Prorok Noe (as) - Prorocy z Koranu i Biblii - Wyjątkową Modlitwę
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Prorok Noe

Prorok Noe (as)

Noe(as) był mieszkańcem Iraku(Księga Rodzaju 11:9). Bardzo mało jest wiadome na temat jego dzieciństwa i młodości. Biblia mówi, że Noe znalazł chwałę w oczach Pana. Był on uczciwym człowiekiem i doskonałym w swoim pokoleniu i Noe chodził z Bogiem (Księga Rodzaju 6:9). Pojawił się około dziewięć wieków po Adamie(as). Lud jego czasu stał się materialistyczny i uwikłany w zło moralne i społeczne. Zapomnieli o prawdziwym Stwórcy i zwrócili się do czczenia idoli. Mieli wielu bożków główni to: Ładd, Suwa, Jaghuth, Jauq, i Nasr.

Noe(as) odwiedza Dom Boga

Noe(as) odwiedził zbudowany przez Adama(as) Dom Boga. Według Al-Arzaki, Noe(as) dokonał głównych napraw Domu Boga po Potopie(Akhbar Mecca) i odprawił Pielgrzymkę(Al-Badaya 1:119). Czczenia jednego Boga odrodziło się na tym obszarze po długim czasie, a przykład Noego(as) naprawdę tchnął świeżą  miłość do Boga w jego ludzi.

Noe(as) przekazuje Przesłanie Boga

Bóg mianował Noego(as) do kierowania ludem. Koran mówi(7:60-64):

Posłaliśmy Noego do jego ludu, a on powiedział:,, O ludu mój, czcij Allacha. Nie masz innego boga poza nim. Doprawdy, za was lękam się kary wielkiego dnia’’.

Przywódcy jego ludu powiedzieli:,, Zaiste, widzimy, żeś wyraźnie w błędzie’’.

On rzekł:,, O ludu mój. Nie ma we mnie błędu, jam jest wszak Posłaniec od Pana światów.

Ja przekazuję wam posłannictwa od Pana i służę wam szczerą radą oraz wiem od Allacha to, czego wy nie wiecie.

Czy dziwicie się, że napomnienie przyszło od waszego Pana poprzez człowieka spośród was samych, aby mógł on was ostrzec, a wy byście mogli stać się sprawiedliwymi i by mogła wam zostać okazana łaska?’’

Pomimo tej twardej opozycji wodzów, Noe(as) kontynuował swoje nauczanie. Jedynie garstka słabych, biednych i młodych uwierzyła w niego. Nauczał swój lud dzień i noc, i przemawiał do nich publicznie i prywatnie.  Przypominał im o wielkich względach i szczodrości jakie Bóg zesłał na nich jak również ostrzegał ich o złych konsekwencjach odrzucenia Boskiego przesłania. Lecz wszystkie te nauki i ostrzeżenia, jego współczucie i troska, były przyjmowane wyśmiewaniem się, opozycją i znieważaniem.  Zamiast podążać za nim, którego serce było pełne miłości dla nich, wybrali podążanie fałszywymi liderami.

Wódz jego ludu powiedział mu:

Wodzowie jego ludu, którzy nie uwierzyli, powiedzieli: ,, Widzimy, że jesteś człowiekiem śmiertelnym jak my sami i widzimy, że nie poszedł za tobą nikt poza tymi, którzy- na podstawie zewnętrznego wyglądu są najubożsi z nas. Nie widzimy, abyś miał jakąkolwiek przewagę nad nami; nie uważamy, że jesteście kłamcami’’.(11:28)

Noe(as) próbował przekonać ich i wygrać dla Boga. Poradził im poszukiwania przebaczenia u Pana jako że On jest wielkim Wybaczającym grzechy. Wyliczając dobrodziejstwa wiary w Jednego Boga poinformował ich, że Bóg ześle im w obfitości deszcz oraz podaruje im wzrost w bogactwie i dzieciach. Spowoduje również wzrost ogrodów i rzek aby płynęły dla nich.  Następnie przyciągnął ich uwagę do stworzenia siedmiu niebios w doskonałej harmonii i umieszczenie księżyca na nim jako światła, a słońca jako lampy. W końcu przyciągnął ich uwagę do ich własnego wzrostu na ziemi i ich do niej powrotu, a potem ich zmartwychwstania. Lecz wszystkie jego rady padły na niesłyszące uszy. Ich wodzowie namówili ich do kontynuowania czczenia idoli mówiąc, że Noe(as) był tylko człowiekiem jak oni, który tylko poszukuje władzy nad nimi. Tak więc kiedy napomnienia i nauczenia Noego(as) poprzez jego życie Proroka udowodniło, że jego głos trafia w ciemno, Bóg objawił mu:

I zostało Noemu objawione:,, Nikt z twego ludu nie uwierzy poza tymi, którzy już uwierzyli. Dlatego nie smuć się tym co czynili’’.( 11: 37).

Noe(as) oferuje Wyjątkową Modlitwę

Po powiadomieniu przez Boga, że żaden z jego ludzi nie uwierzy w niego więcej, Noe(as) ofiarował następującą modlitwę do Boga (71:27-29):

I rzekł Noe:,, Panie mój, nie pozostaw na ziemi nawet jednego niewierzącego,

Albowiem jeśli ich pozostawisz, będą tylko sprowadzać Twoje sługi z właściwej drogi i będą rodzić wyłącznie grzeszników i niewiernych.

Panie mój! Przebacz mi i moim rodzicom, i temu, który wchodzi do mego domu jako wierzący, i wierzącym mężczyznom, i wierzącym niewiastom. I nie powiększaj niewiernym niczego prócz upadku’’.

Noe(as) buduje Arkę

Bóg nakazał  Noemu(as) zbudować Arkę. Święty Koran mówi:

,,Zbuduj Arkę na Naszych oczach i wedle Naszego przykazania. A nie zwracaj się do mnie w sprawie grzeszników. Oni z pewnością zostaną zatopieni’’.(11:38)

Natychmiast postąpił zgodnie z instrukcjami Boga i przygotował Arkę. Przywódcy jego ludu wyśmiewali ten ruch i określili to jako akt szaleństwa. Noe(as) modlił się do Boga mówiąc:

Zatem modlił się on do swego Pana: ,,Jestem pokonany, więc Ty przybądź mi z pomocą!’’(54:11)

Budowa Arki, pod objawieniem Boga, trwała dłuższy czas. Była wykonana z desek i gwoździ:

I umieściliśmy go na tym, co zrobione było z desek i gwoździ.’’(54:14).

Przez cały okres budowy był wyśmiewany przez Przywódców swego ludu:

I zaczął budować Arkę, a za każdym razem, gdy przechodzili obok wodzowie jego ludu, szydzili zeń. On mawiał: ,, Skoro wy teraz szydzicie z nas, nadejdzie taki czas, kiedy  to my będziemy się z was wyśmiewać, tak jak wy wyśmiewacie się z nas obecnie.’’(11:39)

Potop

Bóg usłyszał modlitwy Noego(as) i wkrótce  w wyznaczonym czasie, Bóg otworzył bramy nieba i deszcz padał w wielkiej obfitości. A ziemia pękła i wylały się strumienie wody i obie wody spotkały się zgodnie z dekretem Boga(54:12-13). Bóg dalej kierował Noem(as):

Weź do Arki dwoje z każdego gatunku, samca i samicę, i swoją rodzinę, z wyjątkiem tych, przeciwko którym wypowiedziane już zostało słowo, jak i tych, którzy wierzą’’. A uwierzyło weń jedynie niewielu. (11:41)

I znowu:

I powiedział on: ,,Wejdźcie do Arki. W imię Allacha niechaj będzie jej droga i jej lądowanie. Mój Pan jest niechybnie Najbardziej Przebaczając, Litościwy’’.(11:42)

Dlatego w tej części świata pojawił się wielki potop. Potęga przywódców i ich arogancja została udaremniona przez Boga. Potop pochłonął wszystkich przeciwników Noego(as) włącznie z jego niewierzącym synem, podczas gdy Noe(as) oraz jego wyznawcy zostali wybawieni. Ich arka zakotwiczyła na górze Al-Dżudi. Dżudi jest wysokim masywem górskim w dystrykcie Bohtan, około 40 kilometrów na północny wschód od Dżazirah ibn Omar( współczesne Cizie, u źródeł Tygrysu obok syryjsko-tureckiej granicy) na 37 stopniu wschodniej długości geograficznej i 30 stopniu północnej szerokości geograficznej. Zawdzięcza swoją sławę tradycji mezopotamskiej, która identyfikuje ją, a nie górę Ararat, jako górę na której osiadła Arka Noego(as). Starsze objaśnienia(interpretacje) tekstów(filozoficznych) identyfikują górę, która teraz nazywana jest Dżudi lub według autorytetów chrześcijańskich góry Gordyene, jako apobaterion( z greckiego: miejsce schodzenia) Noego(as) (Encyklop. Islamu, vol. I, str.1059). Tradycja Babilońska również umieszcza górę Al- Judi w Armenii( Enc. Żydowska pod ,,Ararat’’). Biblia przyjmuje, że Babilon był miejscem gdzie żyli potomkowie  Noego(as)( Genezis 11:9). Święty Koran mówi:

(…)I wody zaczęło ubywać i sprawa została rozstrzygnięta. Arka zaś spoczęła na Al-Judi(…)(11:45)

Historię potopu w kilku wariantach można znaleźć prawie we wszystkich krajach. Przyczyną tego jest to, ze kiedy potomkowie Noego(as) oraz ci z jego towarzyszy, którzy byli założycielami ludzkiej cywilizacji rozproszyli się po innych ziemiach ( jako że posiadali większą potęgę niż ludzie już tam żyjący) albo wyeliminowali rdzennych mieszkańców albo ich wchłonęli. W ten sposób musieli przedstawić dla wszystkich krajów, które podbili ich własne tradycje i zwyczaje. Później ta tradycja na temat potopu musiała przejść do innych krajów. Wraz z upływem czasu, jednakże imigranci przerwali jakikolwiek kontakt z ich rodzimym domem, a katastrofa  zaczęła być uważana jako lokalne wydarzenie, z takim rezultatem, że lokalne imiona osób i miejsc zostały umieszczone zamiast imion oryginalnych. Tak więc potop nie był ogólnoświatowym wydarzeniem. Nie należy również  tradycje innych krajów traktować tak, jakby mówiły o oddzielnych powodziach.

Prawo przedstawione poprzez Noego(as)

Noe(as) był Prorokiem przynoszącym Prawo( Szariat). Prawo to zostało mu objawione, ponieważ w jego czasach ludzki umysł osiągnął taki poziom rozwoju, że był w stanie  zrozumieć i mieścić w sobie Boże Atrybuty.

Prawo wprowadzone przez Noego(as) nie zachowało się. Jednakże wydaje się, że zawierało podstawową zasadę Jedności Boga. Prawo Noego(as) było odpowiednie do jego czasów. Zostało przekształcone i rozwinięte we właściwym czasie aby służyć przyszłym potrzebom.

Prawo wprowadzone przez niego pozostawało w mocy około tysiąca lat:

My zaś istotnie wysłaliśmy Noego do jego ludu, a pozostawał wśród nich przez tysiąc lat bez lat pięćdziesięciu(…)(29:15).

Wielu Proroków przestrzegało jego prawa dopóki Bóg nie objawił nowego. Przedłużyło się aż do czasów Abrahama(as), który był z jego grupy:

I, zaprawdę, z jego grupy pochodzi Abraham(37:84)

Wydaje się, że pierwsze pięćdziesiąt lat rządów Noego(as) były latami powszechnego postępu duchowego i odnowy. Po rozpoczęciu moralnego schyłku i degeneracji, jego wyznawcy stali się stopniowo zdegradowani moralnie, aż ich degeneracja została zakończona po dziewięciuset  latach.