U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Potreba za većom pažnjom prema zikru u našem džematu

Takva je važnost zikra. Pa ipak, u nekom pogledu, mnogi članovinašeg Džemata ne posvećuju tome dužnu pažnju. Svemogući Bog je za mene odredio da budem prirodno naklonjen dubokom razmišljanju. Ja sam duboko razmišljao nad ovim predmetom od svoje mladosti i jednako sam zabrinut sada kao što sam bio onda. Bilo kakav nemar u spominjanju Allaha koji postoji u našem Džematu mora biti otklonjen.

Obećani Mesija a.s. jako je isticao dovu. Božijom milošću, naš Džemat vodi uveliko računa o ovoj obavezi. Obećani Mesija a.s. također je naglasio važnost spominjanja Allaha, ali Džemat nato još nije obratio dužnu pažnju.

Nemar u spominjanju Allaha djelimično je posljedica utjecaja zapadnog obrazovanja. Mnogi ljudi misle da nema smisla u tome da sjedite sami i govorite – لا إله إلا الله محمد رسول الله – La ilahe Ilellah (Nema drugog boga osim Allaha) ili recitovanju Božijih atributa kao što su: Kuddus (Sveti), Aliim (Sveznajući), Khabir (sveupoznat), Qadir(Svemogući) ili Khalik (Stvaralac). Ove ideje su utjecale na mnoge naše članove, koji su bili prepušteni zapadnom obrazovanju.

Zemljoradnici čine drugu veliku grupu u našem Džematu. U prošlosti oni nisu bili dobro obaviješteni o konceptu zikra i njegove koristi. Prema tome, oni također nemaju navike zikra. Ukoliko zajednica zemljoradnika ne bude kako treba obaviještena i prikladno upućena, ne može se očekivati da pridaju dovoljno pažnje spominjanju Allaha.

Namaz (obavljanje pet propisanih namaza u toku dana) također je spominjanje Allaha. Allahovom milošću naš Džemat je vrlo redovit u obavljanju namaza. Međutim, važni su način ispominjanja Allaha osim namaza. Iako oni nisu potpuno odsutni u Džematu, tome se ne daje odgovarajuća pažnja.

Neki članovi uopće nemaju naviku spominjanja Allaha udodatku namazu. Ako je neko izuzetno lijep, ali ima izobličene oči, uši ili nos, hoće li biti nazvan lijepim? Uopće ne. Svako će reći da je ružan. Drugim riječima, član Džemata koji ne koristineke načine spominjanja Allaha je kao osoba koja nosi vrlo skup mantil, košulju, jaknu i pantalone, ali nema cipela ili kape na glavi. Uprkos postojanju njegove dobro napravljene odjeće, to što mu nedostaju cipele i odjeća na glavi čine njegovu pojavu nepotpunom. Nemati naviku spominjanja Allaha je nedostatak, a ljudi s dobrim ukusom ne vole nikakav lični nedostatak.

Ja ću pokazati načine spominjanja Allaha koje su Allah i NjegovPoslanik propisali u dodatku namazu. Bez obzira da li će osoba u potpunosti shvatiti filozofiju ovih naredbi ili ne, neophodno je da ih slijedimo da bismo stekli duhovnu odličnost.

Neki članovi našeg Džemata zamišljaju da su obavljanjem obaveznog ibadeta obavili svoju dužnost i da nema potrebe za navafil, dobrovoljnim namazima. Ovo je pogrešno shvatanje. Časni Poslanik s.a.v.s. kaže da mu je Svemogući Bog rekao:

‘Obavljanjem navafila Moji robovi budu tako blizu Mene da Ja postajem njihove uši kojima čuju, oči kojima gledaju, ruke kojima drže i stope kojima hodaju.’ (Buhari, Kitabur Rikak)

Ovaj hadis otkriva vrijednost koju je Allah dao navafilu i visoki položaj osobe koja ih obavlja. Allah ga uzdiže tako visoko daon počinje upijati Njegove atribute. Prema tome, navafil nije obična stvar i neposvećivanje pažnje njihovom obavljanju je povod za veliku brigu.

Čovjek je sklon nemaru i lijenosti. On želi da ide linijom manjeg otpora. Svemogući Bog, Koji zna slabosti Svojih stvorenja, odredio je neke postupke ibadeta obaveznim, a druge dobrovoljnim. Obavezni ibadet postavlja prihvatljivi standard. Ko god ga u potpunosti ispunjava, na njemu neće biti krivnje. Jedan drugi hadis kaže:

Preneseno je da je neka osoba došla Časnom Poslaniku s.a.v.s. i pitala o islamu. On je odgovorio: ‘Pet namaza u toku dana i noći.’ On je pitao: ‘’Da li ima još pored ovoga?’ Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ne, osim ako sam ne želiš.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je nastavio: ‘Post u toku mjeseca ramazana.’ Čovjek je ponovo pitao: ‘Da li još pored ovoga?’ Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Ne, osim ako sam ne želiš (dobrovoljno).’ Onda mu je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao o zekatu. On je ponovio isto pitanje i primio sličan odgovor. Čovjek je otišao govoreći: ‘Ja obećavam u ime Allaha da neću ništa dodati ovome, niti ću propustiti bilo koje od njih.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ako on govori istinu, postigao je uspjeh.’ (Buhari, Kitabul Iman)

Ukratko, obavezni ibadet, obavljen savršeno, osigurava uspjeh. No, pažljivi i mudri ne ograničavaju sebe na obavezan ibadet. Oni ulaze u polje navafila da nadoknade moguće propuste uobavljanju obaveznog ibadeta. Naprimjer, propisano je pet dnevnih namaza. Međutim, možda se pojave pogreška ili propustu toku nekih od njih i tako će biti beskorisni. Na Sudnjem danu će biti obavezan dug za sve takve propuste u namazima. Navafil će nadoknaditi takve propuste.

Preneseno je da je Časni Poslanik s.a.v.s. jedanput vidio jedno god svojih ashaba kako klanja namaz. Tražio je od njega da ponovi svoj namaz, što je ovaj uradio. No, Časni Poslanik s.a.v.s. je od njega tražio da to ponovi po drugi put i onda po treći put. Ashab je molio: ‘O Allahov Poslaniče, ja ne znam kako da klanjam bolje; molim te, nauči me.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Žurio si s namazom i zato on nije vrijedan primanja kod Allaha. Klanjaj polahko i to će biti primljeno.’

Dopustite mi da slikovito prikažem ovaj predmet. Pretpostavimo da student ima ispit u kojem mu treba pedeset poena da bi prošao. Ako on odgovori na pitanja vrijedna samo pedeset poena, ne može biti siguran u svoj uspjeh. Moguće je da propadne zato što je jedno od pitanja možda odgovorio pogrešno. Ili zamislite putnika koji kreće na dug put. On može da procijeni koliko mu je novca potrebno, no, u toku putovanja se možda suoči sa hitnim slučajem koji zahtijeva dodatne troškove. Navafili su kao dodatni fondovi za hitne slučajeve. Oni su važni i treba im posvetiti posebnu pažnju.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp