Ahmadiyya - prawdziwy Islam - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Podstrony

Ahmadiyya – prawdziwy Islam

Ahmadiyya w islamie

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya to dynamiczny, rozwijający się w szybkim tempie ruch odrodzenia islamu. Założony w 1889 roku rozprzestrzenił się do 200 krajów, należą do niego dziesiątki milionów ludzi. Obecna siedziba główna znajduje się w Wielkiej Brytanii.Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya to jedyna w islamie organizacja, która wierzy, że długo oczekiwany Mesjasz nadszedł w osobie Mirzy Ghulama Ahmada (pokój z nim) z Qadian (1835-1908).

Więcej:

Ahmadiyya to nie jest nowa religia

Prorok Muhammad (saw) przepowiedział,  że w Dniach Ostatnich muzułmanie dokonają  poważnego upadku swojej pozycji duchowej i materialnej. W tym krytycznym czasie, Allah powoła Mesjasza i Imama Mahdiego, który przyniesie wiadomość o odrodzeniu islamu i jego uniwersalnym zwycięstwie. Niektórzy ludzie mają wrażenie, że Mesjasz i Mahdi to są dwie różne osoby, ale niektóre Tradycje  wyraźnie wskazują, że te dwa tytuły odnoszą się do jednej osoby. Jako że nadchodzący Mesjasz był nazywany w Hadisach (zarejestrowane wypowiedzi Proroka (saw))  Jezusem, synem Marii lub Mesjaszem, synem Marii,  większość dzisiejszych muzułmanów wierzy, że Jezus lub Prorok Isa jest wciąż fizycznie żywy w niebie i że nie dosięgneła go śmierć. Wierzą, że on osobiście wróci żeby zreformować Ummę Proroka (saw) (społeczeństwo islamu).  Jest to całkowicie błędny pogląd. Jezus (as) był prorokiem i człowiekiem. Koran wyraźnie wskazuje, że umarł lecz nie na krzyżu. Nawet Prorok Muhammad (saw), największy spośród proroków, nie uciekł przed śmiercią.  Jak to możliwe by Jezus (as) był wciąż żywy? Tak więc, imię użyte w proroctwach Proroka (saw) jest metaforą i oznacza kogoś przypominającego Jezusa, następcę Proroka (saw) uznanego jako Mesjasza.

Mirza Ghulam Ahmada z Qadianu(as), w Indiach (1835-1908) był założycielem ruchu Ahmadiyya w islamie. Twierdził on, że był Mesjaszem rozdzielenia w islamie, tak jak Jezus był Mesjaszem podziału Mojżeszowego. Wyjaśnił, że wypełnił proroctwa powrotu Jezusa syna Marii, jako że posiadł, dane mu od samego Boga,  ducha i moc Jezusa (as) oraz jego charakter i osobowość. Również okoliczności historyczne zawierają bardzo bliskie podobieństwo do Jezusa lub Isy (as), Proroka Allaha. Ruch Ahmadiyya nie jest nazwą nowej religii. Jest to islam w swojej pierwotnej czystości. Nie jest zwykłym odłamem czy sektą w  islamie. Reprezentuje on renesans islamu w Dniach Ostatnich. Jest to najbardziej aktywna grupa islamu. Siedziba główna mieści się w Rabwah w Pakistanie. Posiada swoje misje w ponad 192 krajach na całym świecie.

Więcej:

Dlaczego Ahmadiyya

Ahmadiyyat jest to przepowiedziane przez Proroka Muhammada (as)  odrodzenie się islamu aby zjednoczyć ludzkość w Dniach Ostatnich.

W hadisie odnoszącym się do tego proroctwa Abu Hurairah relacjonuje:

 ,,Byliśmy akurat w  towarzystwie Proroka (saw), gdy została mu objawiona sura Jumu’ah. Gdy wyrecytował werset „powoła spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył” [62:4], jeden z obecnych zapytał: „Kim są oni, Posłańcu Allaha?” Prorok (saw) nie zwrócił uwagi. Tamten człowiek powtórzył pytanie jeszcze dwa albo trzy razy. A siedział z nami wówczas Pers Salman. Prorok (saw) położył na nim rękę i rzekł: „Gdyby wiara miała odejść do Plejad, człowiek spośród nich z pewnością by ją odnalazł”.  (Bukhari)

On jest Tym, który wśród ciemnego ludu Posłańca powołał spośród nich samych, który przedstawia im Jego Znaki i oczyszcza ich, i naucza ich Księgi i Mądrości, choć przedtem oni zdecydowanie błądzili. On też powoła spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył. On jest Potężny, Mądry. Sura AlJumu’ah (Koran 62:3-4)

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya to dynamiczny, rozwijający się w szybkim tempie ruch odrodzenia islamu. Założony w 1889 roku rozprzestrzenił się do 200 krajów, należą do niego dziesiątki milionów ludzi. Obecna siedziba główna znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya to jedyna w islamie organizacja, która wierzy, że długo oczekiwany Mesjasz nadszedł w osobie Mirzy Ghulama Ahmada (pokój z nim) (1835-1908) z Qadian. Ahmad (pokój z nim) uznaje siebie, w sensie metaforycznym za drugie nadejście Jezusa z Nazaretu (pokój z nim) oraz boskiego przewodnika, którego przyjście przepowiedział Prorok islamu, Muhammad (pokój z nim). Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya wierzy, że Ahmada (pokój z nim) , podobnie jak Jezusa (pokój z nim), zesłał Bóg, aby zakończyć religijne waśnie, potępić przelewanie krwi i odbudować pokój, moralność i sprawiedliwość. Nadejście Ahmada (pokój z nim) zapoczątkowało bezprecedensową epokę islamskiego odrodzenia. Żarliwie głosząc prawdziwe i zasadnicze nauki islamu, odrzucił wszelkie fanatyczne wierzenia i praktyki. Uznał także szlachetne nauki świętych oraz wielkich założycieli religii, między innymi Zaratustry (pokój z nim), Abrahama (pokój z nim), Mojżesza (pokój z nim), Jezusa (pokój z nim), Kryszny (pokój z nim), Buddy (pokój z nim), Konfucjusza (pokój z nim), Lao Tzu i Guru Nanaka. Objaśnił także jak te nauki zbiegają się w jednym  prawdziwym islamie.

Czytaj:

Obiecany Mesjasz i Mahdi (as)

Podobnie jak muzułmanie, wyznawcy wszystkich wielkich religii – żydzi, chrześcijanie,  hindusi, buddyści i inni z niecierpliwością wyczekiwali nadejścia Obiecanego Mesjasza, tak jak to przepowiedziano w ich Pismach Świętych. Sytuacja dojrzała do pojawienia się Wielkiego Reformatora jednoczącego ludzkość w jednej wierze.

Prorok Muhammad(saw) również przepowiedział, że w Dniach Ostatnich jego wyznawcy zboczą ze ścieżki prawości i  pogrążą się w największych głębiach upadku.  W tym właśnie czasie, Bóg w swojej nieskończonej litości spowoduje pojawienie się Obiecanego Mesjasza i Mahdiego aby uratować ludzkość i przywieźć ją na powrót do Jednego Boga i islamu.

Na długo oczekiwanego Obiecanego Reformatora Bóg wybrał Mirzę Ghulama Ahmada z małego miasteczka  Qadian w Indiach.  Bóg przekazał mu to  poprzez bezpośrendnie objawienie. Nakazał mu również założenie Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya (czyt.ahmadija). Obiecany Mesjasz (as) położył podwaliny pod obecny, ogólnoświatowy Ruch Ahmadiyya w islamie. Jako duchowy syn i uczeń  Proroka Muhammada ( saw), otrzymał od Boga zadanie ponownego odkrycia islamu w jego pierwotnej czystości .

Mirza Ahmad ogłosił :

Przysięgam na Boga, który jest Opiekunem mego życia, że On jest Tym  który mnie wysłał, nazwał mnie Prorokiem i nazwał mnie Obiecanym Mesjaszem. On poczynił liczne  ważkie  znaki, których jest około 300 000 dla poparcia mego twierdzenia.”(Dodatek do Haqiqa-tul-Wahi, Ruhani Khazain, tom  22, strona 503)

Jego misją miało być  doprowadzenie i połączenie ludzkości w jedną światową religię. Zwrócenie monoteizmu w  wierze, moralności i sprawiedliwości. Wielu ludzi modliło się za to  i oczekiwało wypełnienia tej misji.

Ta ,,wojna piórem”  o zjednoczenie ludzkości w jednej wierze, czczącej Jednego Boga może być przeprowadzona wyłącznie  na drodze pokoju. Jej bronią jest : rozum i  argumenty oparte na faktach i prawdach wiary. W imię religii nie miała zostać przelana nawet kropla krwi, Przebudowa całego porządku świata jest prowadzona na drodze logiki, przekonywania, cierpliwości i wytrwałości.

Czytaj:

Dżihad

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya to wiodąca islamska organizacja, która kategorycznie odrzuca wszelką formę terroryzmu. Już ponad sto lat temu Ahmed ogłosił, że na agresywny „dżihad mieczem” w islamie miejsca nie ma. W zamian za to nauczał swoich wyznawców cenić broniącego islamu bezkrwawego, intelektualnego „dżihadu piórem”. Z tą myślą napisał ponad osiemdziesiąt książek i dziesiątki tysięcy listów, wygłosił setki wykładów i wziął udział w licznych debatach publicznych. Jego racjonalna i wnikliwa obrona islamu podważyła konwencjonalną opinię o muzułmanach. Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya w ramach działań na rzecz odnowy islamu, mimo ostrego sprzeciwu części świata muzułmańskiego, kontynuuje szerzenie nauk Ahmeda (pokój z nim) nawołujących do modernizacji i powściągliwości. Jest to także jedyna islamska organizacja, które popiera rozdział religii od państwa. Ponad sto lat temu Ahmad (pokój z nim) nauczał swoich wyznawców obrony świętości zarówno religii jak i państwa poprzez doskonalenie prawości duszy i lojalność obywatelką. Ostrzegał przed irracjonalnymi interpretacjami Koranu oraz niewłaściwemu stosowaniu prawa islamskiego. Ciągle wygłaszał swe obawy o ochronę praw Bożych stworzeń. Dzisiaj nadal pozostaje zwolennikiem powszechnych praw człowieka, praw mniejszości i swobody wyznania. Społeczność Ahmadiyya popiera równouprawnienie i wykształcenie kobiet. Należą do niej najbardziej prawowici, najlepiej wykształceni i najbardziej oddani muzułmanie na świecie.

Czytaj

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya to czołowa organizacja islamska posiadająca jednego duchowego przywódcę. Ponad sto lat temu Ahmad (pokój z nim) przypominał swoim wyznawcom o Bożej obietnicy zabezpieczania przesłania islamu za pośrednictwem khilafat (duchowa instutcja  sukcesji proroctwa Muhammada (saw)). Wspólnota ta uważa, że jedynie  duchowe dziedzictwo instytuacji Khalifatu oraz prawdziwe wartości islamu może ochronić ludzkość.

Khilāfat Ahmadiyya

Następcy Obiecanego Mesjasz (as) znani są jako ,, ​Khilāfat Ahmadiyya’’.

1. Hazrat Al-Haaj Maulana Hakim Nooruddin (1841-1914) Khalifatul Masih I (1908-1914) Pierwszy Następca Obiecanego Mesjasza

2. Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad (1889-1965) Khalifatul Masih II (1914-1965) i Al Musleh Maud (Obiecany Reformator) Drugi Następca Obiecanego Mesjasza

3. Hazrat Mirza Nasir Ahmad (ra) (1909 – 1982 ) Khalifatul Masih III, ( 1965 -1982 ) Trzeci Następca Obiecanego Mesjasza (as)

4. Hazrat Mirza Tahir Ahmad (ra) (1928 – 2003 ) Khalifatul Masih IV, Czwarty Następca Obiecanego Mesjasza ( 1982 -2003 )

5. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) (1928 ) Khalifatul Masih V, Piąty obecnie Następca Obiecanego Mesjasza ( od 2003 )

Od śmierci Ahmada (pokój z nim) w 1908 roku, sukcesję duchową przejmowało, w drodze wyborów, po kolei pięciu duchowych przywódców). Piątym i obecnym jest mieszkający w Wielkiej Brytanii Mirza Masroor Ahmad. Pod duchowym przewodnictwem swoich Kalifów, Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya zbudowała już ponad 15 tys. meczetów, ponad 500 szkół i 30 szpitali. Przetłumaczyła Koran na 60 języków. Upowszechnia prawdziwe nauki islamu oraz przesłanie pokoju i tolerancji za pośrednictwem działającej dwadzieścia cztery godziny na dobę telewizji satelitarnej MTA, internetu (alislam.org) i pism drukowanych (Islam International Publications). Stanęła na czele niezależnej organizacji charytatywnej Humanity First, która niesie pomoc ofiarom katastrof i potrzebującym, nie zależnie od wyznania, na całym świecie.