Kilka innych cech Islamu - Książka - Znaczących cech Islamu
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści
Islam religia doskonała

Kilka innych cech Islamu

Temat podstawowych cech islamu jest bardzo szeroki i udało mi się omówić tu zaledwie kilka wybranych aspektów. Czas pozwoli mi jedynie na bardzo przelotne omówienie pewnych innych aspektów, których nie chciałbym pominąć.

 1. Islam uważa Boga za Twórcę wszechświata i przedstawia Jego Jedność w terminologii prostej, zrozumiałej i przemawiającej zarówno, do prostego człowieka jak i intelektualisty. Islam nazywa Boga Istotną Doskonałą, źródłem wszelkich doskonałości i wolną od wszelkiej skazy. Jest to Bóg żywy, który objawia się wszędzie, kocha swoje stworzenia i słucha ich próśb. Żaden z Jego atrybutów nie został cofnięty; porozumiewa się z ludzkością jak i przedtem, i nie zamknął bezpośrednich dróg do siebie.
 2. Islam utrzymuje, że nie m a rozbieżności między słowem a czynem Boga. Uwalnia nas to od tradycyjnej rywalizacji między nauką a religią i nie wymaga od człowieka, aby wierzył w cokolwiek poza określonymi przez Niego prawami natury. On skłania nas do rozmyślań nad naturą i do użycia jej dla zbawiennych celów, bo wszystko stworzone zostało dla dobra ludzkości.
 3. Islam nie wysuwa nie uzasadnionych żądań ani też nie zmusza nas do wierzenia w to, czego nie rozumiemy. Nauki swoje opiera na rozumie i wyjaśnianiu, zaspakajając zarówno nasz intelekt, jak i głębię duszy.
 4. Islam nie jest oparty na mitach lub folklorze. Pozwala każdemu przeprowadzać własne doświadczenia i utrzymuje, że prawda jest zawsze sprawdzalna w takiej czy innej formie. 5. Objawiona Księga islamu jest jedyną w swoim rodzaju. To odróżnia islam od innych religii. Mimo zbiorowych wysiłków poprzez wieki, oponenci nie byli zdolni do przeciwstawienia czegokolwiek, co dorównywałoby choćby niewielkiej części tej niezwykłej Księgi. Wartość jej polega nie tylko na unikalnej doskonałości literackiej, ale i na prostocie i zrozumiałości jej nauki. Koran głosi, że jest najlepszą nauką, czego nie głosi żadna Objawiona Księga.
 5. Koran głosi, iż łączy najlepsze cechy poprzednich Pism i zawiera całość trwałej i zrozumiałej nauki. Koran mówi: ,,Oto trwałe nakazy ” oraz „Oto to, czego rzeczywiście nauczano w poprzednich Pismach, Pismach Abrahama i Mojżesza”.
 6. Charakterystyczną cechą islamu jest fakt, że jego Objawiona Księga pisana jest żywym językiem. Czy to nie dziwne, że języki wszystkich innych Objawionych Ksiąg, albo zanikły, albo już nie są w użytku? Widocznie żywa Księga musiała zostać napisana   żywym   i   wiecznie trwałym językiem.
 7. Następną cechą islamu jest to, że jego Prorok przeżył wszystkie możliwe ludzkie doświadczenia począwszy od ubogiego sierocego dzieciństwa, a kończąc jako rzeczywisty przywódca swego ludu. Życie Jego udokumentowane jest w drobnych szczegółach i wykazuje niezrównaną wiarę w Boga i ponoszone dla Niego stałe ofiary. Żył pełnym i aktywnym życiem obfitującym w różne zdarzenia i zostawił po sobie przykład doskonałego przewodnictwa we wszystkich sferach ludzkich poczynań. Życiem swoim stanowił żywą interpretację Koranu, a osobistym  przykładem oświecał   drogę ludzkości na wszystkie przyszłe czasy – rola, której nie wy­ pełnił żaden inny prorok.
 8. Jeszcze inną cechą islamu jest to, że wiele proroctw spełniło się w ciągu wieków i wzmocniło wiarę Jego wyznawców w istnienie Wszechwiedzącego i Żywego Boga. Proces ten trwa po dziś dzień, jak tego dowodzi choćby ostatnie odkrycie zachowanego ciała Faraona, który wypędził Mojżesza i jego lud z Egiptu. Inny świeży przykład proroctwa Koranu dotyczy środków zniszczenia, w których ogień będzie zamknięty w małych cząsteczkach; te zaś rozprzestrzeniałyby się, a następnie eksplodowały z siłą, która powali nawet góry.
 9. Następną cechę. islamu stanowi fakt, że kiedy mówi o przyszłości i o życiu po śmierci. to jednocześnie przepowiada przyszłe wypadki świata. Wypełnianie się tych proroctw przyczynia się do wzmocnienia wiary w życie pośmiertne.
 10. Islam tym rożni się od innych religii, że daje zrozumiałe przepisy postępowania w indywidualnym, kolektywnym i międzynarodowym działaniu. Te przepisy obejmują wszelkie   możliwe sytuacje, a także omawiają stosunki między   młodymi i starymi, pracodawcą i pracownikiem, członkami   rodziny, przyjaciółmi i partnerami, a nawet między przeciwnikami.   Przepisy te i zasady są rzeczywiście uniwersalne   i wytrzymały próbę czasu.
 11. Islam głosi absolutną równość Judzi niezależnie od kasty, wyznania koloru skóry. Jedyne kryterium poważania jakie akceptuje, to kryterium · sprawiedliwości, a nie urodzenia, bogactw, rasy czy barwy skóry. Koran mówi: ,, . . . . Najszacowniejszym między wami w   oczach Allaha jest ten, który się Go boi.” I następnie: ,,. . . kto czyni dobrze czy to mężczyzna czy kobieta i   wierzą, będą w raju i otrzymają tam wszystko bez miary”   (Koran 40:41)
 12. Islam podaje taką definicję dobra i zła, która odróżnia go od wszystkich innych religii. Nie uważa naturalnych ludzkich pragnień za złe; złymi nazywa tylko ich nieumiarkowane i niestosowne zaspakajanie. Islam uczy, że nasze naturalne   skłonności należy regulować i odpowiednio je kanalizować   tak, aby stawały się konstruktywne i pożyteczne   dla społeczeństwa.
 13. Islam nie tylko przyznał kobietom prawo do dziedziczeczenia, ale zrównał je w prawach z mężczyznami, jednak nie w taki sposób, który nie brałby pod uwagę ich specyficznej anatomii oraz właściwych dla nich obowiązków   rodzenia i pielęgnowania dzieci.

Religia pokoju

Na końcu podam wszystkim poszukującym pokoju szczęśliwą wieść, że tylko islam jest religią, która gwarantuje pokój we wszystkich sferach i na wszystkich poziomach: indywidualnym, społecznym, ekonomicznym, narodowym i ponadnarodowym. Sama nazwa, ISLAM” oznacza „POKÓJ” i ten, który zostaje muzułmaninem, nie tylko sam wchodzi do bezpiecznej przystani, ale także zapewnia to innym i unika wszelkich działań, które mogłyby doprowadzić do nierówności i do rozłamu. Święty Prorok powiedział, że muzułmaninem jest ten, którego słowo i czyn nie krzywdzą innych.

Doniosła wypowiedź Proroka wygłoszona na krótko przed Jego śmiercią po odbyciu ,,Pielgrzymki Pożegnalnej”, jest odwieczną kartą pokoju dla całej ludzkości. Islam głosi pokój nie tylko między ludźmi, ale i między człowiekiem a Jego Stwórcą, zatem nie tylko innym ludziom nie zagrażają słowa i czyny muzułmanina, ale on sam bezpieczny jest przed gniewem i naganą Boga. Pokój więc muzułmanina rozciąga się na ten świat i na przyszły. Gdyby świat przestrzegał nauk islamu, byłyby one zdolne ustrzec go od sporów i zniszczenia. Islam jest religią żywą i głosi, że jest zdolny utrzymać stosunki człowieka z Bogiem na tej samej płaszczyźnie co w minionej dalekiej przeszłości. Islam nie uważa objawienia i komunikowania się z Bogiem za należące do przeszłości.

Wierzy, że drogi duchowego szczęścia wydeptane przez Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i ponad wszystko Proroka Islamu są otwarte wciąż zapraszając wszystkich, którzy łakną bliższego kontaktu z Bogiem.


Czytaj