Prorok Adam (as) - Kim był Iblis? - Islam i Prorocy Boga - Pierwszy Prorok
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Prorok Adam

Prorok Adam (as)

Adam ( niech pokój będzie z nim) żył około 6 000 lat temu.

Obiecany Mesjasz(ra) twierdził, że ilość lat, jakie upłynęło od urodzin Adama(as) do śmierci Proroka Mohammeda(saw) wynosi dokładnie 4 598 lat. W Tadhikrah na stronie 230 pisze:

,,Bóg Wszechmogący ujawnił mi poprzez pewną wizję, że na podstawie wartości liter zgromadzonych[przyp. tłumacz. Chodzi o naukę numerologii] w Surze Asr(Rozdział 103) czas od urodzin Adama(as) do końca proroctwa Świętego Proroka [przyp. tłumacz. to jest do śmierci Proroka Mohammeda(saw)], wszystkie dodane razem, wynoszą 4739 lat księżycowych. Licząc w systemie słonecznym okres od Adama(as)  do Proroka Mohammeda(saw) wynosi 4598, jak wyjawił mi Bóg Wszechmogący.’’

Najbardziej prawdopodobne, że urodził się w dzisiejszym Iraku. Wierzy się powszechnie, że jest pierwszym człowiekiem stworzonym przez Boga na ziemi. Ten pogląd jest jednakże fałszywy. Świat przeszedł przez różne cykle stworzenia i cywilizacji, a Adam(as) jest tylko przodkiem obecnej rasy ludzkiej, jest tylko pierwszym ogniwem w obecnym cyklu, a nie naprawdę pierwszym człowiekiem powołanym do życia przez Boga. Narody powstawały i upadały, cywilizacje pojawiały się i ginęły, a wiele innych cykli ludzkich cywilizacji mogły pojawić się i zniknąć.

Muhyud-Din Ibn Arabi, wielki mistyk muzułmański mówi, że pewnego razu zobaczył siebie w śnie odbywającego okrążenie Ka’by. W śnie pojawił się przed nim człowiek, który twierdził, że jest jednym z jego przodków. Ibn Arabi zapytał:

,,Jak długi czas upłynął od czasu twojej śmierci?’’. Człowiek odpowiedział:,, Więcej niż 40 000 lat’’.,, Ale to jest okres dłuższy niż ten, który dzieli nas od Adama(as)’’, powiedział zaskoczony Ibn Arabi. Człowiek ten odpowiedział: ,,O którym Adamie(as) mówisz? O Adamie, który jest najbliżej do ciebie czy o jakimś innym Adamie?’’. Wtedy przypomniałem sobie, mówi Ibn Arabi, pewną wypowiedź Świętego Proroka(saw) w tym sensie, że Bóg powołał do życia nie mniej niż sto tysięcy Adamów(as), powiedziałem do siebie,, Może ten człowiek, który twierdzi, że jest moim przodkiem był jednym z poprzednich Adamów(as)’’.( Futuhat ii, p.607)

Nieznaczy to jednakże, że rasa, która żyła przed Adamem(as), była całkowicie zmieciona przed jego urodzeniem się. Najprawdopodobniej, pozostały jakieś małe, zdegenerowane resztki starej rasy a Adam(as) był jednym z nich. Potem Bóg wybrał Adama(as)na przodka(prekursora) nowej rasy oraz prekursora nowej cywilizacji. Stworzony, z nich, reprezentował świt nowej ery życia.

Allach, Znawca niewidzialnego powiedział:

Kiedy Pan twój powiedział aniołom:,, Zamierzam ustanowić namiestnika na ziemi’’, oni odrzekli:,, Czy umieścisz na niej kogoś, kto będzie siał zamęt i przelewał krew, my zaś będziemy głosić chwałę Twoją i wynosić pod niebiosa Twą świętość’’ Odrzekł Pan:,, Ja wiem to, czego wy nie wiecie’’.(2:31)

W tym wersecie Bóg użył słowa khalifah określający Adama(as). W języku arabskim khalifah oznacza następcę. Dlatego też, jest wyraźnym, że człowiek istniał oraz żył na świecie przed Adamem(as), który go zastąpił. Nie możemy powiedzieć czy rdzenni mieszkańcy Ameryki, Australii, etc., są potomkami tego ostatniego Adama(as) czy jakiegoś innego Adama(as), który odszedł przed nim.

W skrócie, Koran mówi o tym Adamie(as), który został mianowany  Khalifah oraz pierwszym Prorokiem Boga[ w tym regionie świata] oraz który został wyniesiony dla przewodnictwa ludzkości. Bóg nauczył go wiedzy i uczynił go przywódcą ludzi. Został mianowany prorokiem w ogrodach Edenu, który leży niedaleko Babilonu w Iraku. Była to bardzo urodzajna ziemia, obfitująca w roślinność i odnosiła się do Dżannah, to znaczy ogród. Aniołom i pozostałym istotom zostało nakazane przez Boga podporządkowanie się Adamowi(as). Podporządkowali się wszyscy z wyjątkiem Iblisa.

Kim był Iblis?

Wyjaśnienie, kim był Iblis wydaje się nieuniknione jako że dużo kontrowersji jest rozpowszechnione na temat tej jednostki.

,,Iblis’’ jest bytem, który zawiera mało dobrego i dużo złego, a który z powodu utracenia nadziei na Miłosierdzie Boga z powodu swego nieposłuszeństwa, został pozostawiony zmieszany i skonfundowany. Iblis jest często uważany za Szatana, ale w niektórych przypadkach również rozróżniany od niego. Należy zrozumieć, że Iblis nie był jednym z aniołów ponieważ został opisany w 2:35 jako nieposłuszny Bogu, a aniołowie, zostało nam powiedziane, zawsze są podległe i posłuszne(66:7). Bóg rozgniewał się na Iblisa, ponieważ również jemu nakazano służenie Adamowi(as), ale on nie był posłuszny(7:13).

Co więcej, nawet jeśli nie było osobnego przykazania danego Iblisowi, to dla aniołów może być rozszerzone na wszystkie istoty, ponieważ aniołowie są opiekunami różnych części wszechświata. Przykazanie im nadane automatycznie rozszerza się na wszystkie istnienia. Iblis jest przydawkowym(określającym) imieniem nadanym złemu duchowi sprzeciwiającemu się aniołom. Został tak nazwany, ponieważ posiadł umiejętności bycia pozbawionym dobra, bycia zostawionym w pewien sposób zdezorientowanym/oszołomionym i utracił nadzieję na miłosierdzie Boga. Ten Iblis od Adama(as) nie był tym Szatanem, o którym mówi się w wersecie 37 Sury Baqarah.

Jest to widoczne z powodu faktu wspominania przez Koran tych dwóch imion obok siebie, kiedykolwiek opowieść o Adamie(as) jest przekazywana, ale wszędzie jest zaobserwowana ostrożne rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma. Kiedykolwiek mówi się o tej istocie, która nie lubi aniołów, odmówiła służenia Adamowi(as), nieodmiennie wspomina to imię Iblis, a kiedykolwiek mówi o istocie, która omamiła Adama(as) i stała się środkiem wyrzucenia jego osoby z ,,ogrodu’’ jest wspomniane imię Szatana. Te rozróżnienia, które są najbardziej szczególne, i które zostały potwierdzone znajdują się przynajmniej w dziesięciu miejscach w całym Koranie( 2:35,37; 7:12,21;   15:32; 17:62;  18:51; 20:117, 121;  38:75) jasno pokazują , że Iblis jest różny od Szatana, który omamił Adama(as) i który był jednym z jego własnego ludu. Gdzie indziej Koran  mówi, że Iblis należał do ukrytych stworzeń Boga,  w przeciwieństwie do aniołów, miał możliwości podporządkowania lub niepodporządkowania się Bogu(7:12, 13)(Komentarz w Koranie do 2:36).

Prawo przedstawione poprzez Adama(as)

Pod przewodnictwem Boga, Adam(as) zbudował Dom Boga w Arabii. On i jego naśladowcy zwrócili się do niego w czci. Ten dom zjednoczył ich i utrzymywał ich skupionych. Jest to ten sam dom, który jest obecnie nazywany Kabah w Mekce w Arabii Saudyjskiej.

Podstawowe zasady życia w społeczeństwie zostały przekazane ludziom poprzez Adama(as). Podstawowe prawa dane wszystkim ludziom poprzez Adama(as) są wspomniane w Świętym Koranie:

,,Nakazano już, abyś w nim nie był głodny ani nie chodził nagi’’ ,,Oraz abyś nie był w nim spragniony ani wystawiony na działanie słońca.’’(20:119,120)

Innymi słowy, zaopatrzenie w żywność, ubranie, schronienie oraz wodę dla ludności zostało ustalone jako obowiązek władz.  Tak więc poprzez Adama(as) został ustanowiony pewien porządek społeczny oraz pomyślność jego ludzi jak i następnego pokolenia. Adam(as), jak zostało to już stwierdzone, został mianowany prorokiem w Ogrodzie Edenu obok Babilonu w Asyrii lub dzisiejszym Iraku. Zostało mu dozwolone używanie wszystkiego co go zadowoli, ale zabroniono mu zbliżania się do ,,drzewa’’, do szczególnego drzewa – pewnej rodziny.

Wydaje się ,że Adam(as), który miał wielkie pragnienie dobra dla wszystkich ludzi, zbliżył się również do zakazanej rodziny. Byli oni aroganckimi ludźmi, którzy wdali się w kłótnię z Adamem(as) i jego naśladowcami. Skończyło się to w końcu walką i lud Adama(as)  musiał wyemigrować z Iraku do innego sąsiedniego kraju.

To uchybienie, chwilowe zapomnienie Adama(as) zostało wysoce wyolbrzymione przez chrześcijańskich pisarzy i odczytane jako niewybaczalny grzech. Właściwie, grzech, który każda istota ludzka dziedziczy. Biblia będąca książką posiadającą wtrącone teksty zawiera pomieszane stwierdzenia na temat zakazanego drzewa. W Księga Rodzaju 2:17 mamy:

Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.

Przeciwnie do tego mamy w Księga Rodzaju 3:4-5:

Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

To twierdzenie na temat węża jako sprzeciwiającego się Bogu wydaje się być prawdą. Mamy w Księga Rodzaju 3:6

A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

To stwierdzenie w Biblii czyni przejrzyście jasnym, że Ewa nie Adam(as) popełniła pierwszy grzech. Dlatego też, jeśli ten grzech ma być dziedziczony, więc również ci, którzy urodzili się z kobiety włącznie z Jezusem(as) muszą go najpierw dziedziczyć. Ale istnieje wiele innych wersetów w Biblii udowadniających, że istniał taki człowiek jak Malik Sidak Saliim, który został urodzony bez grzechu.

W kwestii grzechu Adama(as) Święty Koran jest bardzo wyraźny i niedwuznaczny. Mówi:

I zaprawdę, zawarliśmy przymierze z Adamem wcześniej, on jednak zapomniał, a nie znaleźliśmy u niego żadnego postanowienia nieposłuszeństwa wobec Nas.(20:116)

Ten werset wykazuje, że potknięcie Adama(as) było tylko błędem osądu. Było nieumyślne i niezamierzone i wcale nie celowe czy rozmyślne. Błądzić jest ludzkie. Osoba staje się grzeszna jeśli popełni to dobrowolnie i umyślnie. Dlatego teoria grzechu pierworodnego i jego dziedziczenia jest zamkiem zbudowanym nad przepaścią.

Potknięcie Adama(as) i Ewy bez wątpienia było nieumyślne i przypadkowe i na pewno nie grzechem. Jednakże odkryli oni, że działając na podstawie rad Szatana czy węża utkwili w kłopotach z pewną złą rodziną i w rezultacie musieli wyemigrować z tego miejsca. Żałowali, jednakże, i zwrócili się do Boga, który obdarował Adama(as) Jego chwałą. Bóg zwrócił się do niego również z miłosierdziem i prowadził go(20:13).

Adam (as) przekazał swoje przesłanie do ludu i odniósł sukces w swoim zadaniu. Zostało założone przez niego na tej ziemi  postępowe społeczeństwo rządzone Boskimi zasadami.