Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutja midis dy sexhdeve

lutje e Profetit
Hazret Profeti Muhammed (s.a.)

Hazret Profeti Muhammed (s.a.)

Robi dhe i Dërguari i Allahut

Vula e Profetëve, krenaria e njerëzimit, mëshirë për botët, modeli më i përkryer, ndërmjetës mes Zotit dhe robërve, ai që i ka zbritur Libri i fundit të Allahut, Kurani Famëlartë, paqja dhe mëshira e Allahut gjithmonë qofshin mbi të.

Më shumë rreth autorit

Hazret Abdullah Ibni Abasi r.a. rrëfen se i Dërguari i Allahut s.a.s. bënte këtë lutje midis dy sexhdeve:

lutje midis sexhdeve

O Allah! Më fal, më mëshiro, më udhëzo, më dhuro shëndet, më përmirëso, më ushqe dhe më lartëso![1]


[1]. Ibni Maxha, Ikamatus-salat, bab ma jekulu bejnas-sexhdatejn; Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 262, 271.

Send this to a friend