
I Paformi


Emrat e AllahutEl-Khabir
I Gjithinformuari


Emrat e AllahutEl-Halim
Përdëllimtari


Emrat e AllahutEl-Adhim
I Madhërishmi


Emrat e AllahutEl-Ghafur
Falësi


Emrat e AllahutEsh-Shakur
Mirënjohësi


Emrat e AllahutEl-Alij
I Larti


Emrat e AllahutEl-Kebir
I Madhi


Emrat e AllahutEl-Hafidh
Ruajtësi


Emrat e AllahutEl-Mukit
Ushqyesi


Emrat e AllahutEl-Hasib
Llogarimarrësi


Emrat e AllahutEl-Xhelil
Madhështori


Emrat e AllahutEl-Kerim
Bujari


Emrat e AllahutEr-Rakib
Vëzhguesi


Emrat e AllahutEl-Muxhib
Pranuesi


Emrat e AllahutEl-Vasi’
Zgjeruesi


Emrat e AllahutEl-Hakim
I Urti


Emrat e AllahutEl-Vedud
I Dashuri


Emrat e AllahutEl-Mexhid
I Nderueshmi


Emrat e AllahutEl-Baith
Ngritësi


Emrat e AllahutEsh-Shehid
Dëshmuesi


Emrat e AllahutEl-Hak
I Vërteti


Emrat e AllahutEl-Vekil
Kujdestari


Emrat e AllahutEl-Kavij
I Fuqishmi


Emrat e AllahutEl-Metin
I Pathyeshmi


Emrat e AllahutEl-Velij
Miku


Emrat e AllahutEl-Hamid
I Lavdëruari


Emrat e AllahutEl-Muhsi
Numëruesi


Emrat e AllahutEl-Mubdi’
Nismëtari


Emrat e AllahutEl-Mu’id
Përsëritësi


Emrat e AllahutEl-Muhji
Jetëdhënësi


Emrat e AllahutEl-Mumit
Vdekjedhënësi


Emrat e AllahutEl-Haj
I Gjalli


Emrat e AllahutEl-Kaj-jum
I Qëndrueshmi


Emrat e AllahutEl-Vaxhid
Lënësi


Emrat e AllahutEl-Maxhid
I nderuari


Emrat e AllahutEl-Vahid
I Vetmi


Emrat e AllahutEs-Samed
I Pavaruri


Emrat e AllahutEl-Kadir
I Fuqishmi


Emrat e AllahutEl-Muktedir
Fuqiploti


Emrat e AllahutEl-Mukad-dim
Përparuesi


Emrat e AllahutEl-Muakh-khir
Tërheqësi


Emrat e AllahutEl-Ev-vel
I Pari


Emrat e AllahutEl-Akhir
I Fundit


Emrat e AllahutEdh-Dhahir
I Dukshmi


Emrat e AllahutEl-Batin
I Padukshmi


Emrat e AllahutEl-Vali
Pronari


Emrat e AllahutEl-Muteali
I Lartësuari


Emrat e AllahutEl-Berr
Mirëbërësi


Emrat e AllahutEt-Tev-vab
Pendimpranuesi


Emrat e AllahutEl-Muntekim
Ndëshkuesi


Emrat e AllahutEl-Afuv
Falja


Emrat e AllahutEr-Reuf
I Dhembshuri


Emrat e AllahutMalikul-mulk
Zotëruesi i sundimit


Emrat e AllahutDhul-Xhelal
Zotëruesi i madhështisë


Emrat e AllahutEl-Ikram
Zotëruesi i nderit


Emrat e AllahutEl-Muksit
I Drejtësidhënësi


Emrat e AllahutEl-Xhami’
Tubuesi


Emrat e AllahutEl-Ganij
I Pasuri


Emrat e AllahutEl-Mugni
Pasuridhënësi


Emrat e AllahutEl-Mani’
Privuesi


Emrat e AllahutEd-Darr
Dëmsjellësi


Emrat e AllahutEn-Nafi’
Dobiprurësi


Emrat e AllahutEn-Nur
Drita


Emrat e AllahutEl-Hadi
Udhërrëfyesi


Emrat e AllahutEl-Bedi’
Shpikësi


Emrat e AllahutEl-Baki
I Përhershmi


Emrat e AllahutEl-Varith
Trashëguesi


Emrat e AllahutEr-Reshid
Udhëzuesi


Emrat e AllahutEs-Sabur
I Durueshmi


Emrat e Allahut – Një interpretim shumë i bukur i atributeve të Zotit

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp